fbpx

Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Konsultacija telefonu

8 (5) 2000 999

Lenders partnerių informacija

2019-08-06 Nr. 003
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Neprieštarauju, kad Bendrovė teisėto intereso ir/ar teisinės pareigos vykdymo ir/ar sutarties vykdymo pagrindu tvarkys mano asmens duomenis bent šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo (prieš suteikiant finansinę paslaugą / sudarytos sutarties su Bendrove galiojimo metu), tikslinės paskolos (vartojimo kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, kitų finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sandorių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), Asmens duomenų tikslinimo ir teisingumo patikrinimo, finansinių nuostolių prevencijos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, skolų valdymo ir išieškojimo, asmens veiksnumo patikros, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir/ar siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus (pagal Vartojimo kredito įstatymą). 
Neprieštarauju, kad Bendrovė kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis bei juos tvarkytų numatytais ir teisėtais tikslais:
    • iš VĮ Registrų centro: asmens kodas, vardas, pavardė, pilietybė;
- Gyventojų registro: deklaruota gyvenamoji vieta (valstybė), šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, asmens dokumento būsena, asmens dokumento rūšis ir kt. asmens dokumento duomenys;
- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro: nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto objektų vertė, objekto rūšis, registracijos numeris, registracijos adresas, daiktinių teisių suvaržymai ir apribojimai;
- Turto arešto aktų registro: nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), turto arešto būdas;
- Testamentų registro: palikėjo (skolininko) įpėdiniai;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro: informacija apie asmens veiksnumą / neveiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie ribotą veiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie tai, ar asmuo naudojasi pagalba priimdamas sprendimus (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), įregistravimo data;
    • iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: darbdavio duomenys, darbo santykių pradžios ir pabaigos terminai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai, socialinių išmokų tipai, socialinio draudimo draudėjai, socialinio draudimo periodo (termino) pradžia ir pabaiga;
    • iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos: ne darbo santykių pajamos ir turtas - pajamų ir turto sumos, pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiai, ekonominės veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšys;
    • iš VĮ „Regitra“: asmens kodas, vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuosavybės teise valdomų transporto priemonių techniniai duomenys ir valstybinis numeris, nuosavybės teisės suvaržymai ir apribojimai;
    • iš UAB „Creditinfo Lietuva“: duomenys, esantys šios įmonės tvarkomose duomenų bazėse „INFOBANKAS“ ir „KREDITŲ BIURAS“;
    • iš UAB „Scorify“: GOscore kredito reitingas;
    • iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento būsena;
    • iš Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos: duomenys, esantys šio departamento valdomoje „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro“ centrinėje duomenų bazėje;
    • iš Lietuvos banko: duomenys, esantys Paskolų rizikos duomenų bazėje bei Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS), kurie teikiami/gaunami pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintus teisės aktus;
    • iš kitų asmenų (kredito įstaigos ir kt.): finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo kontrahentas, paraiškų dėl finansavimo duomenys, sandorio rūšis, kredito reitingas, skolos suma (limitas), palūkanų norma, kiti privalomi mokesčiai, uždelstų mokėjimų dydis, vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija ir pan.
Esu informuotas, kad sudarius sandorį, minėti asmens duomenys bus tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio veiksmo, bet ne trumpiau, nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai. Jei bus atliktas kreditingumo vertinimas, tačiau sandoris nebus sudarytas, visi minėti duomenys bus saugomi 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Jei nebus atliktas kreditingumo vertinimas ar bet koks kitas veiksmas, visi mano pateikti duomenys bus saugomi 12 (dvylika) mėnesių. 
Esu informuotas, kad Bendrovė gali perduoti mano asmens duomenis gavėjams, įskaitant: patronuojančiai įmonei Inbank AS; kredito ir finansų įstaigoms, draudimo paslaugų teikėjams ir finansinių paslaugų tarpininkams; auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, Bendrovės įgaliotiems duomenų tvarkytojams; skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą (pvz.: Julianus Inkasso, Gelvora), teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijos, notarams ir bankroto administratoriams; juridiniams asmenims, teikiantiems Bendrovei duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui UAB „Rakrėjus“. Detalesnis duomenų gavėjų sąrašas pateikiamas privatumo politikoje patalpintoje https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/.
Esu informuotas, kad apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas profiliavimas, t.y. bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia asmens duomenų panaudojimu, tikslu įvertinti konkrečius su manimi susijusius asmeninius aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo, kliento pažinimo reikalavimų įgyvendinimo ir pan. Kaip taisyklė, Bendrovė nevykdo tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines pasekmes ar gali daryti didelį poveikį Klientui. Nepaisant to, galiu reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.
Esu informuotas, kad tol, kol Bendrovė tvarko mano asmens duomenis, kaip duomenų subjektas turiu tokias teises: prieigos teisę – teisę reikalauti asmeninės informacijos, kurią Bendrovė turi apie mane, kopiją; teisę ištaisyti – teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei jie netikslūs ar nepilni; teisę būti pamirštam – tam tikromis aplinkybėmis reikalauti Bendrovės ištrinti tvarkomą asmeninę informaciją apie mane; teisę apriboti duomenų tvarkymą – kai atsiranda tam tikros aplinkybės, turiu teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į perkeliamumą – įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti Klientui tiesiogiai arba perduoti Kliento nurodytam duomenų valdytojui; teisę prieštarauti – teisę prieštarauti tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms, pavyzdžiui tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
Esu informuotas, kad pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, bet kada galiu įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises, jei tam yra pagrindas. Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą taip pat galima rasti privatumo politikoje, kuri skelbiama https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/. Esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis elektroniniu paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt, nemokamu telefonu +370 700 55 888 arba pateikti savo prašymą Kareivių g. 11B, 09109 Vilniuje. Taip pat galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt. Jei turiu nusiskundimų, galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. p. ada@ada.lt), tačiau visų pirma, visus klausimus sieksime išspręsti kartu.

Neprieštarauju, kad man delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, bus teikiama informaciją apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams, skolų išieškojimo įmonėms. Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti mano galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodamas Finpass mobilia programėle. Taip pat turiu teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Patvirtinu, kad: 
1. pateikiau AB „Citadele“ bankui (toliau – Bankas) paraišką dėl finansinių paslaugų gavimo;

2. esu informuotas, jog Bankas vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais b – („b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyt sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“, ir c) „tvarkytis duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“) teiks paklausimus ir gaus bei tvarkys mano asmens duomenis, taip pat keisis jais, naudos gautus duomenis tokiais tikslais:
- Banko finansinių paslaugų teikimas;
- Sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
- Rinkodaros priemones klientams pritraukti įgyvendinimas;
- Informacijos apie banko teikiamus produktus esamiems klientams pateikimas;
- Verslo ir administracinės veiklos vykdymas. 

3. esu informuotas, kad Bankas tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti bei atsižvelgdamas į teikiamo produkto / paslaugos savybes ir susijusias rizikas gali rinkti ir tvarkyti duomenis iš žemiau nurodytų registrų:
3.1. visais atvejais iš:
- Ieškomų asmenų registro – duomenis, ar nesu ieškomas;
- Negaliojančių dokumentų registro – duomenis, ar man išduoti asmens dokumentai nėra paskelbti negaliojančiais;
3.2. man pateikus paraišką kreditiniam produktui gauti arba vykdant su manim sudarytą sutartį, pagal kurią man suteiktas kreditas, iš:
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – duomenis apie mano pajamas ir darbovietę;
- Gyventojų registro – duomenis apie deklaruotą ar apskaitytą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių;
- Nekilnojamojo turto registro – duomenis apie man priklausantį turtą;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – informaciją, ar man nėra nustatyti apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus;
- Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų, registrų, kredito/finansų įstaigų bei kitų kreditų biurų – mano turimus finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenis, informaciją;
- Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo – duomenis, ar man nėra taikomi apribojimai sudaryti vartojimo kredito sutartis. 

4. esu informuotas apie savo teisę susipažinti su Banko tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; 

5. man žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises galiu pateikti skundą priežiūros – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt; 

6. esu informuotas apie tai, kad Bankui nesuteikus finansinės paslaugos mano užpildyta paraiška bus sunaikinama ir mano duomenys nebus saugomi, tačiau mano pasirašyta informavimo apie duomenų tvarkymą forma bus saugoma teisės aktų nustatytą laikotarpį; 

7. esu informuotas apie tai, kad su Banko asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti www.citadele.lt skiltyje Asmens duomenų apsauga.

Banko duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
dap@citadele.lt, tel. +370 5 219 3818
K.Kalinausko g. 13, Vilnius


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

UAB „PRO INVEST GROUP“, juridinio asmens kodas: 300860736, adresas: Savanorių pr. 187, LT-50177  Kaunas, el. p. info@kreditucentras.lt, Tel. +370 700 31020 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per internetinę svetainę http://www.kreditucentras.lt/ (toliau – Svetainė) pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į
privatumą.
Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. 
Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:
• Jūsų registracijos (tapatybės nustatymo) bei sklandžių santykių tarp Jūsų ir Bendrovės
palaikymo tikslais renkama: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruoto bei faktinės
gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumentų duomenys, banko sąskaitos numeris, el. pašto
adresas (el. pašto adresu išsiunčiamas laikinas slaptažodis), telefono numeris (į telefono numerį
išsiunčiamas Kredito gavėjo ID).
• Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais (įskaitant
vartojimo kredito sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslus) renkama: duomenys apie
Jūsų pajamas, pajamų šaltinius, turimus ir planuojamus finansinius įsipareigojimus, darbovietę,
šeimę padėtį, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičių, informaciją apie nepadengtus įsiskolinimus
bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių
įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą,
ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie
neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą ir kiti Jūsų pateikti duomenys, reikalingi atlikti kreditingumo
vertinimą.
• Siekiant pateikti sutarties sudarymo, vykdymo ar kitokios susijusios aplinkybės, kuri,
vadovaujantis teisės aktais, gali sukelti teisinių padarinių, įrodymus, Bendrovė gali daryti
telefoninių pokalbių ar kitos komunikacijos su Jumis įrašus ir šiuo tikslu rinkti tokią informaciją kaip IP  adresas ir (ar) kitus techninius duomenis (pokalbio trukmę, laiką ir kt.). 
• Tiesioginės rinkodaros tikslais renkama: vardas, pavardė, el. pato adresas, telefono numeris.
• Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymo tikslai renkame informaciją apie galimai
netinkamą Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar)  įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti vartojimo kredito paslaugų.

Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas

Informuojame, kad kreditingumas ir visos su tuo susijusios reikšmingos aplinkybės Jūsų atžvilgiu yra vertinamos automatizuotu būdu (įskaitant tai, kad Jūsų atžvilgiu gali būti suformuotas ir suteiktas asmens  kreditingumo reitingas) tam, kad būtų galima greitai priimti sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo. Tačiau sprendimas nesuteikti vartojimo kredito visuomet yra vertinamas individualiai Bendrovės darbuotojų, vadovaujantis Bendrovės patvirtintomis Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklėmis.
Iš kur gaunami ir kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys apie Jus renkami iš Jūsų pateiktos informacijos. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei  tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų. 
Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš (duomenų šaltiniai):
• iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
gaunama informacija: apie darbdavį, darbovietę, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine, sporto,
atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos,
kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio
draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis.
• iš Valstybės įmonės Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų gaunama
informacija: apie ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija,  duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą. 
• Iš kitų fizinių asmenų, kai jie pateikia informaciją apie sutuoktinį, vaikus ar kitus asmenis.
• iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos
dalyvių, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”,
Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB
„Creditinfo Lietuva“ ar EUCB sistemoje. Gaunami duomenys:
o apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų neįvykdymą, t. y. informacija apie  nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija; 
o apie Jums suteiktas ar ketinamas suteikti finansines paslaugas, t. y. kredito paraiškų duomenis, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.

Šiuos Jūsų asmens duomenimis mes taip pat galime teikti šiame punkte nurodytiems juridiniams 
asmenims (įskaitant nuolatinį atnaujinamą jungtinėse finansinės rizikos duomenų rinkmenose).
Kai vartojimo kreditas Jums suteikiamas naudojantis mūsų partnerių el. piniginėmis, tam tikri duomenys,  reikalingi ataskaitų pateikimui (pvz., informacija apie suteiktą/nesuteiktą kreditą, atšaukimus, netinkamą naudojimąsi paslaugomis ir pan.), bus perduodami tiems paslaugų teikėjams (prašome susipažinti su šių partnerių privatumo politika čia), t. y.: 
• Payolution GmbH, juridinio asmens kodas: FN359641i, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austrija;
• Skrill Limited (SKRILL), juridinio asmens kodas: 04260907, registruotas adresas: 25 Canada
Square, London, E14 5LQ, Jungtinė Karalystė;
• Paysafe Financial Services Limited (NETELLER), juridinio asmens kodas: 04478861, registruotas
adresas: Compass House Vision Park, Chivers Way, Cambridge, England, CB24 9BZ, Jungtinė
Karalystė.

Jūsų tapatybės nustatymo tikslais Bendrovė naudoja „iDenfy“ (UAB “Identifikaciniai projektai”, įm. kodas:  304617621) platformą, per kurią pateikiate savo asmens duomenis. Šiuo atveju Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi „iDenfy“ nustatytais tikslas ir tvarka. Prašome susipažinti su „iDenfy“ privatumo politika čia. 
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami (įskaitant prieigos teisės suteikimą) Bendrovės atžvilgiu  veikiantiems kitiems duomenų tvarkytojams: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūrą atliekančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų administravimo ir išieškojimo įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams. 

Duomenų tvarkytojai teikia paslaugas Bendrovei ir tik jos vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų
tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina  siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. 
Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
• siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
• siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate;
• pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu(-ais);
• siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba
pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos
viršesni.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai:
• Duomenys apie suteiktas finansines paslaugas (įskaitant pokalbių įrašus) – saugomi 10 metų nuo
vartojimo kredito suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos;
• Duomenys apie faktą, kad laiku ir tinkamai neįvykdytas finansinis įsipareigojimas – saugomi 10 metų  nuo skolos padengimo dienos; 
• Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos.
Jūsų teisės
Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba  ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 
Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo įgyvendinti pasirinktą teisę gavimo pateikia Jums  informaciją apie veiksmus, kurių Bendrovė ėmėsi įgyvendinant prašymą, arba informuoja apie veiksmų pagal pateiktą prašymą nesiėmimo priežastis. Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio ir pateikiami dažniau nei kartą per mėnesį. Bendrovė turi teisę: 
• imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma,  administracines išlaidas; arba 
• atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jūsų prašymas įgyvendinti pasirinktą teisę turi būti surašytas raštu lietuvių kalba, pasirašytas bei atsiųstas  Bendrovei paštu, įteikiant asmeniškai arba el. paštu. Prašyme turite aiškiai nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi siekiate įgyvendinti. Jūsų tapatybė nustatoma šiais būdais: 
• jei prašymas teikiamas Jums tiesiogiai atvykus pas mus – turite pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą;
• jei prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – Jūsų tapatybė nustatoma priemonėmis,
kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas
taip, kad Bendrovė galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, identifikuoti
elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį;
• jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Jūsų  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
• kai dėl informacijos apie Jus kreipiasi Jūsų atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį
dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo  (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. 
Duotas sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atšauktas pažymint sakinį  „Aš nesutinku gauti kreditucentras.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt, skiltyje „mano duomenys“.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų  asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@kreditucentras.lt arba  paštu: Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją.

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas
Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša  internetinėje svetainėje www.kreditucentras.lt ir (ar) kitomis priemonėmis. 
UAB „PRO INVEST GROUP“
info@kreditucentras.lt
Tel. +370 700 31020


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Išsamesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje www.credit24.lt skiltyje Privatumo politika.

IPF Digital Lietuva, UAB (kodas 300622891, adresas Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius, Lietuva) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos apsaugą.
Su mumis galite susisiekti: el. paštu: info@credit24.lt, telefonu: 8 5 2430389, interneto svetainėje: https://www.credit24.lt/.
Mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti el. paštu privacy@ipfdigital.com.

Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, įskaitant:
Identifikavimo duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, dokumento numerį, išdavimo datą ir kt.
Kontaktinius duomenis – elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ir kt.
Duomenis apie asmeninį gyvenimą – šeiminę padėtį, vaikus, gyvenimo sąlygas ir kt.
Duomenis apie profesinę veiklą – darbdavį, patirtį, pareigas, atlyginimą, išsilavinimą ir kt.
Finansinius duomenis – banko sąskaitos numerį, pajamas, išlaidas, kitas paskolas ir kt.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis? 

Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių:
• iš Jūsų kredito paraiškos, užpildytos mūsų interneto svetainėse ar pas mūsų partnerius;
• bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu ar mūsų internetinėje savitarnos sistemoje;
• iš mūsų vidinių duomenų bazių;
• iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (informacinės sistemos administruojamos šių įstaigų); iš Kliento darbdavio (-ių);
• iš viešų registrų: Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto aktų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro;
• iš Lietuvos Banko administruojamų informacinių sistemų: Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos, Paskolų rizikos duomenų bazės;
• iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva) bei iš kredito ar finansų įstaigų (ar jų padalinių), dalyvaujančių UAB “Creditinfo Lietuva” administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje “Infobankas”;
• iš užklausų skirtingoms išorinėms duomenų bazėms (kaip nurodyta toliau).

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis? 

Mes kaupiame Jūsų informaciją kredito byloje, kurios duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų po kredito sutarties pasibaigimo.
Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą, mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis skirtingų kategorijų gavėjams, t. y.:
• mūsų sutartiniams partneriams;
• bankams ir kitoms kredito įstaigoms ar finansų įstaigoms, kurios teikia finansines paslaugas;
• UAB „Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva);
• skolų išieškojimo įmonėms ir kitoms įmonėms, teikiančioms paslaugas, susijusias su finansinių įsipareigojimų įvykdymu.
• IPF grupės įmonėms (IPF grupei priklausančių įmonių sąrašu galite susipažinti adresu: http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html).

Kur mes apdorojame Jūsų duomenis? 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys Jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama Jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad Jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis? 

• Mes naudojame Jūsų asmens duomenis sudarydami bei administruodami kredito sutartį ar Jūsų prašymu atlikdami veiksmus prieš sudarant sutartį. Nors pasiūlymas sugeneruojamas automatiškai, sprendimą dėl kredito visuomet peržiūri mūsų darbuotojas, turintis įgaliojimus bei kompetenciją pakeisti sprendimą.
• Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Vartojimo kredito įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose. Jums nepateikus teisėtai reikalaujamų duomenų, negalėsime sudaryti kredito sutarties.
• Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais interesais, pagrinde siekiant apsisaugoti nuo finansinių sukčiavimų atvejų, vidaus administravimo tikslais, esamų produktų vystymo bei naujų produktų ir paslaugų kūrimo tikslais.
• Laikas nuo laiko mes galime rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis, turėdami Jūsų sutikimą. Vadovaujantis Jūsų sutikimu, mes galime profiliuoti Jūsų duomenis, kad pateiktume geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti savo sutikimą interneto svetainėje https://www.credit24.lt/ ar susisiekę su klientų aptarnavimo centru.

Jūs turite teisę: 

• susisiekti su mumis bet kuriuo metu, siekiant susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją;
• į savo asmens duomenų perkeliamumą;
• prašyti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius duomenis;
• apriboti tvarkymą ir teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, bet tik vadovaujantis teisės aktais numatytais atvejais. Nesant pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime Jūsų duomenų tvarkymo.
• nesutikti su duomenų tvarkymu, pagrįstu vien automatiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
• kreiptis į kompetentingą duomenų apsaugos instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, el.paštu: ada@ada.lt ar kompetentingą teismą.

Atnaujinimai 

Mes nuolat peržiūrime savo Privatumo politiką ir esant poreikiui ją keičiame. Atnaujintos versijos skelbiamos mūsų tinklalapyje. Ši politika buvo atnaujinta 2018 balandžio mėn.


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, norime Jus informuoti, kad LKU grupės kredito unijos Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Galimybės gauti kreditą vertinimas;
  • Komunikacija.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums pateikti pasiūlymo dėl kredito suteikimo. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, remiantis Jūsų prašymu ir teisėto intereso pagrindu, Jums patogiu būdu pateikiant pirminį pasiūlymą.
Informuojame, kad Jūs turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
LKU grupės kredito unijose taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
LKU grupės kredito unijos teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui). Teikiant paskolos paraiškos pateikimo paslaugą internetu, Jūsų asmens duomenys bus perduoti UAB ,,E.Kreditas“, kuri valdo ir administruoja paraiškos pateikimo ir apdorojimo sistemą. UAB ,,E.Kreditas“ veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas, kuris gavęs duomenis iš Lietuvos centrinės kredito unijos, gali juos naudoti tik Lietuvos centrinės kredito unijos nurodytais tikslais. Kitais atvejais, LKU grupės kredito unijos gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusios duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindamos perduodamų duomenų saugumą.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus.

Duomenų valdytojo rekvizitai: 

Lietuvos centrinė kredito unija
Juridinio asmens kodas: 110086034 
Buveinės adresas: Savanorių pr. 363-211, Kaunas 
El. paštas: lcku@lku.lt 

Lietuvos centrinės kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnas 
tel. +370 37 200 584 
El. paštas: pareigunas@lku.lt


.