fbpx

Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

Konsultacija telefonu

8 (5) 2000 999

Lenders partnerių informacija

2019-11-19 Nr. 003
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Neprieštarauju, kad Bendrovė teisėto intereso ir/ar teisinės pareigos vykdymo ir/ar sutarties vykdymo pagrindu tvarkys mano asmens duomenis bent šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo (prieš suteikiant finansinę paslaugą / sudarytos sutarties su Bendrove galiojimo metu), tikslinės paskolos (vartojimo kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, kitų finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sandorių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), Asmens duomenų tikslinimo ir teisingumo patikrinimo, finansinių nuostolių prevencijos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, skolų valdymo ir išieškojimo, asmens veiksnumo patikros, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir/ar siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus (pagal Vartojimo kredito įstatymą). 
Neprieštarauju, kad Bendrovė kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis bei juos tvarkytų numatytais ir teisėtais tikslais:
    • iš VĮ Registrų centro: asmens kodas, vardas, pavardė, pilietybė;
- Gyventojų registro: deklaruota gyvenamoji vieta (valstybė), šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, asmens dokumento būsena, asmens dokumento rūšis ir kt. asmens dokumento duomenys;
- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro: nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto objektų vertė, objekto rūšis, registracijos numeris, registracijos adresas, daiktinių teisių suvaržymai ir apribojimai;
- Turto arešto aktų registro: nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), turto arešto būdas;
- Testamentų registro: palikėjo (skolininko) įpėdiniai;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro: informacija apie asmens veiksnumą / neveiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie ribotą veiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie tai, ar asmuo naudojasi pagalba priimdamas sprendimus (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), įregistravimo data;
    • iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: darbdavio duomenys, darbo santykių pradžios ir pabaigos terminai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai, socialinių išmokų tipai, socialinio draudimo draudėjai, socialinio draudimo periodo (termino) pradžia ir pabaiga;
    • iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos: ne darbo santykių pajamos ir turtas - pajamų ir turto sumos, pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiai, ekonominės veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšys;
    • iš VĮ „Regitra“: asmens kodas, vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuosavybės teise valdomų transporto priemonių techniniai duomenys ir valstybinis numeris, nuosavybės teisės suvaržymai ir apribojimai;
    • iš UAB „Creditinfo Lietuva“: duomenys, esantys šios įmonės tvarkomose duomenų bazėse „INFOBANKAS“ ir „KREDITŲ BIURAS“;
    • iš UAB „Scorify“: GOscore kredito reitingas;
    • iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento būsena;
    • iš Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos: duomenys, esantys šio departamento valdomoje „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro“ centrinėje duomenų bazėje;
    • iš Lietuvos banko: duomenys, esantys Paskolų rizikos duomenų bazėje bei Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS), kurie teikiami/gaunami pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintus teisės aktus;
    • iš kitų asmenų (kredito įstaigos ir kt.): finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo kontrahentas, paraiškų dėl finansavimo duomenys, sandorio rūšis, kredito reitingas, skolos suma (limitas), palūkanų norma, kiti privalomi mokesčiai, uždelstų mokėjimų dydis, vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija ir pan.
Esu informuotas, kad sudarius sandorį, minėti asmens duomenys bus tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio veiksmo, bet ne trumpiau, nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai. Jei bus atliktas kreditingumo vertinimas, tačiau sandoris nebus sudarytas, visi minėti duomenys bus saugomi 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Jei nebus atliktas kreditingumo vertinimas ar bet koks kitas veiksmas, visi mano pateikti duomenys bus saugomi 12 (dvylika) mėnesių. 
Esu informuotas, kad Bendrovė gali perduoti mano asmens duomenis gavėjams, įskaitant: patronuojančiai įmonei Inbank AS; kredito ir finansų įstaigoms, draudimo paslaugų teikėjams ir finansinių paslaugų tarpininkams; auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, Bendrovės įgaliotiems duomenų tvarkytojams; skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą (pvz.: Julianus Inkasso, Gelvora), teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijos, notarams ir bankroto administratoriams; juridiniams asmenims, teikiantiems Bendrovei duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui UAB „Rakrėjus“. Detalesnis duomenų gavėjų sąrašas pateikiamas privatumo politikoje patalpintoje https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/.
Esu informuotas, kad apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas profiliavimas, t.y. bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia asmens duomenų panaudojimu, tikslu įvertinti konkrečius su manimi susijusius asmeninius aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo, kliento pažinimo reikalavimų įgyvendinimo ir pan. Kaip taisyklė, Bendrovė nevykdo tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines pasekmes ar gali daryti didelį poveikį Klientui. Nepaisant to, galiu reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.
Esu informuotas, kad tol, kol Bendrovė tvarko mano asmens duomenis, kaip duomenų subjektas turiu tokias teises: prieigos teisę – teisę reikalauti asmeninės informacijos, kurią Bendrovė turi apie mane, kopiją; teisę ištaisyti – teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei jie netikslūs ar nepilni; teisę būti pamirštam – tam tikromis aplinkybėmis reikalauti Bendrovės ištrinti tvarkomą asmeninę informaciją apie mane; teisę apriboti duomenų tvarkymą – kai atsiranda tam tikros aplinkybės, turiu teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į perkeliamumą – įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti Klientui tiesiogiai arba perduoti Kliento nurodytam duomenų valdytojui; teisę prieštarauti – teisę prieštarauti tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms, pavyzdžiui tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
Esu informuotas, kad pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, bet kada galiu įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises, jei tam yra pagrindas. Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą taip pat galima rasti privatumo politikoje, kuri skelbiama https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/. Esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis elektroniniu paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt, nemokamu telefonu +370 700 55 888 arba pateikti savo prašymą Kareivių g. 11B, 09109 Vilniuje. Taip pat galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt. Jei turiu nusiskundimų, galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. p. ada@ada.lt), tačiau visų pirma, visus klausimus sieksime išspręsti kartu.

Neprieštarauju, kad man delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, bus teikiama informaciją apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams, skolų išieškojimo įmonėms. Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti mano galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodamas Finpass mobilia programėle. Taip pat turiu teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Patvirtinu, kad: 
1. pateikiau AB „Citadele“ bankui (toliau – Bankas) paraišką dėl finansinių paslaugų gavimo;

2. esu informuotas, jog Bankas vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais b – („b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyt sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“, ir c) „tvarkytis duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“) teiks paklausimus ir gaus bei tvarkys mano asmens duomenis, taip pat keisis jais, naudos gautus duomenis tokiais tikslais:
- Banko finansinių paslaugų teikimas;
- Sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
- Rinkodaros priemones klientams pritraukti įgyvendinimas;
- Informacijos apie banko teikiamus produktus esamiems klientams pateikimas;
- Verslo ir administracinės veiklos vykdymas. 

3. esu informuotas, kad Bankas tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti bei atsižvelgdamas į teikiamo produkto / paslaugos savybes ir susijusias rizikas gali rinkti ir tvarkyti duomenis iš žemiau nurodytų registrų:
3.1. visais atvejais iš:
- Ieškomų asmenų registro – duomenis, ar nesu ieškomas;
- Negaliojančių dokumentų registro – duomenis, ar man išduoti asmens dokumentai nėra paskelbti negaliojančiais;
3.2. man pateikus paraišką kreditiniam produktui gauti arba vykdant su manim sudarytą sutartį, pagal kurią man suteiktas kreditas, iš:
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – duomenis apie mano pajamas ir darbovietę;
- Gyventojų registro – duomenis apie deklaruotą ar apskaitytą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių;
- Nekilnojamojo turto registro – duomenis apie man priklausantį turtą;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – informaciją, ar man nėra nustatyti apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus;
- Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų, registrų, kredito/finansų įstaigų bei kitų kreditų biurų – mano turimus finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenis, informaciją;
- Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo – duomenis, ar man nėra taikomi apribojimai sudaryti vartojimo kredito sutartis. 

4. esu informuotas apie savo teisę susipažinti su Banko tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; 

5. man žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises galiu pateikti skundą priežiūros – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt; 

6. esu informuotas apie tai, kad Bankui nesuteikus finansinės paslaugos mano užpildyta paraiška bus sunaikinama ir mano duomenys nebus saugomi, tačiau mano pasirašyta informavimo apie duomenų tvarkymą forma bus saugoma teisės aktų nustatytą laikotarpį; 

7. esu informuotas apie tai, kad su Banko asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti www.citadele.lt skiltyje Asmens duomenų apsauga.

Banko duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
dap@citadele.lt, tel. +370 5 219 3818
K.Kalinausko g. 13, Vilnius


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

UAB „PRO INVEST GROUP“, juridinio asmens kodas: 300860736, adresas: Savanorių pr. 187, LT-50177  Kaunas, el. p. info@kreditucentras.lt, Tel. +370 700 31020 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per internetinę svetainę http://www.kreditucentras.lt/ (toliau – Svetainė) pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į
privatumą.
Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir  Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. 
Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:
• Jūsų registracijos (tapatybės nustatymo) bei sklandžių santykių tarp Jūsų ir Bendrovės
palaikymo tikslais renkama: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruoto bei faktinės
gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumentų duomenys, banko sąskaitos numeris, el. pašto
adresas (el. pašto adresu išsiunčiamas laikinas slaptažodis), telefono numeris (į telefono numerį
išsiunčiamas Kredito gavėjo ID).
• Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais (įskaitant
vartojimo kredito sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslus) renkama: duomenys apie
Jūsų pajamas, pajamų šaltinius, turimus ir planuojamus finansinius įsipareigojimus, darbovietę,
šeimę padėtį, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičių, informaciją apie nepadengtus įsiskolinimus
bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių
įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą,
ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie
neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą ir kiti Jūsų pateikti duomenys, reikalingi atlikti kreditingumo
vertinimą.
• Siekiant pateikti sutarties sudarymo, vykdymo ar kitokios susijusios aplinkybės, kuri,
vadovaujantis teisės aktais, gali sukelti teisinių padarinių, įrodymus, Bendrovė gali daryti
telefoninių pokalbių ar kitos komunikacijos su Jumis įrašus ir šiuo tikslu rinkti tokią informaciją kaip IP  adresas ir (ar) kitus techninius duomenis (pokalbio trukmę, laiką ir kt.). 
• Tiesioginės rinkodaros tikslais renkama: vardas, pavardė, el. pato adresas, telefono numeris.
• Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymo tikslai renkame informaciją apie galimai
netinkamą Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar)  įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti vartojimo kredito paslaugų.

Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas

Informuojame, kad kreditingumas ir visos su tuo susijusios reikšmingos aplinkybės Jūsų atžvilgiu yra vertinamos automatizuotu būdu (įskaitant tai, kad Jūsų atžvilgiu gali būti suformuotas ir suteiktas asmens  kreditingumo reitingas) tam, kad būtų galima greitai priimti sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo. Tačiau sprendimas nesuteikti vartojimo kredito visuomet yra vertinamas individualiai Bendrovės darbuotojų, vadovaujantis Bendrovės patvirtintomis Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklėmis.
Iš kur gaunami ir kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys apie Jus renkami iš Jūsų pateiktos informacijos. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei  tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų. 
Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš (duomenų šaltiniai):
• iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
gaunama informacija: apie darbdavį, darbovietę, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine, sporto,
atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos,
kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio
draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis.
• iš Valstybės įmonės Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų gaunama
informacija: apie ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija,  duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą. 
• Iš kitų fizinių asmenų, kai jie pateikia informaciją apie sutuoktinį, vaikus ar kitus asmenis.
• iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos
dalyvių, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”,
Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB
„Creditinfo Lietuva“ ar EUCB sistemoje. Gaunami duomenys:
o apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų neįvykdymą, t. y. informacija apie  nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija; 
o apie Jums suteiktas ar ketinamas suteikti finansines paslaugas, t. y. kredito paraiškų duomenis, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.

Šiuos Jūsų asmens duomenimis mes taip pat galime teikti šiame punkte nurodytiems juridiniams 
asmenims (įskaitant nuolatinį atnaujinamą jungtinėse finansinės rizikos duomenų rinkmenose).
Kai vartojimo kreditas Jums suteikiamas naudojantis mūsų partnerių el. piniginėmis, tam tikri duomenys,  reikalingi ataskaitų pateikimui (pvz., informacija apie suteiktą/nesuteiktą kreditą, atšaukimus, netinkamą naudojimąsi paslaugomis ir pan.), bus perduodami tiems paslaugų teikėjams (prašome susipažinti su šių partnerių privatumo politika čia), t. y.: 
• Payolution GmbH, juridinio asmens kodas: FN359641i, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austrija;
• Skrill Limited (SKRILL), juridinio asmens kodas: 04260907, registruotas adresas: 25 Canada
Square, London, E14 5LQ, Jungtinė Karalystė;
• Paysafe Financial Services Limited (NETELLER), juridinio asmens kodas: 04478861, registruotas
adresas: Compass House Vision Park, Chivers Way, Cambridge, England, CB24 9BZ, Jungtinė
Karalystė.

Jūsų tapatybės nustatymo tikslais Bendrovė naudoja „iDenfy“ (UAB “Identifikaciniai projektai”, įm. kodas:  304617621) platformą, per kurią pateikiate savo asmens duomenis. Šiuo atveju Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi „iDenfy“ nustatytais tikslas ir tvarka. Prašome susipažinti su „iDenfy“ privatumo politika čia. 
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami (įskaitant prieigos teisės suteikimą) Bendrovės atžvilgiu  veikiantiems kitiems duomenų tvarkytojams: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūrą atliekančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų administravimo ir išieškojimo įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams. 

Duomenų tvarkytojai teikia paslaugas Bendrovei ir tik jos vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų
tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina  siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. 
Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
• siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
• siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate;
• pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu(-ais);
• siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba
pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos
viršesni.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai:
• Duomenys apie suteiktas finansines paslaugas (įskaitant pokalbių įrašus) – saugomi 10 metų nuo
vartojimo kredito suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos;
• Duomenys apie faktą, kad laiku ir tinkamai neįvykdytas finansinis įsipareigojimas – saugomi 10 metų  nuo skolos padengimo dienos; 
• Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos.
Jūsų teisės
Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba  ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 
Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo įgyvendinti pasirinktą teisę gavimo pateikia Jums  informaciją apie veiksmus, kurių Bendrovė ėmėsi įgyvendinant prašymą, arba informuoja apie veiksmų pagal pateiktą prašymą nesiėmimo priežastis. Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio ir pateikiami dažniau nei kartą per mėnesį. Bendrovė turi teisę: 
• imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma,  administracines išlaidas; arba 
• atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jūsų prašymas įgyvendinti pasirinktą teisę turi būti surašytas raštu lietuvių kalba, pasirašytas bei atsiųstas  Bendrovei paštu, įteikiant asmeniškai arba el. paštu. Prašyme turite aiškiai nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi siekiate įgyvendinti. Jūsų tapatybė nustatoma šiais būdais: 
• jei prašymas teikiamas Jums tiesiogiai atvykus pas mus – turite pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą;
• jei prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – Jūsų tapatybė nustatoma priemonėmis,
kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas
taip, kad Bendrovė galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, identifikuoti
elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį;
• jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Jūsų  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
• kai dėl informacijos apie Jus kreipiasi Jūsų atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį
dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo  (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. 
Duotas sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atšauktas pažymint sakinį  „Aš nesutinku gauti kreditucentras.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt, skiltyje „mano duomenys“.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų  asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@kreditucentras.lt arba  paštu: Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją.

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas
Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša  internetinėje svetainėje www.kreditucentras.lt ir (ar) kitomis priemonėmis. 
UAB „PRO INVEST GROUP“
info@kreditucentras.lt
Tel. +370 700 31020


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Išsamesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje www.credit24.lt skiltyje Privatumo politika.

IPF Digital Lietuva, UAB (kodas 300622891, adresas Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius, Lietuva) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos apsaugą.
Su mumis galite susisiekti: el. paštu: info@credit24.lt, telefonu: 8 5 2430389, interneto svetainėje: https://www.credit24.lt/.
Mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti el. paštu privacy@ipfdigital.com.

Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, įskaitant:
Identifikavimo duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, dokumento numerį, išdavimo datą ir kt.
Kontaktinius duomenis – elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ir kt.
Duomenis apie asmeninį gyvenimą – šeiminę padėtį, vaikus, gyvenimo sąlygas ir kt.
Duomenis apie profesinę veiklą – darbdavį, patirtį, pareigas, atlyginimą, išsilavinimą ir kt.
Finansinius duomenis – banko sąskaitos numerį, pajamas, išlaidas, kitas paskolas ir kt.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis? 

Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių:
• iš Jūsų kredito paraiškos, užpildytos mūsų interneto svetainėse ar pas mūsų partnerius;
• bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu ar mūsų internetinėje savitarnos sistemoje;
• iš mūsų vidinių duomenų bazių;
• iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (informacinės sistemos administruojamos šių įstaigų); iš Kliento darbdavio (-ių);
• iš viešų registrų: Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto aktų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro;
• iš Lietuvos Banko administruojamų informacinių sistemų: Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos, Paskolų rizikos duomenų bazės;
• iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva) bei iš kredito ar finansų įstaigų (ar jų padalinių), dalyvaujančių UAB “Creditinfo Lietuva” administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje “Infobankas”;
• iš užklausų skirtingoms išorinėms duomenų bazėms (kaip nurodyta toliau).

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis? 

Mes kaupiame Jūsų informaciją kredito byloje, kurios duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų po kredito sutarties pasibaigimo.
Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą, mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis skirtingų kategorijų gavėjams, t. y.:
• mūsų sutartiniams partneriams;
• bankams ir kitoms kredito įstaigoms ar finansų įstaigoms, kurios teikia finansines paslaugas;
• UAB „Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva);
• skolų išieškojimo įmonėms ir kitoms įmonėms, teikiančioms paslaugas, susijusias su finansinių įsipareigojimų įvykdymu.
• IPF grupės įmonėms (IPF grupei priklausančių įmonių sąrašu galite susipažinti adresu: http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html).

Kur mes apdorojame Jūsų duomenis? 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys Jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama Jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad Jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis? 

• Mes naudojame Jūsų asmens duomenis sudarydami bei administruodami kredito sutartį ar Jūsų prašymu atlikdami veiksmus prieš sudarant sutartį. Nors pasiūlymas sugeneruojamas automatiškai, sprendimą dėl kredito visuomet peržiūri mūsų darbuotojas, turintis įgaliojimus bei kompetenciją pakeisti sprendimą.
• Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Vartojimo kredito įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose. Jums nepateikus teisėtai reikalaujamų duomenų, negalėsime sudaryti kredito sutarties.
• Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais interesais, pagrinde siekiant apsisaugoti nuo finansinių sukčiavimų atvejų, vidaus administravimo tikslais, esamų produktų vystymo bei naujų produktų ir paslaugų kūrimo tikslais.
• Laikas nuo laiko mes galime rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis, turėdami Jūsų sutikimą. Vadovaujantis Jūsų sutikimu, mes galime profiliuoti Jūsų duomenis, kad pateiktume geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti savo sutikimą interneto svetainėje https://www.credit24.lt/ ar susisiekę su klientų aptarnavimo centru.

Jūs turite teisę: 

• susisiekti su mumis bet kuriuo metu, siekiant susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją;
• į savo asmens duomenų perkeliamumą;
• prašyti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius duomenis;
• apriboti tvarkymą ir teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, bet tik vadovaujantis teisės aktais numatytais atvejais. Nesant pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime Jūsų duomenų tvarkymo.
• nesutikti su duomenų tvarkymu, pagrįstu vien automatiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
• kreiptis į kompetentingą duomenų apsaugos instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, el.paštu: ada@ada.lt ar kompetentingą teismą.

Atnaujinimai 

Mes nuolat peržiūrime savo Privatumo politiką ir esant poreikiui ją keičiame. Atnaujintos versijos skelbiamos mūsų tinklalapyje. Ši politika buvo atnaujinta 2018 balandžio mėn.


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA
Juridinio asmens kodas: 110085466
Adresas: Čekiškės g. 98, Vilkija, LT-54221 Kauno rajonas
Tel. +370 37 409 191
El. paštas: info@unija.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Spauskite „sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?
Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:
 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami susisiekimo formą su mumis internete užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • jūs registruojatės mūsų svetainėje;
 • instaliuojate mūsų programėles;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
pateikiate užklausas per susisiekimo sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras);
naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.
Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.
Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.
Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?
Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:
 • informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:
 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis.
 • Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:
 • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti susisiekimo formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:
 • Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimas.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.
 • Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu⃰.

Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@unija.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.
Tikslas
Teisinis pagrindas (-ai)
Asmens duomenys
Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimas
Sutarties su jumis vykdymas
Teisės aktų reikalavimų vykdymas
Teisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas.
Vardas, pavardė, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis, informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.
Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu
Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, produktus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.
Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.
Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas, jūsų pomėgiai.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą.
IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje
Teisės aktų reikalavimų vykdymas.
Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.
Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.
Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).
Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.
Kam perduodame jūsų asmens duomenis?
Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:
Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas
Lietuvos bankui;
FNTT,
Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,
Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Lietuvos centrinė kredito unija, IT paslaugų teikėjai, UAB „E.kreditas“, auditoriai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Įmonės, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, šiuo metu yra tokios: reklamos agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Atsakingai parinkti verslo partneriai yra, (išsamus sąrašas pateikimas čia). Šių partnerių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.
Ši svetainė naudoja socialinių tinklų (Google Maps) įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko duomenis, galite sužinoti jų svetainėse.
Norint gauti KAUNO REGIONO KREDITO UNIJOS verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.
Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.
Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?
Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.
Duomenų valdytojas nesiunčia jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.
Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:
Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.
Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.
Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:
Asmens duomenys
Saugojimo laikotarpis
Mokėjimo nurodymų duomenys
10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys
3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje
Video kamerų pagalba renkami duomenys
Nuo 2 iki 14 dienų
Informacinių sistemų žurnaliniai įrašai (logai)
Nuo 1 iki 10 metų
Analitikos duomenys
Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.
Jūsų teisės
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:
 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 37 409141, parašę mums šiuo adresu Maironio g. 26b, Kaunas 44249, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.
Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą
Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu arba, jeigu šios dvi galimybės neįmanomos, nuotoliniu būdu per Skype.
Jūsų teisė
Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Ši teisė reiškia:
– Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
– Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
– Informaciją ar taikomas profiliavimas
– Duomenų saugojimo laiko pateikimą
Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
Taikoma, jeigu:
– mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
– duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate
– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni
– informacija gauta neteisėtu būdu
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)
Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:
– jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
– jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
– mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
– informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
Teisė į duomenų perkėlimą
Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutikti
Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 http://vdai.lrv.lt/
Slapukai, signalai ir panašios technologijos
Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje
Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas
my_union_title
1 mėnesį
Naudojama išsaugoti kredito unijos pavadinimui internetinėje svetainėje
epSessionId
1 mėnesį
Naudojama puslapio paraiškoms.
pll_language
2 metai
Naudojama išsaugoti kalbos pasirinkimo nustatymams internetinėjesvetainėje.
lku-kredito-unij%c5%b3-grup%c4%97-up_read_posts
10 metų
Naudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
%my_union_title%-up_read_posts
10 metų
Naudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
_ga
2 metai
.Naudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip identifikatorių
_gid
24 valandas
Naudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus
_gat
10 minučių
Naudojama Google analytics ribojant duomenų rinkimą, esant dideliai puslapio apkrovai
_dc_gtm_UA-
1 minutė
Naudojama Google analytics, kad surinkti informaciją apie paspaudimus skelbiamose reklaminėse kompanijose.
Mes naudojame „Hotjar“ programinę įrangą, siekiant geriau suprasti internetinio tiklapio lankytojų poreikius, optimizuoti teikiamas paslaugas, bei lankytojų patirtį. Hotjar įranga leidžia suprasti, kiek lankytojai praleidžia laiko internetiniuose puslapiuose, kurias nuorodas spaudžia. Tai leidžia mums teikti paslaugas, paremtas lankytojų patirtimi. Hotjar naudoja slapukus ir kitas technologijas tam, kad surinkti lankytojo elgsenos duomenis. Hotjar saugo šiuos duomenis pseudonimišku būdu. Nei Hotjar nei mes niekada nenaudosime šios informacijos siekiant identifikuoti asmenį individualiai arba kitaip pritaikyti informaciją asmeniui tolimesnėje eigoje. Daugiau informacijos skaitykite Hotjar privatumo politikos puslapyje paspaudę čia. Jūs galite išsiregistruoti tiek iš musų tiek iš Hotjar informacijos stebėjimo technologijos paspaudę čia.
www.i-unija.lt
Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas
JSESSIONID
Iki uždaroma naršyklė.
Techninis slapukas, naudojamas programos serveryje vartotojo sesijai palaikyti.
agree_cookie
6 mėn.
Techninis slapukas, naudojamas naudotojo sutikimui apie slapukų naudojimą, saugoti.
authMethod
2 m.
Techninis slapukas, naudojamas naudotojo autentifikavimosi metodui fiksuoti.
webfxtab_
Pasibaigus naršymo sesijai
Techninis slapukas, naudojamas naudotojo skirtukų palaikymui dirbant su sistema.
eparaiska.lku.lt
Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas
Slapukai nenaudojami
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.
Susisiekite su mumis
Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA
Adresas: Čekiškės g. 98, Vilkija, LT-54221 Kauno rajonas
El. Paštas: info@krku.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 10 07INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

ŠEIMOS KREDITO UNIJA (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
ŠEIMOS KREDITO UNIJA
Juridinio asmens kodas: 302826202
Adresas: Ulonų g. 5, Vilnius
Tel. +370 5 213 8063
El. paštas: info@unija.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Spauskite „sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami susisiekimo formą su mumis internete užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • jūs registruojatės mūsų svetainėje;
 • instaliuojate mūsų programėles;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • pateikiate užklausas per susisiekimo sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras);
 • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame. 

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.
Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.
Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:
 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis.
 • Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:
 • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti susisiekimo formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimas.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.
 • Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu⃰.

Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@unija.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:
 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.
Tikslas
Teisinis pagrindas (-ai)
Asmens duomenys
Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimas
Sutarties su jumis vykdymas
Teisės aktų reikalavimų vykdymas
Teisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas.
Vardas, pavardė, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis, informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.
Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu
Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, produktus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.
Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.
Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas, jūsų pomėgiai.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą.
IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje
Teisės aktų reikalavimų vykdymas.
Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.
Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.
Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).
Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.
Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas
 • Lietuvos bankui;
 • FNTT,
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Lietuvos centrinė kredito unija, IT paslaugų teikėjai, UAB „E.kreditas“, auditoriai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Įmonės, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, šiuo metu yra tokios: reklamos agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Atsakingai parinkti verslo partneriai yra, (išsamus sąrašas pateikimas čia). Šių partnerių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.
Ši svetainė naudoja socialinių tinklų (Google Maps) įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko duomenis, galite sužinoti jų svetainėse.
Norint gauti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.
Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.
Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?
Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.
Duomenų valdytojas nesiunčia jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.
Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:
Asmens duomenys
Saugojimo laikotarpis
Mokėjimo nurodymų duomenys
10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys
3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje
Video kamerų pagalba renkami duomenys
Nuo 2 iki 14 dienų
Informacinių sistemų žurnaliniai įrašai (logai)
Nuo 1 iki 10 metų
Analitikos duomenys
Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.
Jūsų teisės
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 5 213 8063, parašę mums šiuo adresu Ulonų g. 5, Vilnius 08240, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.
Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą
Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu arba, jeigu šios dvi galimybės neįmanomos, nuotoliniu būdu per Skype.
Jūsų teisė
Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Ši teisė reiškia:
– Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
– Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
– Informaciją ar taikomas profiliavimas
– Duomenų saugojimo laiko pateikimą
Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
Taikoma, jeigu:
– mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
– duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate
– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni
– informacija gauta neteisėtu būdu
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)
Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:
– jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
– jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
– mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
– informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
Teisė į duomenų perkėlimą
Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutikti
Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 http://vdai.lrv.lt/
Slapukai, signalai ir panašios technologijos
Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.
Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje
Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas
my_union_title
1 mėnesį
Naudojama išsaugoti kredito unijos pavadinimui internetinėje svetainėje
epSessionId
1 mėnesį
Naudojama puslapio paraiškoms.
pll_language
2 metai
Naudojama išsaugoti kalbos pasirinkimo nustatymams internetinėjesvetainėje.
lku-kredito-unij%c5%b3-grup%c4%97-up_read_posts
10 metų
Naudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
%my_union_title%-up_read_posts
10 metų
Naudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
_ga
2 metai
.Naudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip identifikatorių
_gid
24 valandas
Naudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus
_gat
10 minučių
Naudojama Google analytics ribojant duomenų rinkimą, esant dideliai puslapio apkrovai
_dc_gtm_UA-
1 minutė
Naudojama Google analytics, kad surinkti informaciją apie paspaudimus skelbiamose reklaminėse kompanijose.
Mes naudojame „Hotjar“ programinę įrangą, siekiant geriau suprasti internetinio tiklapio lankytojų poreikius, optimizuoti teikiamas paslaugas, bei lankytojų patirtį. Hotjar įranga leidžia suprasti, kiek lankytojai praleidžia laiko internetiniuose puslapiuose, kurias nuorodas spaudžia. Tai leidžia mums teikti paslaugas, paremtas lankytojų patirtimi. Hotjar naudoja slapukus ir kitas technologijas tam, kad surinkti lankytojo elgsenos duomenis. Hotjar saugo šiuos duomenis pseudonimišku būdu. Nei Hotjar nei mes niekada nenaudosime šios informacijos siekiant identifikuoti asmenį individualiai arba kitaip pritaikyti informaciją asmeniui tolimesnėje eigoje. Daugiau informacijos skaitykite Hotjar privatumo politikos puslapyje paspaudę čia. Jūs galite išsiregistruoti tiek iš musų tiek iš Hotjar informacijos stebėjimo technologijos paspaudę čia.
www.i-unija.lt
Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas
JSESSIONID
Iki uždaroma naršyklė.
Techninis slapukas, naudojamas programos serveryje vartotojo sesijai palaikyti.
agree_cookie
6 mėn.
Techninis slapukas, naudojamas naudotojo sutikimui apie slapukų naudojimą, saugoti.
authMethod
2 m.
Techninis slapukas, naudojamas naudotojo autentifikavimosi metodui fiksuoti.
webfxtab_
Pasibaigus naršymo sesijai
Techninis slapukas, naudojamas naudotojo skirtukų palaikymui dirbant su sistema.
eparaiska.lku.lt
Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas
Slapukai nenaudojami
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis
Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: ŠEIMOS KREDITO UNIJA
Adresas: Ulonų g. 5, Vilnius 08240
El. Paštas: info@unija.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 10 07


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, norime Jus informuoti, kad LKU grupės kredito unijos Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Galimybės gauti kreditą vertinimas;
 • Komunikacija.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums pateikti pasiūlymo dėl kredito suteikimo. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, remiantis Jūsų prašymu ir teisėto intereso pagrindu, Jums patogiu būdu pateikiant pirminį pasiūlymą.
Informuojame, kad Jūs turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
LKU grupės kredito unijose taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
LKU grupės kredito unijos teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui). Teikiant paskolos paraiškos pateikimo paslaugą internetu, Jūsų asmens duomenys bus perduoti UAB ,,E.Kreditas“, kuri valdo ir administruoja paraiškos pateikimo ir apdorojimo sistemą. UAB ,,E.Kreditas“ veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas, kuris gavęs duomenis iš Lietuvos centrinės kredito unijos, gali juos naudoti tik Lietuvos centrinės kredito unijos nurodytais tikslais. Kitais atvejais, LKU grupės kredito unijos gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusios duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindamos perduodamų duomenų saugumą.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus.

Duomenų valdytojo rekvizitai: 

Lietuvos centrinė kredito unija
Juridinio asmens kodas: 110086034 
Buveinės adresas: Savanorių pr. 363-211, Kaunas 
El. paštas: lcku@lku.lt 

Lietuvos centrinės kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnas 
tel. +370 37 200 584 
El. paštas: pareigunas@lku.lt

LCKU Potencialių klientų informavimo pranešimas

Jums kreipiantis į LCKU dėl galimybės pradėti dalykinius santykius (įskaitant galimybės gauti kreditą vertinimą), LCKU tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Įvertinimo, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius;
 • Turto ir įrangos apsaugos, nusikaltimų prevencijos ir išaiškinimo (vaizdo stebėsena);
 • Informavimo apie LCKU paslaugas;
 • Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimo.
Tvarkymo pagrindas. Siekiant šiame pradiniame etape, prieš oficialios paraiškos kreditui gauti pildymą, įvertinti, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius, taip pat teikti tiesioginės rinkodaros pranešimus, mums reikalingas Jūsų sutikimas. Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėsime įvertinti, ar galime pradėti su Jumis dalykinius santykius, įskaitant finansinių paslaugų suteikimą. Jūsų asmens duomenis aukščiau minėtais tikslais taip pat tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu, pvz.: turto ir įrangos apsauga, tiesioginės rinkodaros apie LCKU teikiamas finansines paslaugas siuntimas elektroniniu paštu. 

Jūsų teisės. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais atvejais reikalauti, kad LCKU apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti.

Saugumo priemonės. Patvirtiname, kad LCKU asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. LCKU yra taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Gavėjai. LCKU gali perduoti Jūsų asmens duomenis, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. LCKU taip pat teikia klientų asmens duomenis kitoms unijoms narėms, remiantis teisėtu interesu, kai tai būtina dėl kredito unijų veiklos ir (ar) kaštų optimizavimo arba dėl to, kad būtina suteikti Jūsų prašomas paslaugas. Kiti gavėjai – tai LCKU atsakingai parinkti verslo partneriai, pvz.: UAB Creditinfo Lietuva, UAB E.Kreditas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB Worldine Lietuva, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, VĮ Registrų centras ir kt.

Saugojimo terminas. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą, yra tokie:
Įvertinimas, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius – iki sprendimo pradėti dalykinius santykius įforminimo.
Turto ir įrangos apsauga, nusikaltimų prevencija ir išaiškinimas (vaizdo stebėsena) – iki 14 dienų.
Informavimas apie LCKU paslaugas – iki sprendimo pradėti dalykinius santykius įforminimo.
Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimas – iki Jūsų sutikimo atšaukimo.

Aš sutinku, kad LCKU tvarkytų mano asmens duomenis, siekdama įvertinti, ar su manimi pradėti dalykinius santykius bei tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip tai aprašyta aukščiau. Žinau, kad bet kada galiu atšaukti šį savo sutikimą, tačiau tokiu atveju LCKU gali nesugebėti įvertinti, ar pradėti su manimi dalykinius santykius. 

.