UAB "Lenders" tinklalapio naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės

Atnaujinta: 2022-11-01

1. Vartojimo sąvokos

 • 1.1. Bendrovė - UAB „LENDERS“, įmonės kodas 302996838, registracijos adresas J. Galvydžio g. 5, LT-06212, Vilnius (toliau - Bendrovė)
 • 1.2. Tinklapis – internetinis tinklapis, kurio adresas yra www.lenders.lt.
 • 1.3. Taisyklės – šios tinklapio naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės, skelbiamos viešai tinklapyje, kurios nustato naudojimosi Tinklapiu bei jame teikiamomis paslaugomis tvarką ir sąlygas.
 • 1.4. Asmens dokumentas – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Asmens dokumentais laikomi: asmens tapatybės kortelė, pasas, leidimas gyventi Lietuvoje.
 • 1.5. Dokumentai – Paskolos paraiška, Paskolos sutartis bei kiti su vartojimo kredito išdavimu susiję dokumentai.
 • 1.6. Atstovas – Bendrovės darbuotojas arba įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia Bendrovės vardu ir interesais.
 • 1.7. Kredito davėjas – kredito bendrovė, kredito unija, bankas, lizingo kompanija ar kita finansinė institucija, su kuria Bendrovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir/ar yra įtraukta į Kredito davėjo priklausomų ar nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą ir tarpininkauja teikiant Klientams jos finansines paslaugas.
 • 1.8. Klientas - Fizinis asmuo, kuris užpildė Paskolos paraišką dėl vartojimo kredito suteikimo.
 • 1.9. Pagrindinė paslauga – NEMOKAMAI visiems pageidaujantiems teikiama finansinio tarpininkavimo paslauga, padedanti Klientams gauti labiausiai atitinkančius jų poreikius paskolų pasiūlymus iš Bendrovės atstovaujamų Kredito davėjų vienoje vietoje.
 • 1.10. Papildoma paslauga – tai mokamos paslaugos, skirtos ne pakeisti Pagrindinę paslaugą, kuri teikiama nemokamai, o papildyti ją išskirtinėmis naudomis, specifinių poreikių turintiems Klientams.
 • 1.11. Paslaugos – visos Tinklapyje nurodytos ir Bendrovės teikiamos paslaugos Klientui - tiek mokamos, tiek nemokamos.
 • 1.12. Paskolos paraiška – informacijos pateikimo forma Tinklapyje, kur pateikiami asmeniniai Kliento duomenys bei pageidaujamos gauti finansinės paslaugos kriterijai.
 • 1.13. Paskolos sutartis – tarp Kredito davėjo ir Kliento sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu Klientas įgyja teisę gauti paskolą Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis, paskolą grąžinant Kredito davėjui dalimis, Paskolos sutartyje numatytomis sąlygomis.
 • 1.14. Paskolos suma – pinigų suma, Paskolos sutarties nustatyta tvarka Kredito davėjo pervedama į Kliento nurodytą banko sąskaitą. Šių Taisyklių straipsnių pavadinimai pateikti tam, kad būtų patogiau naudotis. Jie neturi įtakos Taisyklių sąlygų aiškinimui. Pirmiau aptartos šių Taisyklių sąvokos toliau tekste rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtosios šiame skyriuje.

2. Bendrosios nuostatos

 • 2.1. Taisyklės yra sutartis, sudaroma tarp Bendrovės ir Tinklapio lankytojo dėl naudojimosi Tinklapiu ir Paslaugomis. Šių Taisyklių prasme naudojimasis Tinklapiu apima bet kokių Kliento veiksmų atlikimą prisijungus prie Tinklapio interneto ryšio pagalba.
 • 2.2. Kiekvienas Tinklapio lankytojas privalo nedelsiant susipažinti su Taisyklėmis ir gali pradėti naudotis Tinklapiu, tik jeigu sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • 2.3. Tinklapio lankytojas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis arba jų nesuprasdamas, neturi teisės naudotis Tinklapiu, o Klientas - gauti Paslaugų.
 • 2.4. Klientas, pateikdamas Paskolos paraišką, užsakydamas Paslaugas ar kitaip naudodamasis Tinklapiu, patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Taisykles ir patvirtina, kad šiose Taisyklėse nėra jam nesuprantamų ar paslėptų sąlygų.
 • 2.5. Visas Tinklapyje skelbiamas turinys ir informacija yra Bendrovės nuosavybė ir negali būti kopijuojama ar kitaip naudojama be išankstinio Bendrovės sutikimo.

3. Naudojimosi tinklapiu tvarka

 • 3.1. Tinklapio lankytojas ir (ar) Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad visa naudojantis Tinklapiu Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant formų ir komentarų Tinklapyje pildymą, failų pateikimą ir el. laiškus:
 • 3.1.1. nėra netikra, klaidinanti ar neteisinga;
 • 3.1.2. nepažeidžia Bendrovės ar jokių trečiųjų asmenų teisių ir interesų;
 • 3.1.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;
 • 3.1.4. neprieštarauja viešajai tvarkai;
 • 3.1.5. nėra rasistinio, skatinančio smurtą ar neapykantą, įžeidžiančio ar draudžiamo pobūdžio;
 • 3.2. Draudžiama, naudojantis Tinklapiu ir Paslaugomis, vykdyti neteisėtą veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant:
 • 3.2.1. sąmoningai teikti klaidinančią ar neteisingą informaciją ir duomenis;
 • 3.2.2. siekti sudaryti sandorius ne savo vardu;
 • 3.2.3. neteisėtiems veiksmas ar sandoriams vykdyti;
 • 3.3. Tinklapio lankytojas ir (ar) Klientas supranta ir sutinka, kad jam pažeidus 3.1-3.2. punktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę vienašaliu sprendimu be atskiro perspėjimo blokuoti jo prieigą Tinklapyje ir/ar sustabdyti Paslaugų teikimą, negrąžinant Klientui už suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, jeigu buvo naudojamasi Papildomomis paslaugomis.
 • 3.4. Naudodamasis Tinklapiu ir jame teikiamomis Paslaugomis, asmuo patvirtina, kad:
 • 3.4.1. jis yra pilnametis ir veiksnus fizinis asmuo, arba juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises naudotis Tinklapiu ir Paslaugomis ir vykdyti bet kokius įstatymų leidžiamus sandorius;
 • 3.4.2. supranta, jog jam sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir Bendrovės sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai nustato šios Taisyklės;
 • 3.4.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Kliento elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti.
 • 3.4.4. supranta, jog Paraiškos pateikimas ar Papildomų paslaugų užsakymas bei apmokėjimas negarantuoja paskolos gavimo ar kitokios Kliento pageidaujamos finansinės paslaugos suteikimo, nes tai priklauso ne nuo Bendrovės, o išimtinai nuo Kredito davėjo mokumo ir rizikos įvertinimo taisyklių ir Kliento įvertinimo rezultatų;
 • 3.4.5. supranta, jog Bendrovė negarantuoja, jog susisieks asmeniškai su Klientu dėl jo Paraiškoje nurodytos pageidaujamos finansinės paslaugos gavimo, nes Bendrovės Atstovas kiekvienu atveju individualiai sprendžia dėl kontaktavimo būdo ir formos;
 • 3.4.6. supranta, kad Bendrovė neprivalo tikrinti Kliento pateiktų duomenų tikrumo;
 • 3.4.7. supranta, kad Bendrovė neprivalo vykdyti mokumo ir rizikos įvertinimo pas visus atstovaujamus Kredito davėjus, o tik pas tuos, kurių keliami reikalavimai Klientui yra tenkinami pagal Kliento pateiktus duomenis;
 • 3.4.8. supranta ir sutinka, kad Bendrovė turi teisę nevykdyti mokumo ir rizikos įvertinimo Kredito davėjų sistemose, jeigu Kliento pateikti duomenys yra neteisingi arba jeigu Klientas netinkamai patvirtino savo asmens tapatybę;
 • 3.4.9. supranta, kad Bendrovė negrąžins Klientui už kokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, nepriklausomai nuo to, kad Klientas galimai negavo to rezultato, kurio tikėjosi naudodamasis Tinklapiu ar jame teikiamomis Paslaugomis.

4. Kliento paskolos paraiškos anketos patvirtinimas

 • 4.1. Bendrovė naudoja šiuos būdus Kliento Paskolos paraiškos anketos patvirtinimui:
 • 4.1.1. Mobilus parašas (ipasas.lt), suteikiantis galimybę Klientui patvirtinti Kliento anketą naudojant mobilųjį telefoną;
 • 4.1.2. “Smart-ID” nemokama programėle (smart-id.com), kurios pagalba Klientas gali patvirtinti Kliento anketą naudojantis mobiliuoju telefonu, kuriame yra įdiegta ši programėlė;
 • 4.1.3. “Instantor” tarpininkų paslauga (instantor.com), suteikiančia galimybę patvirtinti Kliento anketą prisijungiant per savo interneto banką;
 • 4.1.4. 0,01 ct (vieno euro cento) bankinio mokėjimo pavedimas į Bendrovės banko sąskaitą, atliekant šį mokėjimo pavedimą nurodant bankui pateikti gavėjui mokėtojo asmens kodą bei bankinio mokėjimo paskirtyje nurodant unikalų Kliento anketos (PDF formate) SHA-1 kodą;
 • 4.1.5. Patvirtinimas pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, kuris gali būti atliekamas tiek per tiesioginę banko infrastruktūrą (pvz., valdžios vartuose integruoti būdai patvirtinti tapatybę per pasirinktą banką), tiek per atvirosios bankininkystės sąsają.

5. Paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos

 • 5.1. Tinklapyje Klientams suteikiama galimybė užpildyti Paskolos paraišką, kurios pagrindu Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, atlikti Kliento mokumo ir rizikos įvertinimus visose atstovaujamose kredito bendrovėse (pas Kredito davėjus), ir naudotis kitomis Tinklapyje teikiamomis Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 5.2. Pagrindinė paslauga Klientui yra teikiama NEMOKAMAI. Kliento pageidavimu gali būti teikiamos ir papildomos mokamos paslaugos.
 • 5.3. Norėdamas gauti iš Bendrovės geriausiai Klientui tinkančius finansinių paslaugų pasiūlymus pagal pateiktus poreikius ir duomenis bei Kliento mokumo ir rizikos įvertinimo rezultatus, Klientas pirmiausia turi pateikti Paskolos paraišką.
 • 5.4. Paskolos paraiška teikiama internetu Klientui teisingai užpildant visus paraiškos formos laukus ir paspaudžiant mygtuką “Rasti geriausią paskolą”.
 • 5.5. Pateikus Paskolos paraišką, Klientui yra sugeneruojama Kliento Paskolos paraiškos anketa PDF formatu pagal pateiktus asmeninius duomenis.
 • 5.6. Pasiūlymas sudaryti Paskolos sutartį pateikiamas Klientui tik atlikus jo mokumo ir rizikos įvertinimą, o mokumo ir rizikos įvertinimas gali būti atliekamas tik identifikavus Klientą ir Klientui tinkamai patvirtinus Kliento Paskolos paraiškos anketą.
 • 5.7. Kliento Paskolos paraiškos anketa laikoma patvirtinta tinkamai, jeigu Paskolos paraiškoje pateikti asmens duomenys sutampa su identifikaciją atlikusio (vienu iš Taisyklių 4.1. punkte nurodytu būdu) asmens duomenimis.
 • 5.8. Tais atvejais, kai Klientas Paskolos paraiškos pildymo metu pasirenka, jog nori vertintis kartu su sutuoktiniu, yra vertinamos Kliento sutuoktinio pajamos ir finansiniai įsipareigojimai. Kliento sutuoktinis yra atskirai informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą.

6. Pagrindinės paslaugos teikimo sąlygos

 • 6.1. Klientas gali Tinklapyje gauti tarpininkavimo paslaugas parenkant tinkamiausią jam Paskolos sutarties sąlygų pasiūlymą ir sudarant Paskolos sutartis su Kredito davėjais visiškai NEMOKAMAI.
 • 6.2. 0,01 EUR sumokėjimas (tuo atveju, jeigu identifikacija atliekama Taisyklių 4.1.4. Punkto pagrindu) nėra laikomas mokesčiu už paslaugas, o yra naudojamas tik kaip priemonė gauti Kliento Paskolos paraiškos anketos patvirtinimą bei papildoma priemonė prie Kliento tapatybės nustatymo, todėl šis mokėjimo pavedimas nesuteikia Klientui teisės gauti Papildomas paslaugas, gauti sąskaitą-faktūrą ar kreiptis dėl šios sumos grąžinimo.
 • 6.3. Teikiant nemokamas paslaugas, Bendrovė atlieka automatinį Kliento mokumo ir rizikos įvertinimą ir teikia Kredito davėjų pasiūlymus sudaryti Paskolos sutartis remiantis automatinio įvertinimo rezultatais.

7. Papildomų paslaugų teikimo sąlygos

 • 7.1. Klientas turi teisę pasirinkti Papildomas paslaugas Tinklapyje, o tokios paslaugos mokesčio sumokėjimas Bendrovei prilyginamas Kliento paslaugos užsakymui.
 • 7.2. Klientai už tam tikrą mokestį Tinklapyje gali gauti šias Papildomas paslaugas:
 • 7.2.1. Paslauga “Įvertinimas Greičiau” teikiama tik kartu su Pagrindine paslauga pilna apimtimi ir kokybe, su sekančiais papildomais funkcionalumais:
 • 7.2.1.1. greitesnis bankinio pavedimo registravimas, iš karto po to kai klientas atlieka pavedimą iš savo banko sąskaitos ir kreditų ekspertas gauna SMS pranešimą iš banko apie mokesčio užskaitymą, bet tik paskolų ekspertų darbo laiko metu;
 • 7.2.1.2. prioritetinis Kliento Paskolos paraiškos nagrinėjimas be eilės, lyginant su nemokamas paslaugas gaunančiais Klientais, kuris pradedamas iš karto po apmokėjimo už paslaugą gavimo, atskira prioritetiniams Klientams taikoma eilės tvarka;
 • 7.2.1.3. atsakymo dėl galimybės gauti paskolą pateikimas per 30 minučių nuo apmokėjimo už paslaugą užregistravimo darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.;
 • 7.2.1.4. jeigu Klientui galima suteikti paskolą, Paskolos sutartis parengiama prioriteto tvarka;
 • 7.2.2. Papildomos paslaugos “Įvertinimas dėl refinansavimo” bei "Papildomas įvertinimas" teikiamos tuomet, jeigu Pagrindinės paslaugos suteikimo metu nepavyksta pasiūlyti klientui tinkamo finansavimo sprendimo ir pasižymi sekančiais funkcionalumais:
 • 7.2.2.1. Kliento Paskolos paraiškos nagrinėjimas kredito eksperto asmeniškai rankiniu būdu;
 • 7.2.2.2. Kliento pateiktų duomenų tikrinimas ir analizė;
 • 7.2.2.3. esant reikalui, papildomų duomenų išorinėse duomenų bazėse paieška;
 • 7.2.2.4. esant reikalui, papildomų duomenų ir dokumentų užklausimas individualiai pagal situaciją;
 • 7.2.2.5. surinktų duomenų analizė, įvertinimas ir individualių finansavimo sprendimų paieška;
 • 7.2.2.6. esant reikalui, kontaktavimas su kreditorių atstovais ir sąlygų derinimas;
 • 7.3. Šiame skyriuje išvardintų Paslaugų kainos bei apmokėjimo tvarka yra pateikiamos Tinklapyje ir yra pasiekiamos Klientams prieš šių paslaugų užsakymą, t.y. apmokėjimą už užsakomas paslaugas. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai savo nuožiūra keisti teikiamų mokamų Paslaugų kainas ir jų apmokėjimo tvarką.
 • 7.4. Klientas supranta ir sutinka, kad mokamos Paslaugos jam bus pradėtos teikti tik po to, kai Klientas sumoka Bendrovei už šias Paslaugas ir Bendrovė gauna šį apmokėjimą pilna apimtimi.
 • 7.5. Klientui sumokėjus mažesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti už Papildomas paslaugas pagal šių Taisyklių nuostatas už tam tikras paslaugas, nesuteikia teisės Klientui gauti Papildomų paslaugų, kol Klientas nesumoka likusios nesumokėtos kainos dalies. Ši permoka Kliento rašytiniu prašymu gali būti grąžinama į Kliento nurodytą banko sąskaitą.
 • 7.6. Klientui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti už Papildomas paslaugas pagal šių Taisyklių nuostatas, ši permoka Kliento rašytiniu prašymu gali būti grąžinama į Kliento nurodytą banko sąskaitą.
 • 7.7. Iki Kliento rašytinio pareiškimo gavimo dienos, Kliento permokos suma yra saugoma Bendrovės sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas Klientas moka Bendrovei 0,10 EUR per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš Kliento permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.
 • 7.8. Bendrovės išlaidos, patiriamos dėl finansinių įstaigų taikomų mokesčių vykdant Kliento nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš Kliento permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos finansų įstaigos taikomi mokesčiai, Bendrovė turi teisę pareikalauti Kliento iš anksto apmokėti šias išlaidas.
 • 7.9. Bendrovė įsipareigoja pradėti teikti Klientui mokamas Paslaugas kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau nei per parą laiko nuo jų apmokėjimo gavimo momento.
 • 7.10. Bendrovė turi teisę profilaktinių darbų atlikimo metu ar esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms apriboti ar nutraukti mokamų Paslaugų teikimą neribotam terminui.

8. Kliento teisės ir pareigos

 • 8.1. Klientas turi teisę gauti tarpininkavimo paslaugas (pateikiant jam tinkamiausią pasiūlymą sudaryti Paskolos sutartį) pilna apimtimi ir kokybe visiškai NEMOKAMAI, jeigu laikosi šių Taisyklių nuostatų, nustatytos paslaugų teikimo tvarkos ir atitinka Kredito davėjų keliamus reikalavimus.
 • 8.2. Klientas turi teisę užsisakyti Papildomas paslaugas, sumokėdamas jų mokestį Taisyklėse nustatyta tvarka. Paslaugos mokesčio sumokėjimas neatleidžia Kliento nuo Paslaugų teikimo tvarkos laikymosi.
 • 8.3. Klientas privalo pateikti reikalingą informaciją bei duomenis ir atlikti Paslaugų teikimo tvarkoje numatytus Kliento veiksmus, jeigu nori gauti kokybišką paslaugą, nepriklausomai nuo to ar Paslauga teikiama mokamai ar nemokamai.
 • 8.4. Klientas turi teisę atgauti sumokėtą Paslaugos mokestį tik jeigu pateikė teisingą ir visą privalomą informaciją ar duomenis, laiku ir tinkamai atliko visus būtinus Kliento veiksmus bei laikėsi kitų Taisyklių nuostatų, o Bendrovė nesuteikė numatytų mokamų Paslaugų.
 • 8.5. Pateikdamas Paskolos paraišką Klientas papildomai patvirtina, kad: a) iki Paskolos paraiškos pateikimo dienos nėra Klientui žinomų aplinkybių, dėl kurių ateityje gali mažėti Kliento (šeimos) Paskolos paraiškoje nurodytas pajamų per mėnesį dydis; b) iki Paskolos paraiškos pateikimo dienos nėra Klientui žinomų aplinkybių, kurios gali sukelti sunkumų Klientui ateityje tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus; c) tuo atveju, jei paraiškos duomenys perduodami Lietuvos centrinės kredito unijos (juridinio asmens kodas: 110086034, adresas: Savanorių pr. 363, Kaunas) Grupės Unijoms, Klientas ir/ar Kliento sutuoktinis (jei paskola imama šeimos reikmėms) prašomos paskolos laikotarpiu neplanuos imti papildomų paskolų ar prisiimti papildomų įsipareigojimų, o taip pat pageidaus gauti pasiūlymą iš šių Bendrovės partnerių tokiomis sąlygomis: i) anuitetinio grąžinimo grafikui; ii) skaičiuojant, kad paskolos įmoka mokama kiekvieno mėnesio 5 (penktą) dieną; iii) paskolai taikant fiksuotą metinę palūkanų normą; d) yra galutinis naudos gavėjas.
 • 8.6. Užpildydamas ir pateikdamas Paskolos paraišką ar bet kokią kitą informaciją Tinklapyje, Klientas prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą šių Taisyklių sąlygoms ir teisės aktų reikalavimams.

9. Bendrovės teisės ir pareigos

 • 9.1. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra vienašališkai ir be atskiro įspėjimo apriboti ar nutraukti lankytojo ir (ar) Kliento galimybę naudotis Tinklapiu, anuliuoti Kliento pateiktą Paskolos paraišką ar panaikinti paskyrą bei uždrausti Klientui iš naujo registruotis Tinklapyje, jeigu Klientas šiurkščiai pažeidė šias Taisykles ar nesilaiko jos esminių nuostatų. Apie sankcijų pritaikymą Klientas gali būti informuojamas registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Bendrovės pritaikytos sankcijos neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už jo veiksmų neatitikimą teisės aktų reikalavimams. Taisyklių pažeidimo atveju už Paslaugas Kliento sumokėti pinigai Klientui nėra grąžinami.
 • 9.2. Bendrovė turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Tinklapyje, įskaitant Kliento pateiktų Paskolos paraiškų ar paskelbtų komentarų stebėjimą. Naudodamas teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
 • 9.3. Bendrovė turi teisę gauti atlyginimą iš Kliento už suteiktas Paslaugas, jeigu Klientas pasirinko gauti mokamas Paslaugas. Klientui pareikalavus Bendrovė pateiks jam sąskaitą-faktūrą už suteiktas ir Kliento apmokėtas Paslaugas.
 • 9.4. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio Klientų informavimo laikinai sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklapio veiklą.

10. Atsakomybės ribojimas

 • 10.1. Bet kokios informacijos pateikimas Tinklapyje nėra laikomas Bendrovės ar Kredito davėjų oferta (pasiūlymu) Klientui sudaryti Paskolos sutartį ir neįpareigoja nei Bendrovės nei Kredito davėjų tokio sandorio sudaryti.
 • 10.2. Paskolos sutarties su Klientu parengimas nėra besąlygiškas Kredito davėjo įsipareigojimas suteikti paskolą. Paskolos sutartis įsigalioja Paskolos sutartyje numatyta tvarka ir tik tuo atveju, jei Kredito davėjas perveda Paskolos sumą į Kliento nurodytą sąskaitą. Kredito davėjui per 10 (dešimt) dienų nepervedus Paskolos sumos nuo Paskolos sutarties sudarymo datos, laikoma, jog Paskolos sutartis neįsigaliojo.
 • 10.3. Paskolos sutarties pasirašymas Klientui nesukuria jokių įsipareigojimų, kol Kredito davėjas pagal Paskolos sutartį neperveda Paskolos sumos. Paskolos sutartis įsigalioja tik abiems šalims ją tinkamai patvirtinus/pasirašius ir Kredito davėjui pervedus Paskolos sumą į Kliento banko sąskaitą.
 • 10.4. Bendrovė atstovauja Kredito davėjus sudarant ir pasirašant Paskolos sutartis tarp Kliento ir Kredito davėjų, tačiau Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Kredito davėjo ir Kliento. Kliento ir Bendrovės santykius reglamentuoja tik šios Taisyklės ir (ar) kiti tarpusavio dokumentai.
 • 10.5. Bendrovė neatsako už Paskolos paraiškoje pateikiamos Kliento informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį. Visą su tuo susijusią atsakomybę prisiimą šią informaciją pateikęs Klientas.
 • 10.6. Bendrovė nėra atsakinga už Tinklapio ir jo Paslaugų teikimo sutrikimus, dėl kurių Klientas ar tretieji asmenys patyrė žalą, jeigu šie sutrikimai atsirado ne dėl Bendrovės kaltės. Klientui negalint naudotis mokamomis Paslaugomis ne dėl Bendrovės kaltės, Klientui už šias paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 • 10.7. Bendrovė negarantuoja, kad Klientas gaus jo Paskolos paraiškoje nurodytą pageidaujamą finansinę paslaugą bei neprivalo atlyginti Klientui jokių dėl to atsiradusių nuostolių, įskaitant už užsakytas mokamas Paslaugas sumokėtos kainos grąžinimą.
 • 10.8. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už bet kokius Kliento ar trečiųjų asmenų galimus nuostolius, susijusius su Kliento naudojimusi Tinklapiu ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Tinklapiu, Paslaugomis ar jose esančia informacija.

11. Asmens duomenys

 • 11.1. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais;
 • 11.2. Bendrovės Privatumo politika pateikiama adresu: https://www.lenders.lt/privatumo-politika/. Pateikdamas Paskolos paraišką, su šia Privatumo politika Klientas taip pat susipažįsta pažymėdamas tai varnele;
 • 11.3. Klientas supranta, kad Tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies), reikalingi svetainės funkcijų optimizavimui ir Klientui aktualaus turinio pateikimui ir naudodamasis Tinklapiu patvirtina savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Slapukų naudojimą Klientas gali reguliuoti pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus. Slapukų politika pateikiama adresu: https://www.lenders.lt/slapuku-politika/.

12. Baigiamosios nuostatos

 • 12.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2016 m. kovo mėn. 1 d. ir galioja iki jų atšaukimo ar naujos versijos paskelbimo Tinklapyje datos.
 • 12.2. Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai keisti bet kuriuos šių Taisyklių punktus ir nuostatas, paskelbdama apie tai Tinklapyje. Jeigu pasikeitus, pataisius ar papildžius Taisykles, Klientas toliau naudosis Tinklapiu arba teikiamomis Paslaugomis, tai automatiškai reikš Kliento sutikimą su Taisyklių pakeitimais ir įsipareigojimą jų laikytis.
 • 12.3. Visi ginčai tarp Bendrovės ir Kliento sprendžiami geranoriškai derybų kelių, o nepavykus susitarti – kompetentingame teisme pagal Bendrovės buveinės adresą.
 • 12.4. Visi pranešimai ir informacija, susijusi su naudojimosi Tinklapiu ir Paslaugomis, Klientui bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis, Paskolos paraiškoje nurodytu el. pašto adresu bei mobilaus telefono numeriu, iš Bendrovei priklausančių mobilaus telefono numerių bei elektroninio pašto adreso, kurie skelbiami Tinklapyje.

Tipinis pavyzdys

Paskolos internetu teikiamos nuo 500 € iki 25.000 €, paskolos grąžinimo trukmė nuo 6 iki 120 mėnesių, metinė palūkanų norma – nuo 4,9%, faktiškai taikoma bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – nuo 8% iki 102%. Pavyzdžiui, skolinantis per vieną iš mūsų atstovaujamų kredito davėjų 3.000 EUR, kai sutartis sudaroma 60 mėnesių laikotarpiui, fiksuotoji metinė palūkanų norma – 7,9 proc., mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis – 0,7 EUR/mėn, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 3683,14 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 9,7 proc., eilinė mėnesio įmoka – 60,69 EUR. Atsižvelgiant į atliktą Jūsų kreditingumo ir rizikos vertinimą ar pasirinkus kitokį sutarties terminą bei įmokų mokėjimo dieną, Jums gali būti pasiūlytos ir kitokios sąlygos (pavyzdžiui, metinės palūkanų normos, sutarties ir mėnesio sutarties mokesčio dydis). Esame už atsakingą skolinimąsi, todėl raginame ir padedame palyginti paskolų sąlygas bei išsirinkti geriausiai tinkamą paskolą. Lenders yra Lietuvos Banko prižiūrimas tarpininkas, veikiantis kaip priklausomas vartojimo kreditų tarpininkas bei kaip nepriklausomas kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu tarpininkas.