UAB "Lenders" partnerių informacija

Įsigalioja: 2020-09-29 Nr. 004

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Neprieštarauju, kad Bendrovė teisėto intereso ir/ar teisinės pareigos vykdymo ir/ar sutarties vykdymo pagrindu tvarkys mano asmens duomenis bent šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo (prieš suteikiant finansinę paslaugą / sudarytos sutarties su Bendrove galiojimo metu), tikslinės paskolos (vartojimo kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, kitų finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sandorių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), Asmens duomenų tikslinimo ir teisingumo patikrinimo, finansinių nuostolių prevencijos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, skolų valdymo ir išieškojimo, asmens veiksnumo patikros, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir/ar siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus (pagal Vartojimo kredito įstatymą).

Neprieštarauju, kad Bendrovė kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis bei juos tvarkytų numatytais ir teisėtais tikslais:

 • iš VĮ Registrų centro: asmens kodas, vardas, pavardė, pilietybė;
  • Gyventojų registro: deklaruota gyvenamoji vieta (valstybė), šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, asmens dokumento būsena, asmens dokumento rūšis ir kt. asmens dokumento duomenys;
  • Nekilnojamojo turto kadastro ir registro: nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto objektų vertė, objekto rūšis, registracijos numeris, registracijos adresas, daiktinių teisių suvaržymai ir apribojimai;
  • Turto arešto aktų registro: nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), turto arešto būdas;
  • Testamentų registro: palikėjo (skolininko) įpėdiniai;
  • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro: informacija apie asmens veiksnumą / neveiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie ribotą veiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie tai, ar asmuo naudojasi pagalba priimdamas sprendimus (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), įregistravimo data;
 • iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: darbdavio duomenys, darbo santykių pradžios ir pabaigos terminai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai, socialinių išmokų tipai, socialinio draudimo draudėjai, socialinio draudimo periodo (termino) pradžia ir pabaiga;
 • iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos: ne darbo santykių pajamos ir turtas - pajamų ir turto sumos, pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiai, ekonominės veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšys;
 • iš VĮ „Regitra“: asmens kodas, vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuosavybės teise valdomų transporto priemonių techniniai duomenys ir valstybinis numeris, nuosavybės teisės suvaržymai ir apribojimai;
 • iš UAB „Creditinfo Lietuva“: duomenys, esantys šios įmonės tvarkomose duomenų bazėse „INFOBANKAS“ ir „KREDITŲ BIURAS“;
 • iš UAB „Scorify“: GOscore kredito reitingas;
 • iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento būsena;
 • iš Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos: duomenys, esantys šio departamento valdomoje „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro“ centrinėje duomenų bazėje;
 • iš Lietuvos banko: duomenys, esantys Paskolų rizikos duomenų bazėje bei Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS), kurie teikiami/gaunami pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintus teisės aktus;
 • iš kitų asmenų (kredito įstaigos ir kt.): finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo kontrahentas, paraiškų dėl finansavimo duomenys, sandorio rūšis, kredito reitingas, skolos suma (limitas), palūkanų norma, kiti privalomi mokesčiai, uždelstų mokėjimų dydis, vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija ir pan.

Esu informuotas, kad sudarius sandorį, minėti asmens duomenys bus tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio veiksmo, bet ne trumpiau, nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai. Jei bus atliktas kreditingumo vertinimas, tačiau sandoris nebus sudarytas, visi minėti duomenys bus saugomi 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Jei nebus atliktas kreditingumo vertinimas ar bet koks kitas veiksmas, visi mano pateikti duomenys bus saugomi 12 (dvylika) mėnesių.

Esu informuotas, kad Bendrovė gali perduoti mano asmens duomenis gavėjams, įskaitant: patronuojančiai įmonei Inbank AS; kredito ir finansų įstaigoms, draudimo paslaugų teikėjams ir finansinių paslaugų tarpininkams; auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, Bendrovės įgaliotiems duomenų tvarkytojams; skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą (pvz.: Julianus Inkasso, Gelvora), teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijos, notarams ir bankroto administratoriams; juridiniams asmenims, teikiantiems Bendrovei duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui UAB „Rakrėjus“. Detalesnis duomenų gavėjų sąrašas pateikiamas privatumo politikoje patalpintoje https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/.

Esu informuotas, kad apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas profiliavimas, t.y. bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia asmens duomenų panaudojimu, tikslu įvertinti konkrečius su manimi susijusius asmeninius aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo, kliento pažinimo reikalavimų įgyvendinimo ir pan. Kaip taisyklė, Bendrovė nevykdo tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines pasekmes ar gali daryti didelį poveikį Klientui. Nepaisant to, galiu reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Esu informuotas, kad tol, kol Bendrovė tvarko mano asmens duomenis, kaip duomenų subjektas turiu tokias teises: prieigos teisę – teisę reikalauti asmeninės informacijos, kurią Bendrovė turi apie mane, kopiją; teisę ištaisyti – teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei jie netikslūs ar nepilni; teisę būti pamirštam – tam tikromis aplinkybėmis reikalauti Bendrovės ištrinti tvarkomą asmeninę informaciją apie mane; teisę apriboti duomenų tvarkymą – kai atsiranda tam tikros aplinkybės, turiu teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į perkeliamumą – įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti Klientui tiesiogiai arba perduoti Kliento nurodytam duomenų valdytojui; teisę prieštarauti – teisę prieštarauti tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms, pavyzdžiui tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

Esu informuotas, kad pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, bet kada galiu įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises, jei tam yra pagrindas. Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą taip pat galima rasti privatumo politikoje, kuri skelbiama https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/. Esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis elektroniniu paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt, nemokamu telefonu +370 700 55 888 arba pateikti savo prašymą Kareivių g. 11B, 09109 Vilniuje. Taip pat galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt. Jei turiu nusiskundimų, galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. p. ada@ada.lt), tačiau visų pirma, visus klausimus sieksime išspręsti kartu.

Neprieštarauju, kad man delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, bus teikiama informaciją apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams, skolų išieškojimo įmonėms. Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti mano galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodamas Finpass mobilia programėle. Taip pat turiu teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Patvirtinu, kad:
1. pateikiau AB „Citadele“ bankui (toliau – Bankas) paraišką dėl finansinių paslaugų gavimo;

2. esu informuotas, jog Bankas vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais b – („b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyt sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“, ir c) „tvarkytis duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“ teiks paklausimus ir gaus bei tvarkys mano asmens duomenis, taip pat keisis jais, naudos gautus duomenis tokiais tikslais:

 • Banko finansinių paslaugų teikimas;
 • Sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
 • Rinkodaros priemones klientams pritraukti įgyvendinimas;
 • Informacijos apie banko teikiamus produktus esamiems klientams pateikimas;
 • Verslo ir administracinės veiklos vykdymas.

3. esu informuotas, kad Bankas tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti bei atsižvelgdamas į teikiamo produkto / paslaugos savybes ir susijusias rizikas gali rinkti ir tvarkyti duomenis iš žemiau nurodytų registrų:

3.1. visais atvejais iš:

 • Ieškomų asmenų registro – duomenis, ar nesu ieškomas;
 • Negaliojančių dokumentų registro – duomenis, ar man išduoti asmens dokumentai nėra paskelbti negaliojančiais;

3.2. man pateikus paraišką kreditiniam produktui gauti arba vykdant su manim sudarytą sutartį, pagal kurią man suteiktas kreditas, iš:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – duomenis apie mano pajamas ir darbovietę;
 • Gyventojų registro – duomenis apie deklaruotą ar apskaitytą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių;
 • Nekilnojamojo turto registro – duomenis apie man priklausantį turtą;
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – informaciją, ar man nėra nustatyti apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus;
 • Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų, registrų, kredito/finansų įstaigų bei kitų kreditų biurų – mano turimus finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenis, informaciją;
 • Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo – duomenis, ar man nėra taikomi apribojimai sudaryti vartojimo kredito sutartis.

4. esu informuotas apie savo teisę susipažinti su Banko tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;

5. man žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises galiu pateikti skundą priežiūros – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt;

6. esu informuotas apie tai, kad Bankui nesuteikus finansinės paslaugos mano užpildyta paraiška bus sunaikinama ir mano duomenys nebus saugomi, tačiau mano pasirašyta informavimo apie duomenų tvarkymą forma bus saugoma teisės aktų nustatytą laikotarpį;

7. esu informuotas apie tai, kad su Banko asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti www.citadele.lt skiltyje Asmens duomenų apsauga.

Banko duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
dap@citadele.lt, tel. +370 5 219 3818
K.Kalinausko g. 13, Vilnius

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

UAB „PRO INVEST GROUP“, juridinio asmens kodas: 300860736, adresas: Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas, el. p. info@kreditucentras.lt, Tel. +370 700 31020 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per internetinę svetainę http://www.kreditucentras.lt/ (toliau – Svetainė) pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:
• Jūsų registracijos (tapatybės nustatymo) bei sklandžių santykių tarp Jūsų ir Bendrovės palaikymo tikslais renkama: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruoto bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumentų duomenys, banko sąskaitos numeris, el. pašto adresas (el. pašto adresu išsiunčiamas laikinas slaptažodis), telefono numeris (į telefono numerį išsiunčiamas Kredito gavėjo ID). • Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais (įskaitant vartojimo kredito sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslus) renkama: duomenys apie Jūsų pajamas, pajamų šaltinius, turimus ir planuojamus finansinius įsipareigojimus, darbovietę, šeimę padėtį, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičių, informaciją apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą ir kiti Jūsų pateikti duomenys, reikalingi atlikti kreditingumo vertinimą. • Siekiant pateikti sutarties sudarymo, vykdymo ar kitokios susijusios aplinkybės, kuri, vadovaujantis teisės aktais, gali sukelti teisinių padarinių, įrodymus, Bendrovė gali daryti telefoninių pokalbių ar kitos komunikacijos su Jumis įrašus ir šiuo tikslu rinkti tokią informaciją kaip IP adresas ir (ar) kitus techninius duomenis (pokalbio trukmę, laiką ir kt.). • Tiesioginės rinkodaros tikslais renkama: vardas, pavardė, el. pato adresas, telefono numeris. • Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymo tikslai renkame informaciją apie galimai netinkamą Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti vartojimo kredito paslaugų.

Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas

Informuojame, kad kreditingumas ir visos su tuo susijusios reikšmingos aplinkybės Jūsų atžvilgiu yra vertinamos automatizuotu būdu (įskaitant tai, kad Jūsų atžvilgiu gali būti suformuotas ir suteiktas asmens kreditingumo reitingas) tam, kad būtų galima greitai priimti sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo. Tačiau sprendimas nesuteikti vartojimo kredito visuomet yra vertinamas individualiai Bendrovės darbuotojų, vadovaujantis Bendrovės patvirtintomis Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklėmis. Iš kur gaunami ir kam teikiami Jūsų asmens duomenys? Asmens duomenys apie Jus renkami iš Jūsų pateiktos informacijos. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų. Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš (duomenų šaltiniai):
• iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaunama informacija: apie darbdavį, darbovietę, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis. • iš Valstybės įmonės Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų gaunama informacija: apie ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą. • Iš kitų fizinių asmenų, kai jie pateikia informaciją apie sutuoktinį, vaikus ar kitus asmenis. • iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyvių, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ ar EUCB sistemoje. Gaunami duomenys: o apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų neįvykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija; o apie Jums suteiktas ar ketinamas suteikti finansines paslaugas, t. y. kredito paraiškų duomenis, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.

Šiuos Jūsų asmens duomenimis mes taip pat galime teikti šiame punkte nurodytiems juridiniams asmenims (įskaitant nuolatinį atnaujinamą jungtinėse finansinės rizikos duomenų rinkmenose). Kai vartojimo kreditas Jums suteikiamas naudojantis mūsų partnerių el. piniginėmis, tam tikri duomenys, reikalingi ataskaitų pateikimui (pvz., informacija apie suteiktą/nesuteiktą kreditą, atšaukimus, netinkamą naudojimąsi paslaugomis ir pan.), bus perduodami tiems paslaugų teikėjams (prašome susipažinti su šių partnerių privatumo politika čia), t. y.:
• Payolution GmbH, juridinio asmens kodas: FN359641i, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austrija; • Skrill Limited (SKRILL), juridinio asmens kodas: 04260907, registruotas adresas: 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Jungtinė Karalystė; • Paysafe Financial Services Limited (NETELLER), juridinio asmens kodas: 04478861, registruotas adresas: Compass House Vision Park, Chivers Way, Cambridge, England, CB24 9BZ, Jungtinė Karalystė.

Jūsų tapatybės nustatymo tikslais Bendrovė naudoja „iDenfy“ (UAB “Identifikaciniai projektai”, įm. kodas: 304617621) platformą, per kurią pateikiate savo asmens duomenis. Šiuo atveju Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi „iDenfy“ nustatytais tikslas ir tvarka. Prašome susipažinti su „iDenfy“ privatumo politika čia. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami (įskaitant prieigos teisės suteikimą) Bendrovės atžvilgiu veikiantiems kitiems duomenų tvarkytojams: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūrą atliekančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų administravimo ir išieškojimo įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams.

Duomenų tvarkytojai teikia paslaugas Bendrovei ir tik jos vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
• siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; • siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate; • pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu(-ais); • siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai:
• Duomenys apie suteiktas finansines paslaugas (įskaitant pokalbių įrašus) – saugomi 10 metų nuo vartojimo kredito suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos; • Duomenys apie faktą, kad laiku ir tinkamai neįvykdytas finansinis įsipareigojimas – saugomi 10 metų nuo skolos padengimo dienos; • Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Jūsų teisės Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo įgyvendinti pasirinktą teisę gavimo pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių Bendrovė ėmėsi įgyvendinant prašymą, arba informuoja apie veiksmų pagal pateiktą prašymą nesiėmimo priežastis. Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio ir pateikiami dažniau nei kartą per mėnesį. Bendrovė turi teisę: • imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jūsų prašymas įgyvendinti pasirinktą teisę turi būti surašytas raštu lietuvių kalba, pasirašytas bei atsiųstas Bendrovei paštu, įteikiant asmeniškai arba el. paštu. Prašyme turite aiškiai nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi siekiate įgyvendinti. Jūsų tapatybė nustatoma šiais būdais:
• jei prašymas teikiamas Jums tiesiogiai atvykus pas mus – turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; • jei prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – Jūsų tapatybė nustatoma priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas taip, kad Bendrovė galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį; • jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; • kai dėl informacijos apie Jus kreipiasi Jūsų atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. Duotas sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atšauktas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti kreditucentras.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt, skiltyje „mano duomenys“.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@kreditucentras.lt arba paštu: Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją.

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas
Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša internetinėje svetainėje www.kreditucentras.lt ir (ar) kitomis priemonėmis.
UAB „PRO INVEST GROUP“
info@kreditucentras.lt
Tel. +370 700 31020

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA
Juridinio asmens kodas: 110085466
Adresas: Čekiškės g. 98, Vilkija, LT-54221 Kauno rajonas
Tel. +370 37 409 191
El. paštas: info@unija.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Spauskite „sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?
Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami susisiekimo formą su mumis internete užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • jūs registruojatės mūsų svetainėje;
 • instaliuojate mūsų programėles;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai: pateikiate užklausas per susisiekimo sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras; naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame. Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.
Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.
Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?
Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis.
 • Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti susisiekimo formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų: Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimas.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.
 • Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.

Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@unija.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

TikslasTeisinis pagrindas (-ai)Asmens duomenys
Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimasSutarties su jumis vykdymasTeisės aktų reikalavimų vykdymasTeisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas.Vardas, pavardė, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis, informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.
Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimuŠi informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, produktus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas, jūsų pomėgiai.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą.IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijojeTeisės aktų reikalavimų vykdymas.Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas
 • Lietuvos bankui;
 • FNTT,
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Lietuvos centrinė kredito unija, IT paslaugų teikėjai, UAB „E.kreditas“, auditoriai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Įmonės, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, šiuo metu yra tokios: reklamos agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atsakingai parinkti verslo partneriai yra, (išsamus sąrašas pateikimas čia). Šių partnerių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.

Ši svetainė naudoja socialinių tinklų (Google Maps) įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko duomenis, galite sužinoti jų svetainėse.

Norint gauti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Duomenų valdytojas nesiunčia jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenysSaugojimo laikotarpis
Mokėjimo nurodymų duomenys10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje
Video kamerų pagalba renkami duomenysNuo 2 iki 14 dienų
Informacinių sistemų žurnaliniai įrašai (logai)Nuo 1 iki 10 metų
Analitikos duomenysPaprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 5 213 8063, parašę mums šiuo adresu Ulonų g. 5, Vilnius 08240, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu arba, jeigu šios dvi galimybės neįmanomos, nuotoliniu būdu per Skype.

Jūsų teisėTam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Ši teisė reiškia:

– Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
– Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
– Informaciją ar taikomas profiliavimas
– Duomenų saugojimo laiko pateikimą

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);Taikoma, jeigu:
– mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
– duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate
– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni
– informacija gauta neteisėtu būdu
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:
– jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
– jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
– mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
– informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
Teisė į duomenų perkėlimąŠi teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutiktiŠi teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.http://vdai.lrv.lt/

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje

PavadinimasLaikotarpisTikslas
my_union_title1 mėnesįNaudojama išsaugoti kredito unijos pavadinimui internetinėje svetainėje
epSessionId1 mėnesįNaudojama puslapio paraiškoms.
pll_language2 metaiNaudojama išsaugoti kalbos pasirinkimo nustatymams internetinėje svetainėje.
lku-kredito-unij%c5%b3-grup%c4%97-up_read_posts10 metųNaudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
%my_union_title%-up_read_posts10 metaiNaudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
_ga2 metaiNaudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip identifikatorių
_gid24 valandasNaudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus
_gat10 minučiųNaudojama Google analytics ribojant duomenų rinkimą, esant dideliai puslapio apkrovai
_dc_gtm_UA-1 minutėNaudojama Google analytics, kad surinkti informaciją apie paspaudimus skelbiamose reklaminėse kompanijose.

Mes naudojame „Hotjar“ programinę įrangą, siekiant geriau suprasti internetinio tiklapio lankytojų poreikius, optimizuoti teikiamas paslaugas, bei lankytojų patirtį. Hotjar įranga leidžia suprasti, kiek lankytojai praleidžia laiko internetiniuose puslapiuose, kurias nuorodas spaudžia. Tai leidžia mums teikti paslaugas, paremtas lankytojų patirtimi. Hotjar naudoja slapukus ir kitas technologijas tam, kad surinkti lankytojo elgsenos duomenis. Hotjar saugo šiuos duomenis pseudonimišku būdu. Nei Hotjar nei mes niekada nenaudosime šios informacijos siekiant identifikuoti asmenį individualiai arba kitaip pritaikyti informaciją asmeniui tolimesnėje eigoje. Daugiau informacijos skaitykite Hotjar privatumo politikos puslapyje paspaudę https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Jūs galite išsiregistruoti tiek iš musų tiek iš Hotjar informacijos stebėjimo technologijos paspaudę https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

www.i-unija.lt

PavadinimasLaikotarpisTikslas
JSESSIONIDIki uždaroma naršyklė.Techninis slapukas, naudojamas programos serveryje vartotojo sesijai palaikyti.
agree_cookie6 mėn.Techninis slapukas, naudojamas naudotojo sutikimui apie slapukų naudojimą, saugoti.
authMethod2 m.Techninis slapukas, naudojamas naudotojo autentifikavimosi metodui fiksuoti.
webfxtab_Pasibaigus naršymo sesijaiTechninis slapukas, naudojamas naudotojo skirtukų palaikymui dirbant su sistema.

Slapukai nenaudojami

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: ŠEIMOS KREDITO UNIJA
Adresas: Ulonų g. 5, Vilnius 08240
El. Paštas: info@unija.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 10 07

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA
Juridinio asmens kodas: 110085466
Adresas: Čekiškės g. 98, Vilkija, LT-54221 Kauno rajonas
Tel. +370 37 409 191
El. paštas: info@unija.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Spauskite „sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami susisiekimo formą su mumis internete užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • jūs registruojatės mūsų svetainėje;
 • instaliuojate mūsų programėles;
 • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • dalyvaujate apklausose.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per susisiekimo sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras;
 • naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

 • Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis.
 • Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialūs poreikiai ir pomėgiai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti susisiekimo formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimas.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.
 • Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu

Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@unija.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

TikslasTeisinis pagrindas (-ai)Asmens duomenys
Finansinių ir kitų susijusių paslaugų teikimasSutarties su jumis vykdymasTeisės aktų reikalavimų vykdymasTeisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas.Vardas, pavardė, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti su jumis, informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.
Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimuŠi informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, produktus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas, jūsų pomėgiai.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą.IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijojeTeisės aktų reikalavimų vykdymas.Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas
 • Lietuvos bankui;
 • FNTT,
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Lietuvos centrinė kredito unija, IT paslaugų teikėjai, UAB „E.kreditas“, auditoriai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Įmonės, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, šiuo metu yra tokios: reklamos agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atsakingai parinkti verslo partneriai yra, (išsamus sąrašas pateikimas čia). Šių partnerių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.

Ši svetainė naudoja socialinių tinklų (Google Maps) įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko duomenis, galite sužinoti jų svetainėse.

Norint gauti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Duomenų valdytojas nesiunčia jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenysSaugojimo laikotarpis
Mokėjimo nurodymų duomenys10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje
Video kamerų pagalba renkami duomenysNuo 2 iki 14 dienų
Informacinių sistemų žurnaliniai įrašai (logai)Nuo 1 iki 10 metų
Analitikos duomenysPaprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 37 409141, parašę mums šiuo adresu Maironio g. 26b, Kaunas 44249, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu arba, jeigu šios dvi galimybės neįmanomos, nuotoliniu būdu per Skype.

Jūsų teisėTam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Ši teisė reiškia:

– Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
– Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
– Informaciją ar taikomas profiliavimas
– Duomenų saugojimo laiko pateikimą

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);Taikoma, jeigu:
– mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
– duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate
– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni
– informacija gauta neteisėtu būdu
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:
– jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
– jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
– mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
– informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
Teisė į duomenų perkėlimąŠi teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutiktiŠi teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.http://vdai.lrv.lt/

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje

PavadinimasLaikotarpisTikslas
my_union_title1 mėnesįNaudojama išsaugoti kredito unijos pavadinimui internetinėje svetainėje
epSessionId1 mėnesįNaudojama puslapio paraiškoms.
pll_language2 metaiNaudojama išsaugoti kalbos pasirinkimo nustatymams internetinėje svetainėje.
lku-kredito-unij%c5%b3-grup%c4%97-up_read_posts10 metųNaudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
%my_union_title%-up_read_posts10 metaiNaudojama pažymėti vartotojo perskaitytoms naujienoms
_ga2 metaiNaudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip identifikatorių
_gid24 valandasNaudojama Google analitics atskirti unikalius vartojus
_gat10 minučiųNaudojama Google analytics ribojant duomenų rinkimą, esant dideliai puslapio apkrovai
_dc_gtm_UA-1 minutėNaudojama Google analytics, kad surinkti informaciją apie paspaudimus skelbiamose reklaminėse kompanijose.

Mes naudojame „Hotjar“ programinę įrangą, siekiant geriau suprasti internetinio tiklapio lankytojų poreikius, optimizuoti teikiamas paslaugas, bei lankytojų patirtį. Hotjar įranga leidžia suprasti, kiek lankytojai praleidžia laiko internetiniuose puslapiuose, kurias nuorodas spaudžia. Tai leidžia mums teikti paslaugas, paremtas lankytojų patirtimi. Hotjar naudoja slapukus ir kitas technologijas tam, kad surinkti lankytojo elgsenos duomenis. Hotjar saugo šiuos duomenis pseudonimišku būdu. Nei Hotjar nei mes niekada nenaudosime šios informacijos siekiant identifikuoti asmenį individualiai arba kitaip pritaikyti informaciją asmeniui tolimesnėje eigoje. Daugiau informacijos skaitykite Hotjar privatumo politikos puslapyje paspaudę https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Jūs galite išsiregistruoti tiek iš musų tiek iš Hotjar informacijos stebėjimo technologijos paspaudę https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

www.i-unija.lt

PavadinimasLaikotarpisTikslas
JSESSIONIDIki uždaroma naršyklė.Techninis slapukas, naudojamas programos serveryje vartotojo sesijai palaikyti.
agree_cookie6 mėn.Techninis slapukas, naudojamas naudotojo sutikimui apie slapukų naudojimą, saugoti.
authMethod2 m.Techninis slapukas, naudojamas naudotojo autentifikavimosi metodui fiksuoti.
webfxtab_Pasibaigus naršymo sesijaiTechninis slapukas, naudojamas naudotojo skirtukų palaikymui dirbant su sistema.

Slapukai nenaudojami

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: KAUNO REGIONO KREDITO UNIJA
Adresas: Čekiškės g. 98, Vilkija, LT-54221 Kauno rajonas
El. Paštas: info@krku.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 10 07

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, norime Jus informuoti, kad LKU grupės kredito unijos Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Galimybės gauti kreditą vertinimas;
 • Komunikacija.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums pateikti pasiūlymo dėl kredito suteikimo. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, remiantis Jūsų prašymu ir teisėto intereso pagrindu, Jums patogiu būdu pateikiant pirminį pasiūlymą. Informuojame, kad Jūs turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. LKU grupės kredito unijose taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. LKU grupės kredito unijos teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui). Teikiant paskolos paraiškos pateikimo paslaugą internetu, Jūsų asmens duomenys bus perduoti UAB ,,E.Kreditas“, kuri valdo ir administruoja paraiškos pateikimo ir apdorojimo sistemą. UAB ,,E.Kreditas“ veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas, kuris gavęs duomenis iš Lietuvos centrinės kredito unijos, gali juos naudoti tik Lietuvos centrinės kredito unijos nurodytais tikslais. Kitais atvejais, LKU grupės kredito unijos gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusios duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindamos perduodamų duomenų saugumą. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Lietuvos centrinė kredito unija
Juridinio asmens kodas: 110086034
Buveinės adresas: Savanorių pr. 363-211, Kaunas
El. paštas: lcku@lku.lt

Lietuvos centrinės kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnas
tel. +370 37 200 584
El. paštas: pareigunas@lku.lt

LCKU Potencialių klientų informavimo pranešimas

Jums kreipiantis į LCKU dėl galimybės pradėti dalykinius santykius (įskaitant galimybės gauti kreditą vertinimą), LCKU tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Įvertinimo, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius;
 • Turto ir įrangos apsaugos, nusikaltimų prevencijos ir išaiškinimo (vaizdo stebėsena);
 • Informavimo apie LCKU paslaugas;
 • Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimo.

Tvarkymo pagrindas. Siekiant šiame pradiniame etape, prieš oficialios paraiškos kreditui gauti pildymą, įvertinti, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius, taip pat teikti tiesioginės rinkodaros pranešimus, mums reikalingas Jūsų sutikimas. Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėsime įvertinti, ar galime pradėti su Jumis dalykinius santykius, įskaitant finansinių paslaugų suteikimą. Jūsų asmens duomenis aukščiau minėtais tikslais taip pat tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu, pvz.: turto ir įrangos apsauga, tiesioginės rinkodaros apie LCKU teikiamas finansines paslaugas siuntimas elektroniniu paštu.

Jūsų teisės. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais atvejais reikalauti, kad LCKU apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti.

Saugumo priemonės. Patvirtiname, kad LCKU asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. LCKU yra taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Tvarkymo pagrindas. Siekiant šiame pradiniame etape, prieš oficialios paraiškos kreditui gauti pildymą, įvertinti, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius, taip pat teikti tiesioginės rinkodaros pranešimus, mums reikalingas Jūsų sutikimas. Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėsime įvertinti, ar galime pradėti su Jumis dalykinius santykius, įskaitant finansinių paslaugų suteikimą. Jūsų asmens duomenis aukščiau minėtais tikslais taip pat tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu, pvz.: turto ir įrangos apsauga, tiesioginės rinkodaros apie LCKU teikiamas finansines paslaugas siuntimas elektroniniu paštu.

Gavėjai. LCKU gali perduoti Jūsų asmens duomenis, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. LCKU taip pat teikia klientų asmens duomenis kitoms unijoms narėms, remiantis teisėtu interesu, kai tai būtina dėl kredito unijų veiklos ir (ar) kaštų optimizavimo arba dėl to, kad būtina suteikti Jūsų prašomas paslaugas. Kiti gavėjai – tai LCKU atsakingai parinkti verslo partneriai, pvz.: UAB Creditinfo Lietuva, UAB E.Kreditas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB Worldine Lietuva, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, VĮ Registrų centras ir kt.

Saugojimo terminas. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą, yra tokie: Įvertinimas, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius – iki sprendimo pradėti dalykinius santykius įforminimo. Turto ir įrangos apsauga, nusikaltimų prevencija ir išaiškinimas (vaizdo stebėsena) – iki 14 dienų. Informavimas apie LCKU paslaugas – iki sprendimo pradėti dalykinius santykius įforminimo. Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimas – iki Jūsų sutikimo atšaukimo.

Aš sutinku, kad LCKU tvarkytų mano asmens duomenis, siekdama įvertinti, ar su manimi pradėti dalykinius santykius bei tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip tai aprašyta aukščiau. Žinau, kad bet kada galiu atšaukti šį savo sutikimą, tačiau tokiu atveju LCKU gali nesugebėti įvertinti, ar pradėti su manimi dalykinius santykius.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
(UAB “Finansų bitė”)

Privatumo pranešimas

Šiame privatumo pranešime mes, FinBee, pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje, prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu, šiame pranešime numatytomis sąlygomis.

Mūsų svetainėje įdiegti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais, galite nustatyti, ar pageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:
(a) kaip naudojame Jūsų duomenis;
(b) kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;
(c) kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;
(d) kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;
(e) kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;
(f) kaip naudojame slapukus;
(g) į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis svetainėje www.finbee.lt nurodytais būdais.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu susiekti galite el. paštu: asmensduomenys@finbee.com.

1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?

1.1. Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:
(a) duomenų kategorijas, kurias tvarkome;
(b) tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;
(c) tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei
(d) duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

1.2. Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bei mūsų teikiamomis paslaugomis („naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti svetainę bei joje teikiamas paslaugas.

1.3. Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos metu. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.4. Mes tvarkome informaciją, susijusią su paslaugomis, Jums kreipiantis dėl paskolos gavimo („paskolos gavėjo duomenys“). Paskolos gavėjo duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, lytį, kontaktinę informaciją, adresą, šeimyninę padėtį, duomenis apie sutuoktinį, išsilavinimas, duomenis apie darbovietę, duomenis apie turtą (nekilnojamas turtas, transporto priemonės), asmens tapatybės dokumento duomenis, banko sąskaitos duomenis, kreditingumo informaciją/informaciją apie Jūsų finansinius įsipareigojimus (aktyvios ir pasibaigusios paskolos tipas, sutarties pasirašymo data/pabaigos data, suma, mėnesinė įmoka, mokėjimų grafikas, pavėluotų įmokų skaičius, turimų paskolų mėnesinių įmokų dydis, susidariusių skolų kitoms įmonėms suma, paskutinės skolos apmokėjimo data), informaciją apie aktyvias paskolos paraiškas (paskolos tipas, paraiškos data, prašomos paskolos suma), paskutinių 4 (keturių) mėnesių banko sąskaitos išrašus, informaciją, ar asmuo yra nekredituotinų asmenų sąraše, informaciją apie šeimos finansinę padėtį. Didžiąją dalį šių duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau pat juos galime gauti iš UAB Creditinfo Lietuva, VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos banko (Paskolų rizikos duomenų bazė, Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema). Paslaugų gavėjo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą bei, kad tinkamai vykdytume įsipareigojimus, kylančius iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų, įskaitant pareigą įvertinti mokumą, o taip pat pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei pareigos „pažink klientą“ vykdymą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat siekdami vykdyti pareigas, kylančias iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų.

1.5. Mes tvarkome informaciją, susijusią su paskolą gauti pageidaujančių klientų veiksnumu („veiksnumo duomenys“). Veiksnumo duomenys apima iš VĮ Registrų centro tvarkomo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro gaunamą informaciją apie asmens, pageidaujančio gauti paskolą, (ne)veiksnumą bei (ne)veiksnumo įregistravimo datą. Veiksnumo duomenis tvarkome siekdami išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir apsaugoti Jūsų esminius interesus. Šiuos duomenis tvarkome dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.

1.6. Mes tvarkome informaciją, susijusią su paslaugomis, Jums kreipiantis dėl paskolos davimo („investuotojo duomenys“). Investuotojo duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis, Jūsų banko sąskaitos duomenis, asmens kodą bei investavimo duomenis. Investuotojo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas bei, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.7. Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu ar telefonu („pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu. Be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas mūsų svetainėje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.

1.8. Mes tvarkome informaciją, susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.

1.9. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.

1.10. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

1.11. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?

2.1. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, kurių pagalba galime įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų, sutarties sudarymo, jos vykdymo riziką, o taip pat siekiant valdyti įsiskolinimus. Sutarties su mumis pažeidimo atveju, Jūsų asmens duomenys taip pat bus perduodami UAB Creditinfo Lietuva siekiant, kad būtų saugomos ir ginamos pažeistos mūsų teisės ir teisėti interesai. Tokiu atveju bus pateikiama informacija, susijusi su konkrečios sutarties pažeidimu.

2.2. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti.

2.3. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.

2.4. Finansiniai sandoriai, susiję su paslaugų teikimu svetainėje gali būti tvarkomi mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų. Su mokėjimo paslaugų teikėjais dalijamės Jūsų paslaugų teikimo duomenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina įsipareigojimų Jums vykdymo, pinigų pervedimo ir skundų bei užklausų, susijusių su tokiais mokėjimais ir pinigų pervedimų tvarkymo tikslais.

2.5. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, platformą ir serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, skambučių centrai, el. pašto paslaugų teikėjai, o taip pat skolų išieškojimo bendrovės). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.6. Jums sutikus, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir mūsų partneriams, kurie susisieks su Jumis ir pateiks alternatyvų paskolos ar vartojimo kredito pasiūlymą.

2.7. Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2.8. Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

3. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

3.1. Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:
(a) prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paskutinio aktyvaus veiksmo paskyroje (tuo atveju, jeigu vartotojo sąskaitoje nėra lėšų);
(b) paskolos gavėjo duomenys ir veiksnumo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutarties tarp mūsų, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; arba ne ilgiau kaip 1 (vieneri) metai nuo atsisakymo suteikti paskolą dienos (tiesa, duomenis privalėsime saugoti 8 (aštuonerius) metus, jei atsisakymo priežastis bus susijusi su LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų vykdymu);
(c) investuotojo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutarties tarp mūsų, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos;
(d) pranešimų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo dienos arba, tuo atveju, jei pranešimai siunčiami esamiems klientams, siekiant išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais, 2 (dvejus) metus nuo atitinkamų paslaugų teikimo pabaigos;
(e) komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.

3.2. Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenys bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

3.3. Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

4. TIESIOGINĖ RINKODARA

4.1. Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) SMS, o taip pat susisieksime telefonu tam, kad informuotume Jus apie mūsų naujienas.

4.2. Taip pat jeigu Jums jau teikėme paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime Jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.

4.3. Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.

4.4. Tai galite padaryti:
(a) paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;
(b) susisiekiant su mumis svetainėje www.finbee.lt nurodytais būdais.

4.5. Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.

4.6. Atkreipiame dėmesį, kad kadangi mūsų veiklą sudaro gausybė tarpusavyje susijusių paslaugų, gali prireikti kelių dienų, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl rinkodaros pranešimus galite gauti ir toliau tuo laikotarpiu, kol Jūsų prašymas yra vis dar vykdomas.

4.7. Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu.

5. Jūsų teisės

5.1. Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.

5.2. Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:
(a) teisė susipažinti su duomenimis;
(b) teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teisę susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros);
(c) teisė reikalauti ištrinti duomenis;
(d) teisė apriboti duomenų tvarkymą;
(e) teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
(f) teisė į duomenų perkeliamumą;
(g) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
(h) teisė atšaukti sutikimą.

5.3. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

5.4. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

5.5. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

5.7. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.8. Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

5.9. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

5.10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
(a) sutikimas; arba
(b) sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

5.11. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

5.12. Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

5.13. Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus svetainėje www.finbee.lt nurodyta kontaktine informacija.

6. Apie slapukus

6.1. Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, veikiantys kaip Jūsų identifikatoriai, kuriuos svetainės serveris siunčia į Jūsų naršyklę ir kurie yra saugojami Jūsų naršyklėje. Kiekvieną kartą naršyklei kreipiantis į svetainės serverį, toks identifikatorius yra siunčiamas atgal į svetainės serverį.

6.2. Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba.

7. Slapukai, kuriuos naudojame

Svetainėje naudojame keturių pagrindinių paskirčių slapukus:
(a) Būtinieji slapukai – naudojami tam, kad užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, vartotojų bei jų duomenų saugumą, kokybišką klientų aptarnavimą, lengvą paskyros sukūrimą;
(b) Funkciniai slapukai – leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis;
(c) Analitiniai slapukai – naudojami tam, kad galėtume atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės naudotojų patirtį, analizuoti sistemos naudojimą ir pagal tai tobulinti savo teikiamas paslaugas;
(d) Rinkodaros slapukai – naudojami stebėti vartotojų elgseną bei pagal tai optimizuoti reklamines kompanijas.

8. Slapukai, kuriuos naudoja mūsų paslaugų teikėjai

8.1. Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų svetainėje.

8.2. Mes naudojame:
(a) Google Analytics slapukus, tam, kad galėtume stebėti savo svetainės lankomumą. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda pastebėti svetainės sutrikimus, taip pat matuoti svetainės pralaidumą. Su Google Analytics privatumo pranešimu galite susipažinti čia;
(b) Doubleclick slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Doubleclick privatumo pranešimu galite susipažinti čia;
(c) Facebook slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Facebook privatumo pranešimu galite susipažinti čia;
(d) Google Tag Manager slapukus, tam, kad suvaldytume reklaminius slapukus. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda tinkamai paskirstyti reklamas vartotojams. Su Google Tag Manager privatumo pranešimu galite susipažinti čia.
(e) Adform slapkus, tam, kad gautume statistinės informacijos apie svetainės lankymą ir galėtume įvertinti jūsų norą gauti reklamą. Šis slapukas negauna asmens duomenų iš paraiškų ar kitokiu būdu. Su Adform privatumo pranešimu galite susipažinti čia.
(f) FinBee.lt slapkus, tam, kad užtikrintume sklandų ir saugų svetainės veikimą ir suteiktume Jums galimybę prisijungti prie savo paskyros, pasirinkti norimą svetainės kalbą ir pan. Šis slapukas negauna asmens duomenų iš paraiškų ar kitokiu būdu.

9. Kaip galite valdyti slapukus?

9.1. Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui.

9.3. Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

10. Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

11. Vaikų asmens duomenys

11.1. Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 18 metų.

11.2. Jaunesnių nei šioje dalyje nurodytas amžius asmenų asmens duomenys yra tvarkomi tik jeigu tai daryti sutikimą duoda vaiko tėvo pareigų turėtojas.

11.3. Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, be vaiko tėvo pareigų turėtojo sutikimo, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

12. Duomenų atnaujinimas

Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

13. Pranešimo pakeitimai

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.

KLIENTŲ DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
(UAB "NORDECUM")

Sąvokos

Klientas (duomenų subjektas) yra asmuo, išreiškęs norą naudotis UAB „Nordecum“ paslaugomis (pvz., pateikė paraišką kreditui gauti) arba kuris naudojasi ar naudojosi UAB „Nordecum“ paslaugomis, arba yra kitu būdu susijęs su UAB „Nordecum“ teikiamomis paslaugomis (pvz., yra laiduotojas ar įkeičiamo turto savininkas kredito sutartyje).

Kliento duomenys – visa UAB „Nordecum“ žinoma informacija apie klientą ar jo atstovą.

Kliento duomenų tvarkymas - bet koks kliento duomenų tvarkymo veiksmas (pvz., kliento duomenų rinkimas, įrašymas, sisteminimas, struktūrizavimas, saugojimas, keitimas, prieiga, naudojimas, užklausimas, perdavimas ir panaikinimas).

Duomenų tvarkytojas – asmuo, kuris UAB „Nordecum“ vardu tvarko asmens duomenis.

Bendrosios nuostatos

1. Šie UAB „Nordecum“ „Klientų duomenų tvarkymo principai“ (toliau – „Principai“) nustato sąlygas ir tvarką, kuriomis vadovaujantis UAB „Nordecum“ tvarko kliento duomenis. „Principai“ galioja visų UAB „Nordecum“ klientų duomenų tvarkymui, įskaitant ir klientus, santykiai su kuriais atsirado iki „Principų“ įsigaliojimo.

2. Su klientu gali būti suderinami papildomi ar išsamesni klientų duomenų tvarkymo reikalavimai.

3. Tvarkant duomenis „Principuose“ neaptartais klausimais UAB „Nordecum“ vadovaujasi atitinkamais Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Vartojimo kredito ir Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymais, Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymu bei priežiūros institucijų nurodymais.

4. UAB „Nordecum“ užtikrina kliento duomenų konfidencialumą, įgyvendindama būtinus organizacinius, fizinius ir informacinius saugumo reikalavimus. UAB „Nordecum“ to paties reikalauja ir iš duomenų tvarkytojo.

5. UAB „Nordecum“ renka klientų duomenis šiais būdais:

5.1. duomenis pateikia pats klientas, teikdamas paraišką kreditui gauti;

5.2. UAB „Nordecum“ teikia paklausimus į viešuosius registrus;

5.3. duomenys gaunami naudojantis paslauga.

6. UAB „Nordecum“ renka ir tvarko klientų duomenis tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga klientų duomenų tvarkymui.

Duomenų tvarkytojai apdoroja klientų duomenis tik pagal UAB „Nordecum“ instrukcijas. UAB „Nordecum“ darbuotojai tvarko klientų duomenis tik tiek, kiek būtina jų pareigoms atlikti.

7. UAB „Nordecum“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: dpo@placetgroup.com

Klientų duomenų sudėtis ir tvarkymo tikslai

8. UAB “Nordecum” tikslu įvykdyti teisės aktuose numatytus reikalavimus, siekiant įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus ir/arba prieš sudarant kredito sutartis, kai kuriais atvejais siekiant teisėtų UAB "Nordecum" interesų, tvarko šiuos klientų duomenis:

8.1. asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumentas ir kt.) identifikavimo tikslais;

8.2. kontaktinė informacija (telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas ir kt.), siekiant suteikti klientui su sutartimi susijusią informaciją, užtikrinti bendravimą su klientu ir, esant kliento išreikštam sutikimui, tiesioginę rinkodarą;

8.3. kliento finansiniai duomenys (pajamos, turtas, įsipareigojimai, ankstesnių mokėjimų istorija, įsiskolinimai, informacija apie su klientu sudarytų sutarčių vykdymą ir kt.), siekiant nustatyti kliento mokumą, ištirti jo vartojimo įpročius, įvertinti klientui siūlomo produkto tinkamumą ir suteikti jam tinkamas finansines paslaugas;

8.4. duomenys apie kliento veiklą ir turto kilmę (duomenys apie darbdavį, veiklą, dalyvavimą politikoje, faktinį sandorio naudos gavėją ir t.t.), siekiant užkirsti kelią terorizmo finansavimui ir pinigų plovimui bei laikytis klientui taikomų finansinių sankcijų.

9. Ankstesniame punkte yra nurodytas pagrindinis kiekvienos duomenų kategorijos tvarkymo tikslas. Be to, UAB „Nordecum“ tvarko aukščiau nurodytus klientų duomenis tam, kad:

9.1. peržiūrėjus kliento prašymą įvertintų ar galima teikti paslaugas ir/ar sudaryti sutartis;

9.2. valdytų ir vykdytų pasirašytą sutartį. Tuo tikslu UAB „Nordecum“ gali patikrinti sutarties pagrindu atliktus sandorius ir operacijas, atnaujinti iš kliento surinktus duomenis, susigrąžinti skolą ir pan.;

9.3. įvertintų klientui teikiamų paslaugų kokybę, įskaitant balso įrašų klausymą ir klientų apklausų atlikimą;

9.4. analizuotų ir prognozuotų klientų vartojimo įpročius, siekiant suteikti jiems tinkamiausią paslaugą ir pateiktų specialius pasiūlymus;

9.5. organizuotų klientų grupių, produktų ir paslaugos rinkos dalių ir kitų finansinių rodiklių statistinius tyrimus ir analizę;

9.6. teiktų įmonių grupei priklausančio juridinio asmens paslaugas ir produktus, organizuotų rinkodaros kampanijas, įskaitant loterijas, bei pasiūlytų ir kitas partnerių paslaugas;

9.7. valdytų ir mažintų rizikas bei sudarytų ataskaitas;

9.8. vykdytų įstatymais numatytus įpareigojimus, įskaitant priemones, skirtas užkirsti kelią teroristų finansavimui ir pinigų plovimui, atsakytų į valstybės institucijų pateiktus paklausimus ir pan.;

9.9. gintų savo teises, įskaitant asmens duomenų perdavimą patarėjui teisės klausimais ir ginčus sprendžiančiai institucijai.

10. Pasibaigus sutarčiai UAB „Nordecum“ toliau tvarkys kliento asmens duomenis, jei tai būtina teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymui arba saugos duomenis, siekiant išspręsti ginčus, kylančius su klientu sudarytos sutarties pagrindu. UAB „Nordecum“ klientų asmens duomenis paprastai saugo iki 10 metų nuo santykių su klientu pasibaigimo, t.y. kai yra pasibaigusios (tame tarpe įvykdytos, perleistos tretiesiems asmenims ir pan.) visos su klientu sudarytos sutartys, išskyrus atvejus, kai įstatyme aiškiai reikalaujama, kad kliento duomenys būtų saugomi kitą laikotarpį.

Profilio analizė ir automatinis klientų duomenų apdorojimas

11. Profilio analizė yra automatinis klientų duomenų apdorojimas, naudojamas vertinant tam tikras klientų charakteristikas. UAB „Nordecum“ kai kuriais atvejais (pavyzdžiui vertindamas kliento kreditingumą, vertindamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, gerinant paslaugų vartotojų patirtį, teikiant geresnius asmeninius pasiūlymus), naudoja profilio analizę siekiant teisėtų UAB "Nordecum" interesų arba kad būtų įvykdyta UAB „Nordecum“ teisinė prievolė arba, jei reikia, kliento sutikimu.

12. Tokiam apdorojimui UAB „Nordecum“ nerenka jokios papildomos informacijos apie klientą ir naudoja duomenis apie klientą, kurie UAB „Nordecum“ turi būti surinkti pagal įstatymo nustatytą tvarką.

Kliento duomenų perdavimas trečiosioms šalims

13. UAB „Nordecum“ teikia kliento duomenis (išskyrus ypatingus klientų duomenis) asmenims, kuriems gali arba privalo teikti informaciją teisės aktų pagrindu, tame tarpe:

13.1. teismui, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokuratūrai, priežiūros institucijai, mokesčių administratoriui, antstoliui, notarui ir kitiems teisės aktuose nurodytiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka;

13.2. įmonių grupei priklausančiam juridiniam asmeniui (duomenys apie kliento kreditingumą ir ankstesnių mokėjimų istoriją) atsakingo skolinimo principo įgyvendinimui, kelio terorizmo finansavimui ir pinigų plovimui užkirtimui, taip pat sandoriui naudojamo turto kilmės nustatymui;

13.3. UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos Banko Paskolų rizikos duomenų bazei ar kitam skolų registrui, jei klientas turi neįvykdytų įsipareigojimų, su tikslu perduoti registro naudotojams (pvz., bankams ir kitiems kreditoriams) informaciją apie ankstesnius kliento mokėjimus (pvz., su UAB „Creditinfo Lietuva“ skolų registre tvarkomais kliento duomenimis ir duomenų skelbimo ir tvarkymo sąlygomis, perdavimo pagrindais ir apimtimi klientas gali susipažinti interneto svetainėje www.creditinfo.lt, su Lietuvos Banko Paskolų rizikos duomenų bazėje esančiais duomenimis https://www.lb.lt/lt/paskolu-rizikos-duomenu-baze);

13.4. duomenų tvarkytojui, vykdančiam sutartį su klientu (pavyzdžiui, kredito įstaigos, vertimo biurai, spausdinimo, ryšių ir pašto paslaugų teikėjai ir kt.);

13.5. valstybinių duomenų bazių (pvz., Juridinių asmenų registrui, Gyventojų registrui ar pan.) administratoriui, jei reikia patikrinti UAB „Nordecum“ pateiktų kliento duomenų ir dokumentų tikrumą ir galiojimą;

13.6. UAB „Nordecum“ paslaugas teikiantiems asmenims (pvz., auditoriams, IT, archyvavimo, teisinių pagalbos paslaugų teikėjams, klientų apklausos organizatoriams ir pan.);

13.7. kreditoriams, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir kitiems tretiesiems asmenims, su kuriais UAB „Nordecum“ derasi dėl kredito sutarties perdavimo, perleidimo ar sutartinių reikalavimų įkeitimo.

14. Klientų duomenys tvarkomi Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE).

Kiti klientų duomenų tvarkymo atvejai

15. UAB „Nordecum“ tvarko klientų duomenis kliento sutikimu, siekdami:

15.1. vykdyti rinkodaros kampanijas, loterijas, ištirti vartojimo įpročius ir pasitenkinimą bei pasiūlyti ir reklamuoti klientui visas įmonių grupės teikiamas paslaugas. Pasiūlymai gali būti grindžiami ir UAB „Nordecum“ profilio analize (žr. 11 skyrių). Klientas turi teisę reikalauti peržiūrėti sprendimą, jei jis nesutinka su pasiūlymu ar jam priimti naudotais duomenimis;

15.2. teikti ir reklamuoti kito sutarties partnerio gaminius ar paslaugas.

16. Klientas turi teisę bet kada atšaukti 15 punkte nurodytą sutikimą, taip pat atsisakyti reklamos ir pasiūlymų, informuodamas apie tai UAB „Nordecum“. Informacija apie reklamos ir pasiūlymų atsisakymo galimybę yra perduodama kartu su elektroniniu būdu pateiktu pasiūlymu ar skelbimu. Sutikimas negali būti atšauktas atgaline data. Klientas neturi teisės uždrausti ir sutikimo atšaukimas netrukdo UAB „Nordecum“ toliau tvarkyti kliento duomenis teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymo tikslais, su klientu sudarytos sutarties vykdymo ar sutarties vykdymo užtikrinimo tikslais.

Kliento teisės tvarkant duomenis

17. Klientas gali paprašyti iš UAB „Nordecum“ informacijos apie save ir reikalauti ištaisyti jo duomenis, jei jie pasikeitė ar dėl kitų priežasčių nėra tikslūs. Klientas turi kreiptis į UAB „Nordecum“ su atitinkamu prašymu (esant poreikiui raštu).

18. UAB „Nordecum“ atsako į pateiktą prašymą teisės aktuose nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, skaičiuojant nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prieš parengiant atsakymą reikia išsamiau ištirti ir patikrinti aplinkybes, UAB „Nordecum“ gali atsakymo pateikimo terminą pratęsti.

19. Klientas gali reikalauti, kad UAB „Nordecum“ baigtų tvarkyti jo asmens duomenis ir juos ištrintų, išskyrus atvejus, kai teisė ir pareiga tvarkyti duomenis yra numatyta teisės aktuose ar jei tai būtina su klientu sudarytos sutarties vykdymui ar užtikrinimui.

20. Klientas gali apriboti savo asmens duomenų tvarkymą UAB „Nordecum“ Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnyje numatytais atvejais.

21. Klientas gali reikalauti iš UAB „Nordecum“ teisės aktuose nustatytais atvejais panaikinti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai teisė ir pareiga tvarkyti asmens duomenis yra numatyta teisės aktuose ar jei tai yra būtina su klientu sudarytai sutarčiai vykdyti ar užtikrinti.

22. Klientas gali reikalauti perduoti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pats yra perdavęs UAB „Nordecum“, kitam duomenų valdytojui, jei šie duomenys yra pateikti elektronine forma.

23. Klientas turi teisę pateikti prieštaravimus dėl konkrečios situacijos, pagrįstos automatiniu sprendimu, priimtu automatizuotai tvarkant su juo susijusius asmens duomenis. Klientui pateikus prieštaravimą ir nesutinkant su automatizuotai priimtu sprendimu, UAB „Nordecum“ su klientu nesudaro kredito sutarties.

24. Jei klientas sužino, kad tvarkant kliento asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės, jis turi teisę kreiptis į UAB „Nordecum“ arba kliento duomenų tvarkytoją su reikalavimu nutraukti pažeidimą, taip pat į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar teismą.

Ši „Klientų duomenų tvarkymo principų“ versija visiems klientams įsigalios nuo 2019-11-29. UAB “Nordecum”turi teisę vienašališkai pakeisti šiuos „Klientų duomenų tvarkymo principus“.

UAB "BENDRAS FINANSAVIMAS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, adresas M. Valančiaus g. 1-1, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė), ir jos darbuotojų veiksmus renkant, naudojant ir saugant asmens duomenis. Taisyklės yra skirtos akcininkams, asmenims, kurie domisi Bendrove, jos paslaugomis, potencialiems ir esamiems investuotojams, vartojimo kredito (paskolos) gavėjams, asmenims, kurie apsilanko svetainėje www.gosavy.com (arba toliau – Svetainė), naudojasi Bendrovės elektroninėmis paslaugomis ar kitu būdu.

1.2.Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).

1.3.Šios Taisyklės gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės Svetainėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Taisyklių versiją.

1.4.Duomenų subjektas yra fizinis asmuo, kuris ketina pradėti arba yra pradėjęs dalykinius santykius (paskolos paraiškos užpildymas, prisiregistravimas Bendrovės internetiniame puslapyje, siekiant investuoti į paskolas, Bendrovės akcijų įsigijimas, paslaugų teikimo sutarties sudarymas su Bendrove) su Duomenų valdytoju, arba dalykiniai santykiai yra pasibaigę, tačiau Duomenų subjekto duomenis Duomenų valdytojas tvarko pagal teisės aktų nuostatas (toliau – Duomenų subjektas arba Klientas).

1.5.Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovėje pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, kurie tvarko asmens duomenis Ben drovėje arba eidami savo pareigas juos sužino bei kiti sutartiniais pagrindais paslaugas teikiantys asmenys, kurie gali tvarkyti asmens du omenis.

1.6.Duomenų valdytojas užtikrina, kad jis atitinka šiuos esminius duomenų apsaugos principus:

1.6.1. Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais (tikslo principas);

1.6.2. Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.6.3. Duomenų subjekto asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.6.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.6.5. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai bei teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.6.6. Duomenų subjekto asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Duomenų subjekto asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.6.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.7.Šios taisyklės taikomos Duomenų valdytojo ir Duomenų subjektų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Duomenų subjektais, atsiradusius iki šių Taisyklių įsigaliojimo.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, APIMTIS, PAGRINDAS IR TERMINAI

2.1. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai / investuotojai; sutelktinio finansavimo projektų savininkai (akcininkai, vadovas) Duomenų tvarkymo tikslas - Tapatybės nustatymas Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens atveju - įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, teisinė forma, akcininkų vardai, pavardės, asmens kodai), gimimo data, asmens tapatybės dokumentų duomenys (valstybė, pilietybė, dokumento numeris, dokumento tipas, galiojimo data,), lytis, identifikavimo lygis (investuotojų atveju), tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, asmens nuotrauka, vaizdo įrašo pradžios ir pabaigos laikas, veido ir asmens dokumento sutapimo rezultatas, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, banko sąskaitos numeris, IP adresas, parašas, elektroninio pašto adresas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu Teisinis pagrindas - Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.). Bendrovė, tais atvejais, kai renka biometrinius duomenis, papildomai vadovaujasi BDAR 9 str. 2 d. f p., t. y. siekia įvykdyti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir Vartojimo kredito įstatymas) Terminas - Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta; Investuotojų duomenys saugomi nuo Payseros prijungimo Bendrovės Svetainėje dienos ir 10 metų po paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; jei investuotojas sutarčių nesudaro, duomenys saugomi 6 metus nuo registracijos dienos; Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus

2.2. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai (juridinių asmenų atvejais – naudos gavėjai) / investuotojai; sutelktinio finansavimo projektų savininkai (akcininkai, vadovas) Duomenų tvarkymo tikslas - Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija Tvarkomi duomenys - a. Vardas, pavardė, asmens kodas, (juridinio asmens atveju papildomai - įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės ir registracijos adresas, vadovo ir akcininkų vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data) pilietybė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, pagrindinių verslo partnerių įmonių pavadinimai ir kodai ir valstybės), elektroninio pašto adresas, tel. Nr. adresas, rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais, pilietybė, asmens dokumento informacija, rizikos kategorija, kuriai priskiriamas klientas ir (arba), geografinio regiono rizikos kategorija, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas (pradžios ir pabaigos laikas), asmens tapatybės dokumento ir veido atvaizdo sutapimo rezultatas, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija, dalykinių santykių su klientu korespondencija, piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, IP adresas b. Duomenys apie kliento dalyvavimą politinėje veikloje, įtraukimą į sankcijų sąrašus Teisinis pagrindas - a. Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.); Turime teisėtą interesą (užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui) (BDAR 6 str. 1 d. f p.) b. Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.); Renkame informaciją dėl viešo intereso (BDAR 9 str. 2 d. g p.) ir siekiame įvykdyti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.) Terminas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjų duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta; Investuotojų duomenys saugomi nuo registracijos Bendrovės Svetainėje dienos ir 10 metų po paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; jei investuotojas sutarčių nesudaro, duomenys saugomi 6 metus nuo registracijos dienos; Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus

2.3. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjų / Vartojimo kredito (paskolos) gavėjų sutuoktinių duomenys; sutelktinio finansavimo projektų savininkai (akcininkai, vadovas) Duomenų tvarkymo tikslas - Kreditingumo / mokumo vertinimas, įsiskolinimo valdymas Tvarkomi duomenys - Vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens atveju - įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, akcininkų vardas, pavardė, asmens kodas ir kita žemiau nurodyta kreditingumui vertinti reikalinga informacija), šeiminė padėtis, sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, pajamos, ne darbo santykių pajamos, darbdavys, darbovietė, pajamų trukmė, bendras darbo stažas, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai, darbo (veiklos) sritis, vertimasis individualia ar kita ūkine veikla, pajamos iš jos, kitos gaunamos pajamos, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, banko sąskaitos išrašas, pažymėjimai, pažymos, gaunamų pajamų ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis, šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, socialinio draudimo periodo pradžia ir pabaiga, pajamų mokesčio deklaracijos duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai; esamų ir buvusių finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: sutarčių kiekis, kontrahentas, datos, rūšys; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos įmokos, apmokėjimo būdas; finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai; pradelstų mokėjimų sumos, terminai, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; paraiškų rūšys, sumos, kita su anksčiau nurodyta informacija susijusi informacija; kredito reitingas, šeimos finansinė padėtis (įsipareigojimai, pajamos), buhalterines apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma, pagrindinė ekonominė veikla, tiesioginės išmokos ir kita parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų rūšis, dydis, informacija apie registraciją „Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo“ informacinėje sistemoje, duomenys. Teisinis pagrindas - Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.); Sudarome ir vykdome finansinių paslaugų sutartį su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą dėl kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo (BDAR 6 str. 1 d. f p.) Terminas - Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

2.4. Duomenų subjektas - Sutelktinio finansavimo projektų savininkai (akcininkai, vadovas)
Duomenų tvarkymo tikslas - Sutelktinio finansavimo projektų savininkų patikimumo įvertinimas
Tvarkomi duomenys - Teistumo (neteistumo) pažyma, kita reikšminga informacija reputacijai įvertinti, pvz., asmuo buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė. Teisinis pagrindas - Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.); Siekiame įvykdyti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.) Terminas - Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

2.5. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolų) gavėjai / investuotojai
Duomenų tvarkymo tikslas - Vykdyti įstatymų ir sudarytų sutarčių reikalavimus, be kita ko, vidaus administravimo tikslais Tvarkomi duomenys - Paskolos gavėjo atveju tvarkomas vardas, pavardė, registruota gyvenamoji vieta (juridinio asmens atveju – įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, įmonės kodas, vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, tel. Nr.), telefono numeris, elektroninis paštas, kliento numeris, amžius, vartojimo kredito sutartis, vartojimo kredito sutarties numeris, vartojimo kredito sutarties sudarymo data, vartojimo kredito nutraukimo data, perdavimo ir atsiėmimo skolos išieškojimo įmonei data, vartojimo kredito tipas, suma, vartojimo kredito grąžinimo grafikas, laikotarpio pabaiga, vartojimo kredito grąžinimo anksčiau termino data, grąžinama įmoka, vartojimo kredito suma, vartojimo kredito sutartyje pateikta informacija, parašas, sąskaitos numeris, asmens dokumento numeris, banko pavadinimas, kuriame atidaryta sąskaita, paraiškos pildymo data ir laikas, paskolos statusas, Payseros piniginės numeris, aktyvus / neaktyvus statusas, paskutinio prisijungimo data, laikas, automatinių pranešimų, susijusių su kliento vartojimo kredito paraiškos atmetimo priežastimi, pateiktos paraiškos duomenų patikslinimu, apmokėjimo priminimais, perdavimu skolos išieškojimo įmonei, teismui ir sąskaitomis apmokėjimui, kiti pranešimai, kuriuos esame įpareigoti teikti įstatymiškai, šių pranešimų tekstai, temos, išsiuntimo laikai ir datos. Investuotojų atveju renkama vardas, pavardė, asmens kodas, investuotojo identifikacinis numeris, Payseros piniginės numeris, aktyvus/neaktyvus statusas, prisiregistravimo data ir laikas, paskutinio prisijungimo data, laikas, pavedimų, atliktų SAVY viduje, istorija, automatinių pranešimų, susijusių su paskolomis, į kurias klientas investavo bei vidiniais teisės aktų atnaujinimais, tekstai, temos, išsiuntimo laikai ir datos Teisinis pagrindas - Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą (tinkamas SAVY platformos duomenų bazės administravimas ir tinkamas bei kokybiškas vartojimo kredito (paskolos) paslaugos teikimas) (BDAR 6 str. 1 d. f p.) Terminas - Investuotojų duomenys saugomi nuo registracijos Bendrovės Svetainėje dienos ir 10 metų po paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; jei investuotojas sutarčių nesudaro, duomenys saugomi 6 metus nuo registracijos dienos; paskolų gavėjų duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

2.6. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, investuotojai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs investuotojai
Duomenų tvarkymo tikslas - Paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimas Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, pokalbio data, pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys. SVARBU: Įrašysime tik tuos pokalbius, kurie vyksta Jums kreipiantis į Bendrovę telefono numeriu +370 (5) 272 0151, taip pat tuo atveju, kai mes skambiname Jums Bendrovei priskirtu numeriu Bendrovės darbo laiku Teisinis pagrindas - Turime teisėtą interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) Terminas - Duomenys saugomi 999 dienų nuo telefono pokalbio įrašo padarymo dienos. SVARBU: Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui;

2.7. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, investuotojai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs investuotojai
Duomenų tvarkymo tikslas - Užklausų, atsiųstų Bendrovės paštu, įskaitant, bet neapsiribojant skundų, prašymų administravimo tikslais ar siekdami išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į Bendrovę Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, elektroninis paštas, pateikimo data, laikas, atsakymo data, laikas, paraiškoje, užklausoje, prašyme, skunde pateikti savanoriškai kiti potencialaus kliento / kliento savanoriškai duomenys, gautų bei išsiųstų pranešimų turinys, susirašinėjimų istorija Teisinis pagrindas - Sutarties vykdymas arba siekiama imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą (tinkamai teikti finansines paslaugas, užkirsti kelią melagingų duomenų pateikimui, sukčiavimui ir užtikrinti tokių įrodymų pateikimą atitinkamoms institucijoms (FNTT, Lietuvos bankas ar kt.) (BDAR 6 str. 1 d. f p.) Terminas - Duomenys saugomi 6 metus nuo kreipimosi dienos. Jei yra sudaryta vartojimo kredito (paskolos) sutartis, tokiu atveju duomenys saugomi 10 metų po paskolos sutarties pasibaigimo dienos

2.8. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, investuotojai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs investuotojai
Duomenų tvarkymo tikslas - Sklandaus internetinės svetainės veikimo, saugumo ir galimybės joje gauti paslaugas užtikrinimas Tvarkomi duomenys - IP adresas, informacija apie naršyklę ir įrenginį (operacinės sistemos versiją, ekrano dydį), el. pašto adresas ir slaptažodis Teisinis pagrindas - Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a p.); Sutarties sudarymas ir vykdomas (GDPR 6 str. 1 d. b p.); Turime teisėtą interesą užtikrinti Bendrovės interneto puslapio saugumą (GDPR 6 str. 1 d. f p.) Terminas - Ne ilgiau kaip 6 metus nuo apsilankymo Bendrovės svetainėje

2.9. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai
Duomenų tvarkymo tikslas - Bendrovės teisių ir interesų, jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar išieškant skolas, gynimas
Tvarkomi duomenys - a. Informacija apie vartojimo kredito (paskolos) gavėją, kuri nurodyta aukščiau, įskaitant vartojimo kredito gavėjui siųsti dokumentai ir jų priedai, vartojimo kredito gavėjo pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai, antstolių patvarkymai ir visi kiti dokumentai, susiję su minėtais procesais
b. Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius Teisinis pagrindas - a. Turime teisėtą interesą (valdyti įsiskolinimą, prisiteisti žalą, apginti teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
b. Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus sukčiavimo atvejais (BDAR 9 str. 2 d. f p.) Terminas - Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

2.10. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, investuotojai, potencialūs
vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs investuotojai, davę sutikimą tiesioginei rinkodarai Duomenų tvarkymo tikslas - Tiesioginė rinkodara
Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas
Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote) SVARBU: Bendrovė, siekdama klientui pateikti asmeninius pasiūlymus, naudoja profiliavimą - pritaikydamas konkrečius algoritmus analizuoja Jūsų pateiktus asmens duomenis. Kredito davėjo atlikti veiksmai neturi Klientui jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio Teisinis pagrindas - Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.; Elektroninių ryšių 69 str. 1 d.)
Įsigijote iš Bendrovės paslaugų (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.) Turime teisėtą interesą rinkti ir naudoti informaciją apie Jus (tiesioginė rinkodara ir klientų pasitenkinimo tyrimas) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) Terminas - Paskolų gavėjų duomenys saugomi nuo sutikimo davimo dienos ir 6 metus po paskolos sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti. Jei nėra sudaroma paskolos sutartis, tada duomenys saugomi 6 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti; Investuotojų atveju duomenys saugomi 6 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti; Atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus

2.11. Duomenų subjektas - Investuotojai
Duomenų tvarkymo tikslas - Sandorių sudarymo, tarpininko funkcijos vykdymo bei finansinių paslaugų teikimo tikslais
Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, adresas, el. paštas, banko sąskaitos Nr., kortelę išdavusi organizacija ir kortelės Nr. (jei sąskaita susieta su kortele), telefono Nr., elektroninis paštas, lytis, adresas, IP adresas, identifikavimo lygis, unikalus
Paysera sąskaitos nr., kuris turi būti prijungtas prie SAVY investuotojo paskyros, norint pradėti investuoti; prijungtos sąskaitos likutis; investavimo duomenys
Teisinis pagrindas - Sutarties tarp investuotojo, paskolos gavėjo ir Bendrovės vykdymo tikslu (arba investuotojo pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui) (BDAR 6 str. 1 d. b p.)
Terminas - Duomenys investuotojų atveju saugomi nuo Payseros piniginės prijungimo ir 10 metų po paskutinės sutarties visiško įvykdymo dienos.

2.12. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, investuotojai, potencialūs vartojimo kredito (paskolos) gavėjai, potencialūs investuotojai
Duomenų tvarkymo tikslas - Komunikavimo su Bendrove per „Olark“
Tvarkomi duomenys - IP adresas, buvimo vieta, kokiose SAVY puslapio skiltyse lankėtės, jei nurodėte - vardą ir elektroninį paštą, pokalbio įvertinimą, kita užklausoje savanoriškai pateikta informacija
Teisinis pagrindas - Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) („Olark“)
Terminas - Duomenys saugomi 30 dienų nuo užklausos pateikimo dienos

2.13. Duomenų subjektas - Investuotojai, siekiantys susikurti paskyrą Bendrovės svetainėje
Duomenų tvarkymo tikslas - Investuotojo registracija
Tvarkomi duomenys - Registruojantis per Facebook paskyrą, renkami šie duomenys:
- Vardas
- Pavardė
- Elektroninio pašto adresas
- Facebook ID
- IP adresas
Jei nepageidaujate registruotis per „Facebook“ paskyrą, Bendrovės svetainėje Jūsų bus paprašyta įvesti toliau nurodytą informaciją:
- Elektroninio pašto adresas
- Telefono numeris
Teisinis pagrindas - Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Terminas - Duomenys investuotojų atveju saugomi 6 metus nuo registracijos dienos, jeigu investuotojas neprijungia Payseros piniginės;
Jei investuotojas prijungia Payseros piniginę, duomenys saugomi 10 metų po paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdyo dienos; Atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus

2.14. Duomenų subjektas - Vartojimo kredito (paskolų) gavėjai
Duomenų tvarkymo tikslas - Bendrovės paslaugų kokybės viešinimo svetainėje tikslu
Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, paskolos loan ID, paskolos tikslas, amžius, gyvenamoji vieta, elektroninis paštas ir atsiliepimas apie Bendrovę
Teisinis pagrindas - Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Terminas - Duomenys saugomi 6 metus nuo sutikimo gavimo dienos.
Jums atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus

2.15. Duomenų subjektas - Bendrovės akcininkai
Duomenų tvarkymo tikslas - Bendrovei taikomų teisinių prievolių pareigų, susijusių su Bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcijų apskaita, mokestinių ir kitų taikomų prievolių jiems įvykdymas
Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Teisinis pagrindas - Esame įstatymiškai įpareigoti: Akcinių bendrovių įstatymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)
Terminas - Duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz., numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai

2.16. Duomenų subjektas - Sutikimą davę Bendrovės akcininkai, darbuotojai ar paslaugų teikėjai
Duomenų tvarkymo tikslas - Bendrovės veiklos viešinimas
Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė, pareigos, darbo patirties aprašymas, nuotrauka
Teisinis pagrindas - Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Terminas - Duomenys saugomi nuo sutikimo davimo dienos iki dalykinių santykių su Bendrove pabaigos arba sutikimo atšaukimo dienos.
Nutraukus dalykinius santykius su Bendrove arba atšaukus sutikimą, Bendrovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų panaikinti asmens duomenis;
Jums atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus

2.17. Duomenų subjektas - Bendrovės Partnerių / tiekėjų atstovai, darbuotojai
Duomenų tvarkymo tikslas - Paslaugų teikimo tikslu
Tvarkomi duomenys - Vardas, pavardė; asmens kodas, adresas, atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu), pareigos, darbovietė, telefono numeris, el. paštas.
Teisinis pagrindas - Turime teisėtą interesą (siekis įvykdyti sutartį) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
Terminas - Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo

Bendrovė gali tvarkyti Duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais, laikydamasi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS

3.1. Duomenų valdytojas gali teikti tvarkomus asmens duomenis apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti šiems tretiesiems asmenims:
- Bendrovės pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams su tikslu, kad Bendrovės vardu ir / ar jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
- investuotojams, kadangi vartojimo kredito (paskolos) sutartis sudaroma tarp Bendrovės investuotojų, vartojimo kredito (paskolos) gavėjo ir Bendrovės;
- Duomenų subjektui pažeidus su Bendrove sudarytos sutarties sąlygas, tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant bus saugomos ir ginamos pažeistos Bendrovės teisės ir teisėti interesai;
- tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti Duomenų subjekto skolą ir / ar išieškoti Duomenų subjekto įsiskolinimą Bendrovei;
- kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams, IT sistemas kuriančioms, jų veikimą užtikrinančioms ar prižiūrinčioms įmonėms arba asmenims ir pan.), kuriuos Bendrovė pasitelkia Bendrovei ir / ar Duomenų subjektui būtinų paslaugų teikimui;
- valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos ar kt.);
- prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, laiduotojams, įkaito davėjams, vekselių davėjams);
- tiesioginės rinkodaros vykdymo paslaugas teikiančioms įmonėms ar asmenims;
- UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoms informacinėms sistemoms INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS (perduodami ir sutuoktinio duomenys, jeigu reikia);
- UAB „Scorify“;
- SEB bankas, AB; Paysera LT, UAB;
- Lietuvos bankui ir kitoms priežiūros institucijoms;
- Paskolų rizikos duomenų bazei, kuri administruojamai Lietuvos banko;
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
- Valstybinei mokesčių inspekcijai;
- VĮ Registrų centras;
- UAB „Sergel“ (ikiteisminis skolų išieškojimas);
- UAB „B2Kapital“ (ikiteisminis skolų išieškojimas);
- UAB „Julianus Inkaso“ (ikiteisminis skolų išieškojimas);
- UAB „Conlex“ (ikiteisminis skolų išieškojimas);
- Antstolė Asta Stanišauskaitė (ikiteisminis skolų išieškojimas);
- UAB „DPD Lietuva“;
- AB „Lietuvos paštas“;
- Facebook Ireland Ltd;
- UAB „Ondato“ (tapatybės nustatymas);
- UAB „Baltneta“;
- UAB „IPF Digital Lietuva“ (sutikimo pagrindu);
- Jeigu reikėtų, Bendrovės restruktūrizavimo arba Bendrovės nemokumo (bankroto) atveju duomenys gali būti perduodami ir kitiems subjektams, kurie administruotų Bendrovės paskolų portfelį (įskaitant kitas kredito bendroves portfelio perdavimo (pardavimo) atveju));
- kitiems tretiesiems asmenims, turintiems teisinį pagrindą gauti duomenis.

3.2.Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

3.3.Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Kliento, jam kreipiantis į Bendrovę, pildant paraiškas, prašymus ar pateikiant kitus dokumentus Bendrovei. Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš Lietuvos banko; komercinių bankų; Paysera LT; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos; Valstybės įmonės Registrų centro (Gyventojų registras, Turto arešto aktų registras, Hipotekos registras ar kt.); kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų: ieškomų asmenų registras, negaliojančių dokumentų registras; UAB „Ondato“; UAB „DPD Lietuva“; UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamų informacinių sistemų INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS, jeigu tokie duomenys yra būtini priimant sprendimą dėl kreditingumo reitingo suteikimo, kredito suteikimo bei įsiskolinimų valdymo, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, socialinių tinklų, kurių paskyras susiejate su Bendrovės sistema ir kt.

3.4.Be to, informuojame, kad delsiant Klientui vykdyti savo įsipareigojimus Bendrovei daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė gali pateikti informaciją apie Kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Kliento galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

4. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

4.1. Apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas profiliavimas, t. y. bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia asmens duomenų panaudojimu, tikslu įvertinti konkrečius su Klientu susijusius asmeninius aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo (įskaitant tai, kad Jūsų atžvilgiu gali būti suformuotas ir suteiktas asmens kreditingumo reitingas); profiliavimą galime vykdyti siekdami įgyvendinti teisės aktuose Bendrovei nustatytus reikalavimus (pvz., rizikos vertinimas vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimus); tiesioginės rinkodaros tikslais duomenų subjektų sutikimo pagrindu ar kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu ir su Klientu sudarytos sutarties vykdymu.

4.2.Tuo atveju, kai atitinkamas sprendimas yra priimamas tik automatizuotomis priemonėmis, Klientas turi teisę reikalauti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, taip pat jis turi teisę pareikšti savo požiūrį, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, paaiškinimą ir teisę tą sprendimą ginčyti.

5. TIESIOGINĖ RINKODARA

5.1.Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami vartojimo kredito / paskolos paraiškos pildymo atitinkamoje skiltyje arba, investuotojų atveju, registruojantis SAVY platformoje, uždedant varnelę.

5.2.Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas žemiau nurodytais būdais:
- telefonu +370 (5) 272 0151;
- el. paštu labas@savy.lt / dap@savy.lt;
- naujienlaiškio apačioje paspaudęs „Unsubscribed“;
- prisijungęs prie savo SAVY paskyros ir pasirinkęs „PASKYRA“ ir „ATNAUJINTI INFORMACIJĄ“.

5.3.Duomenų subjekto duomenis Bendrovė naudoja įstatymų leidžiamoms rinkodaros veikloms. Pavyzdžiui, remiantis Duomenų subjekto pateikta informacija, Duomenų subjektui lankantis www.gosavy.com internetiniame puslapyje, naršant trečiųjų šalių tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose, gali rodyti specialiai Duomenų subjektui pritaikytus pasiūlymus.

5.4.Duomenų subjekto elektroninis paštas, taip pat anonimizuota informacija apie Jus gali būti pateikta tretiesiems asmenims, kurie teikia rinkodaros paslaugas internetinėse paieškos programose, socialiniuose tinkluose ir pan. Tokie tretieji asmenys turi savo privatumo politikas ir Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu tiesiogiai nesutikti su savo duomenų tvarkymu pagal jų privatumo politikas.

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1.Jums lankantis ir naršant mūsų Bendrovės Svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (iki kelių KB), kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant Bendrovės svetainėje. Slapukais Bendrovė siekia užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

6.2.Daugiau informacijos apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus rasite Slapukų politikoje.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1.Duomenų subjekto teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu, apima teisę:

7.1.1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

7.1.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;

7.1.3. nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;

7.1.4. nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

7.1.5. įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;

7.1.6. įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;

7.1.7. skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) (internetinio puslapio adresas www.ada.lt, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 279 1445).

7.2.Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę su skundu / prašymu dėl Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmų. Skundą / prašymą Bendrovei Duomenų subjektas gali pateikti el. paštu dap@savy.lt. Nesutinkant su Bendrovės pateiktu atsakymu, Duomenų subjektas gali kreiptis į Inspekciją. Duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) galite skųsti Inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi 30 kalendorinių dienų terminas pateikti atsakymą.

7.3.Bendrovė asmens duomenis tikslina, taiso ir atnaujina asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, iniciatyva. Bendrovės darbuotojai duomenų subjekto duomenis gali taisyti tuo atveju, jeigu paties duomenų subjekto pateikti duomenys nurodyti su gramatinėmis klaidomis.

7.4.Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant BDAR 12 str. 5 d. numatytoms aplinkybėms.

8. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

8.1. Kliento asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų.

8.2. Kliento asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba Klientas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:
• sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
• Šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
• Gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

8.3.Klientas, pateikęs prašymą, gali gauti daugiau informacijos apie Kliento asmens duomenų perdavimą už ES/EEE ribų.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

9.1.Duomenų valdytojo įgyvendinamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų Duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, įskaitant, bet neapsiribojant šiame skyriuje nurodytomis priemonėmis.

9.2.Bendrovė vykdo techninę ir programinės įrangos apsaugą (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, vartotojų prieigos stebėjimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuterių virusų ir kt.).

9.3.Bendrovė taiko administracines saugumo priemones (saugus dokumentų ir kompiuterio duomenų tvarkymo, personalo instruktavimas ir kt.).

9.4. Darbuotojai turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami tiesiogi nes savo darbo funkcijas ir tik teisės aktų nustatyta tvarka.

9.5.Duomenų valdytojo darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.

9.6.Fiksuojami šie asmenų, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, prisijungimų prie duomenų bazės įrašai.

9.7.Nešiojamuosiuose kompiuteriuose, jeigu jie naudojami ne Duomenų valdytojo vidiniame duomenų perdavimo tinkle, esantys Asmens duomenys yra apsaugomi atitinkamomis priemonėmis, kurios atitinka Duomenų tvarkymo keliamą riziką.

9.8.Darbuotojams yra suteikiama prieiga prie asmens duomenų tik tokia apimtimi, kokia yra būtina tinkamam pareigų vykdymui bei darbo funkcijų įgyvendinimui.

9.9.Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai (ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius), o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.

9.10. Asmens duomenų atsarginės kopijos daromos, saugomos kitoje vietoje negu aktyvi (veikianti) duomenų bazė, o prarasti duomenys atkuriami iš atsarginių kopijų. Detaliau ši tvarka nustatoma Veiklos tęstinumo plane.

9.11. Darbuotojai, pastebėję asmens duomenų saugos pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias asmens du omenų saugos užtikrinimo priemones, privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovės vadovą.

9.12. Įvertinęs Duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, vadovaudamasis atitinkamomis vidinėmis procedūromis, Duomenų valdytojas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų Duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti bei reikiamiems subjektams informuoti.

9.13. Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas (užtikrinamas tik įgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas, patalpose įrengta signalizacija ir pan.).

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir / ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

10.2. Duomenų subjektas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys, naudojantis Bendrovės paslaugomis, yra teisingi.

10.3. Klaidingą informaciją pateikęs Duomenų subjektas atsako už dėl tokios informacijos Bendrovei ir / arba kitų vartotojų, taip pat investuotojų patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, tuos atvejus, kai kiti vartotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Duomenų subjektu sutartį, remdamiesi prielaida, kad tokia informacija yra teisinga.

10.4. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad www.gosavy.cominternetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad www.gosavy.com internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

10.5. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas www.gosavy.com internetinio puslapio vartotojas, Duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus www.gosavy.com internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus, kai Bendrovė netinkamai įvykdė savo pareigas.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Duomenų subjektai su šiomis Taisyklėmis gali susipažinti www.gosavy.com.

11.2. Šios Taisyklės gali būti peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per pusę metų Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

11.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles.

11.4. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.gosavy.com dienos.

11.5. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi svetaine www.gosavy.com ir / ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir / ar pakeitimų.

11.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Su šiomis Taisyklėmis ir / ar bendrai su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais:
El. paštu: labas@savy.lt arba dap@savy.lt
Tel. Nr. +370 (5) 272 0151

BLENDER GRUPĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Blender grupė, susidedanti iš UAB BLENDER LITHUANIA, juridinio asmens kodas 304230261, registracijos adresas J. Basanavičiaus g. 26, LT – 03244, Vilnius ir UAB BLENDER LITHUANIA F1, juridinio asmens kodas 305353384, registracijos adresas J. Basanavičiaus g. 26, LT – 03244, Vilnius (toliau – Blender grupė, kiekviena atskirai - Blender įmonė), gerbia Jūsų privatumą ir yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), kurie Blender grupei bus pateikti, įskaitant pateikimą Jums naudojantis Blender grupės interneto svetaine https://blender.loans/, unikalia mobiliąja programėle (toliau kartu – Internetinė svetainė) ir joje suteikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos), Blender grupės privatumo taisyklėse (toliau – Privatumo taisyklės) nustatyta tvarka. Šiose Privatumo taisyklėse paaiškinama Blender grupės politika dėl duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant, Asmens duomenų, rinkimo ir naudojimo.

1.2. Naudodamiesi Internetine svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis, Jūs sutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu šiose Privatumo taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu Blender grupė Jūsų Asmens duomenis gavo kitais informaciniai kanalais – Jums yra pateikiamos šios Privatumo taisyklės, kad būtumėte supažindintas ir informuotas apie Blender grupės atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

1.3. Blender grupė tvarko Jūsų Asmens duomenis laikydamasi ir vadovaudamasi galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, 2016 m. balandžio 27 d. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (LR ADTAĮ).

1.4. Blender grupė gali periodiškai keisti Privatumo taisykles. Bet kuriuo atveju, pakeitus šias Privatumo taisykles, Blender grupė Jums praneš apie atliktus pakeitimus, paskelbdama pakeistas Privatumo taisykles Internetinėje svetainėje ir pateikdama apie tai informacinį pranešimą svetainės puslapyje. Todėl patariame Jums nuolat peržiūrėti Privatumo taisykles.

2. Jūsų Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Blender grupė turi teisę tvarkyti Jūsų žemiau nurodytus Asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

2.1.1. Kreditingumo vertinimo, klientų identifikavimo, duomenų tikrinimo, susisiekimo, vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir vykdymo, įsiskolinimo valdymo, duomenų valdytojo teisių ir teisėtų interesų gynybos tikslu yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, banko sąskaitos duomenys (sąskaitos numeris, IBAN kodas), finansinės banko operacijos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), šeimyninė padėtis, gaunamos pajamos, darbovietė, darbo trukmė darbovietėje, finansiniai įsipareigojimai, skolos, vaizdo įrašas identifikavimui, asmenukė, ID dokumentas, gyvenamosios vietos patvirtinimas, banko kortelės numeris, banko padalinio adresas ir telefono ryšio numeris, kreditinės kortelės numeris, debetinės kortelės numeris.

2.1.2. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimo tikslu yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data / unikalus simbolių identifikuojančių asmenį rinkinys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pilietybė, paso/ATK nuotrauka, paso/ATK numeris, paso/ATK išdavimo ir galiojimo datos, nuotrauka, lytis, parašas, gyvenamosios vietos adresas, pareigos, informacija apie ryšius su politika, vardas ir pavardė asmenų, kurie dalyvauja politikoje ir jų pareigos, turimų akcijų skaičius, turimų balsų skaičius, vieši šaltiniai, kuriuose galima patvirtinti informaciją apie galutinį naudos gavėją, veido/dokumento vaizdo įrašas.

2.1.3. Bendradarbiavimo su tarpininkais ir partneriais tikslu yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, atstovaujama įmonė.

2.1.4. Telefoninių pokalbių įrašymo tikslu yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: Telefoninis pokalbis ir jo metu pateiki asmens duomenys.

2.1.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, šeiminė padėtis.

2.1.6. Naujų darbuotojų atrankos tikslu yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis, gebėjimai, kandidato finansiniai lūkesčiai ir visa kita informacija nurodyta CV.

2.1.7. Vaizdo stebėjimo tikslu yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: vaizdo duomenys.

2.1.8. Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimo, Internetinės svetainės ir naršymo joje gerinimo, statistinės informacijos rinkimo, informacijos srautų analizės tikslu slapukų (ang. – cookies) pagalba yra renkami šie Jūsų Asmens duomenys: Jūsų veiksmai, naudojantis Internetine svetaine, Jūsų geografinė vietovė. Detalesnė informacija apie slapukus yra nurodyta Privatumo taisyklių skyriuje „Slapukai“.

2.2. Blender grupė taip pat gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, siekdama įvykdyti Blender grupei ar Blender įmonei taikomą teisinę prievolę, numatytą taikomuose teisės aktuose.

2.3. Blender grupė nurodo, kad Jūs atsakote už pateiktų Asmens duomenų teisingumą, tikslumą, įskaitant ir prisijungimo prie Internetinės svetainės duomenų saugojimą ir dėl šio reikalavimo nesilaikymo kilusias neigiamas pasekmes.

3. Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

3.1. Blender grupė tvarko Jūsų Asmens duomenis, vadovaudamasi žemiau nurodytais duomenų tvarkymo teisiniais pagrindais:

3.1.1. būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal sutartį;

3.1.2. Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu. Tuo atveju, jeigu Blender grupė tvarko Jūsų Asmens duomenis, remdamasi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Norėdami atšaukti savo sutikimą, susisiekti su Blender grupės el. pašto adresu support.lit@blender.loans arba (ir) Blender grupės telefonu 8-(5) 2 143 061;

3.1.3. siekiant Blender grupės ar Blender įmonės ar trečiosios šalies teisėtų interesų;

3.1.4. vadovaujantis įstatymais ir kitais Blender grupės veiklai taikomais teisės aktais.

4. Jūsų Asmens duomenų perdavimas

4.1. Blender grupė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis tretiesiems asmenims, nurodytiems šioje Privatumo politikoje:

4.1.1. Duomenų tvarkytojams. Blender grupė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Blender grupės pasitelktiems duomenų tvarkytojams, teikiantiems Blender grupei paslaugas ir tvarkantiems Jūsų Asmens duomenis Blender grupės, kaip duomenų valdytojos, vardu. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami, pavyzdžiui, IT paslaugas teikiančioms bendrovėms, serverių nuomos, virtualių saugyklų nuomos paslaugas teikiančioms bendrovėms, tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir kita. Visais atvejais Blender grupė su duomenų tvarkytojais pasirašo duomenų tvarkymo sutartis ir užtikrina saugų duomenų perdavimą ir duomenų tvarkymą, atliekama duomenų tvarkytojo.

4.1.2. Valstybės ir valdžios institucijoms. Blender grupė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis valstybės ir valdžios institucijoms, įskaitant teismams, arbitrams, policijai, notarams, antstoliams, jeigu to reikalauja Blender grupei taikomi teisės aktai arba (ir) jeigu būtina ginti Blender grupės teises ir teisėtus interesus.

4.1.3. Jungtinėms duomenų bazėms. Blender grupė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis jungtinėms duomenų bazėms. Taip pat, Jums vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Blender grupė teikia Jūsų asmens duomenis: informaciją tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą - skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurams UAB “Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676) ir UAB “Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131).

4.2. Blender grupė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis už Europos Sąjungos teritorijos ribų, nereikalaudama Jūsų sutikimo, jeigu yra bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

4.2.1. Duomenys yra perduodami į valstybę, kurią Europos Komisija yra pripažinusi, kaip užtikrinančią adekvataus lygio asmens duomenų apsaugą;

4.2.2. Duomenys yra perduodami pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.

5. Jūsų Asmens duomenų saugojimas

5.1. Blender grupė netvarko ir nesaugo Jūsų Asmens duomenų ilgiau negu to reikalauja Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

5.2. Blender grupė arba konkreti Blender įmonė, kurios klientu esate, saugo Jūsų Asmens duomenis:

5.2.1. Kreditingumo vertinimo, klientų identifikavimo, duomenų tikrinimo, susisiekimo, vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir vykdymo, įsiskolinimo valdymo, duomenų valdytojo teisių ir teisėtų interesų gynybos tikslu – 10 metų nuo vartojimo kredito sutarties pasibaigimo, kai sutartis sudaroma; 12 mėn. - kai sutartis nesudaroma.

5.2.2. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimo tikslu – 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos (dalykinių santykių su klientu korespondencija - 5 metus).

5.2.3. Bendradarbiavimo su tarpininkais ir partneriais tikslu – 10 metų nuo dalykinių santykių su tarpininku ir / ar partneriu pabaigos dienos.

5.2.4. Telefoninių pokalbių įrašymo tikslu – 10 metų.

5.2.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu – 10 metų nuo vartojimo kredito sutarties pasibaigimo, kai sutartis sudaroma; 3 metus - kai sutartis nesudaroma. Atšaukus sutikimą duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu nebėra tvarkomi.

5.2.6. Naujų darbuotojų atrankos tikslu – saugoma atrankos laikotarpiu. Saugojimo terminas 1 metai, jei yra gaunamas asmens sutikimas.

5.2.7. Vaizdo stebėjimo tikslu – iki 1 mėnesio.

5.2.8. Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimo, Internetinės svetainės ir naršymo joje gerinimo, statistinės informacijos rinkimo, informacijos srautų analizės tikslu - iki 3 metų, priklausomai nuo konkretaus slapuko galiojimo laiko (tikslūs terminai nurodyti slapukų politikoje).

6. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

6.1. Blender grupė sudaro galimybę ir užtikrina Jūsų teises, įskaitant teisę bet kuriuo metu susipažinti su Blender grupės ar konkrečios Blender įmonęs tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis. Norėdami sužinoti daugiau apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą ar įgyvendinti teises į Jūsų Asmens duomenis, galite kreiptis į Blender grupę el. pašto adresu support.lit@blender.loans ir (arba) pateikti rašytinį prašymą, jį adresuodami konkrečiai Blender įmonei UAB BLENDER LITHUANIA arba/ir UAB BLENDER LITHUANIA F1 J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, LT-03224 Lietuva. Blender grupė Jūsų prašymą įgyvendins nemokamai, nebent Jūsų prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti, pertekliniai, pasikartojantys.

6.2. Blender grupė įgyvendins Jūsų teises per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, nebent toks terminas, vadovaujantis teisės aktais gali būti pratęsiamas, arba atsisakys patenkinti Jūsų prašymą, nurodydama atsisakymo priežastis.

6.3. Įgyvendindama Jūsų prašymą, Jūsų ir kitų asmenų Asmens duomenų saugumo užtikrinimo tikslais, Blender grupė turi teisę prašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę.

6.4. Blender grupė nurodo, kad Jūs turite šias teises:

6.4.1. Teisę būti informuotam ir gauti informaciją apie Blender grupės ar konkrečios Blender įmonės atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su Blender grupės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

6.4.2. Teisę prašyti ištaisyti Blender grupės ar konkrečios Blender įmonės tvarkomus Jūsų Asmens duomenis.

6.4.3. Teisę prašyti ištrinti Jūsų Asmens duomenis.

6.4.4. Teisę prašyti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

6.4.5. Teisę prašyti perkelti Blender grupės ar konkrečios Blender įmonės tvarkomus Jūsų Asmens duomenis.

6.4.6. Teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu.

6.4.7. Teisę atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo.

6.4.8. Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai.

7. Duomenų saugumas

7.1. Blender grupei svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. Blender grupė supranta saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia Asmens duomenims apsaugoti, todėl imasi reikiamų priemonių, siekdama apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo praradimo, piktnaudžiavimo jais, Asmens duomenų pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie Asmens duomenų.

7.2. Tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, Blender grupė įgyvendina tinkamo lygio technines ir organizacines priemones, užtikrinančias Jūsų Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.3. Blender grupė rekomenduojama Jums keisti savo Internetinės paskyros slaptažodį mažiausiai kartą per 90 dienų, naršyti saugiai internete, saugoti ir neatskleisti savo prisijungimo prie Internetinės svetainės duomenų, naudotis antivirusinėmis programomis, atnaujinti sistemas ir programas, saugotis netikrų laiškų. Blender grupė atkreipia dėmesį, jog netikri el. laiškai – tai pranešimai, kurie atrodo tarsi būtų atsiųsti Blender grupės. Paprastai šiuose pranešimuose būna nuoroda į puslapį, kuriame Jūsų prašoma įvesti savo patvirtinimo duomenis dėl įvairių priežasčių. Tokiu būdu bandoma neteisėtai gauti Jūsų Asmens duomenis, kad būtų galima prisijungti prie Jūsų sąskaitų, todėl Blender grupė informuoja, jog tokiais atvejais neperduotumėte savo Asmens duomenų.

7.4. Blender grupė atkreipia dėmesį, kad Blender grupė niekada nesiunčia savo klientams el. laiškų, kuriuose prašytų atnaujinti savo Asmens duomenis arba prisijungti, todėl niekada nevykdykite prašymo atnaujinti savo informaciją per nuorodą, kurią Jums atsiuntė el. laišku.

8. Tiesioginė rinkodara

8.1. Blender grupė Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu turi teise tvarkyti tik turėdama Jūsų laisva valia duotą, aiškų sutikimą tokiam Asmens duomenų tvarkymo tikslui. Blender grupė informuoja, kad Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kreipdamiesi į Blender grupę el. pašto adresu support.lit@blender.loans. Atkreipiame dėmesį, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

9. Automatizuotų sprendimų priėmimas ir profiliavimas

9.1. Blender įmonė sprendimą suteikti arba nesuteikti vartojimo kreditą priima pasitelkusi automatines priemones. Blender įmonė kreditingumą vertina remdamasi išsamia informacija ir įrodymais. Kreditingumo vertinimo tikslas – įvertinti Jūsų galimybę prisiimti tam tikrus finansinius įsipareigojimus, kuriuos Jūs vykdysite kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais.

9.2. Sprendimas suteikti arba nesuteikti vartojimo kreditą priimamas įvertinus tokią asmeninę informaciją: gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą (-us), telefonų numerius, el. pašto adresus, šeiminį statusą, banko sąskaitos duomenis, darbovietę ir finansines bankines operacijas.

9.3. Blender įmonė informuoja, jog Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti bet kokiam priskyrimui.

10. Slapukai

10.1. Slapukai – tai asmeninio kompiuterio standžiajame diske esantys failai, kurie leidžia naudotojui rinkti informaciją apie naudotojo pirmenybes internete ir jo naudojimo įpročius, pavyzdžiui, svetainių adresus, interesus ir pan. Blender grupė naudoja slapukus, kurie leidžia suderinti Internetinės svetainės turinį ir siūlomas paslaugas su Internetinės svetainės naudotojų pirmenybėmis ir pagerinti naudojimąsi Internetine svetaine, užtikrinti Internetinės svetainės funkcionalumą, suteikia galimybę Blender grupei rinkti statistinę informaciją, atlikti informacijos srautų analizę.

10.2. Slapukai, kurie nėra skirti Internetinės svetainės techniniam veikimui užtikrinti ir nėra laikomi būtinais, yra įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje tik tada, jei Jūs iššokusiame Internetinės svetainės pranešime savo aktyviais veiksmais, paspausdami „Sutinku“, patvirtinate savo sutikimą dėl slapukų įdiegimo. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

10.3. Informuojame, jog jeigu Jūs iššokusiame pranešime paspausite „Nesutinku“, kai kurios Internetinės svetainės funkcijos gali neveikti.

10.4. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus savo įrenginyje. Išsamesnė informacija, kaip tai padaryti, pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org.

11. Nuorodos į kitas svetaines

11.1. Blender grupė informuoja, jog Internetinėje svetainėje galite rasti nuorodų į įvairias kitas interneto svetaines (toliau - Įvairios svetainės), kurių Blender grupė netvarko ir nevaldo, ir kurių privatumo taisyklės gali skirtis ar skiriasi. Blender grupė neatsako už privatumo taisykles ar informacijos saugumo ir apsaugos sistemas, taikomas Įvairiose svetainėse, ir neatsako už Įvairiose svetainėse atliekamą Asmens duomenų tvarkymą. Blender grupė taip pat neprisiima jokios atsakomybės už Įvairių svetainių ir (arba) tokių trečiųjų šalių taisykles (įskaitant Privatumo taisykles), praktikas, veiksmus ar neveikimą. Blender grupė pataria Jums patikrinti Įvairių svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo taisykles.

12. Atsisakymas

12.1. Blender grupė deda visas pastangas, siekdama apsaugoti Jūsų Asmens duomenų saugumą, tačiau Blender grupė nurodo, jog neatsako už įvykius, kurių Blender grupė negali tiesiogiai kontroliuoti, įskaitant ir tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą, Jums naudojant ir (arba) pateikiant Asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką Asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių veiklos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių Blender grupė negali tiesiogiai kontroliuoti.

13. Skundai

13.1. Jeigu turėtumėte bet kokių nusiskundimų, siekiant išspręsti kilusį nesusipratimą, Blender grupė prašytų visų pirma kreiptis į Blender grupę / konkrečią Blender įmonę el. pašto adresu support.lit@blender.loans. Visgi, jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, Jūs turite teisę bet kada pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai - L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

14. Kontaktinė Blender grupės informacija:

UAB BLENDER LITHUANIA
Juridinio asmens kodas 304230261
Adresas J. Basanavičiaus g. 26, LT – 03244, Vilnius
Tel. Nr. 8-(5) 2 143 061
El. pašto adresas support.lit@blender.loans

UAB BLENDER LITHUANIA F1
Juridinio asmens kodas 305353384
Adresas J. Basanavičiaus g. 26, LT – 03244, Vilnius
Tel. Nr. 8-(5) 2 143 061
El. pašto adresas support.lit@blender.loans

Naujausia Privatumo politikos versija visada skelbiama ir Blender interneto svetainėje adresu:
https://d34m5i9by2qell.cloudfront.net/agreements/LT/Lithuanian/PRIVACY_POLICY.pdf

UAB "SAUGUS KREDITAS"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://www.sauguskreditas.lt/article/4

UAB "Fresh Finance"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://docs.google.com/document/d/1NI6P7DX2cTcy-x90iF4E9BwXPBC_1bIOLzeYDKk3ONo/edit?usp=sharing .f

AB "Fjord Bank"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://www.fjordbank.lt/privatumas

UAB "GF bankas"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://www.gfbankas.lt/privatumo-politika/

UAB "Kredus"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://www.pincredit.lt/privacy-policy

UAB "IPF Digital Lietuva"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://credit24.lt/assets/docs/personal_data_consent.pdf

UAB "Go4rent"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://go4rent.lt/privatumo-politika/

UAB "Rego.lt"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://www.rego.lt/privatumo-politika

UAB "Primero Finance"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: https://www.primero.lt/privatumo-politika

UAB "Saldo bank"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: Saldo bank privatumo politika

UAB "Urbo bankas"
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: UAB "Urbo bankas" privatumo politika

UAB „Finansų bitė“
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: „Finansų bitė“ privatumo politika

TF Bank AB
Privatumo politiką rasite pasirinkę šią nuorodą: TF Bank privatumo politika

Tipinis pavyzdys

Paskolos internetu teikiamos nuo 500 € iki 25.000 €, paskolos grąžinimo trukmė nuo 6 iki 120 mėnesių, metinė palūkanų norma – nuo 4,9%, faktiškai taikoma bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – nuo 8% iki 102%. Pavyzdžiui, skolinantis per vieną iš mūsų atstovaujamų kredito davėjų 3.000 EUR, kai sutartis sudaroma 60 mėnesių laikotarpiui, fiksuotoji metinė palūkanų norma – 7,9 proc., mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis – 0,7 EUR/mėn, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 3683,14 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 9,7 proc., eilinė mėnesio įmoka – 60,69 EUR. Atsižvelgiant į atliktą Jūsų kreditingumo ir rizikos vertinimą ar pasirinkus kitokį sutarties terminą bei įmokų mokėjimo dieną, Jums gali būti pasiūlytos ir kitokios sąlygos (pavyzdžiui, metinės palūkanų normos, sutarties ir mėnesio sutarties mokesčio dydis). Esame už atsakingą skolinimąsi, todėl raginame ir padedame palyginti paskolų sąlygas bei išsirinkti geriausiai tinkamą paskolą. Lenders yra Lietuvos Banko prižiūrimas tarpininkas, veikiantis kaip priklausomas vartojimo kreditų tarpininkas bei kaip nepriklausomas kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu tarpininkas.