fbpx

Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

Konsultacija telefonu

8 (5) 2000 999

UAB “LENDERS” DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA
Įsigalioja: 2018 m. rugpjūčio 20 d.
Atnaujinta: 2020 m. sausio 6 d.
UAB „LENDERS“, įm. k. 302996838, buveinės adresas: J. Galvydžio g. 5, Vilnius (toliau - Bendrovė), tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą, todėl pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūs esate informuotas(-a) ir suprantate, kad Bendrovė veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė, t. y. yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su finansines paslaugas (vartojimo kredito, išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo, lizingo, finansinės nuomos ir kt.) teikiančiomis įmonėmis (toliau – Kredito davėjai) ir tarpininkauja suteikiant Jums tokias paslaugas. Kredito davėjai yra šie asmenys: "AS Inbank filialas", UAB "GF bankas", UAB "SB lizingas”, AS “Citadele banka” Lietuvos filialas, BIGBANK AS filialas, TF Bank AB, UAB Blender Lithuania, Šeimos kredito unija, Kauno regiono kredito unija, UAB "Pro invest group", UAB 4Finance, IPF Digital Lietuva, UAB, Kredito unija “Sūduvos parama”, Kredito unija “Mėmelio taupomoji kasa”, Panevėžio kredito unija, UAB Credit Service, AB Mano bankas, UAB “Finansų bitė”, UAB “Nordecum”, UAB "Alternatyvus finansavimas", UAB "Bendras finansavimas", UAB "Saugus kreditas", UAB "Fresh Finance", AB "Fjord Bank", "PinCredit".

Kredito davėjai yra Jūsų asmens duomenų valdytojai finansinių paslaugų suteikimo tikslais, t. y. Kredito davėjas, kuris suteikia Jums finansinę paslaugą, Jūsų asmens duomenis tvarko pagal savo veikloje įdiegtas atskiras asmens duomenų tvarkymo politikas. Jūs patvirtinate, kad susipažinote su atskirų Kredito davėjų informacija apie asmens duomenų tvarkymą (ši informacija pasiekiama adresu: https://www.lenders.lt/asmens-duomenu-apsauga/).

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, paraiškos dėl finansinės paslaugos suteikimo įvertinimo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo, taip pat skaitmeninės rinkodaros, tiesioginės rinkodaros tikslais.

Esate informuotas(a), kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas tam, kad galėtumėte sudaryti sutartį su Kredito davėju, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti finansines paslaugas.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi esant vienam iš teisėto tvarkymo pagrindų, t. y.: 
 • siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums kreipiantis dėl finansinės paslaugos suteikimo;
 • siekiant įvykdyti duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz., saugant apskaitos dokumentus, atsakant į prašymus/pretenzijas ar kt.
 • gavus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai aiškiai sutinkate dėl duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu, pvz., dėl tiesioginės rinkodaros;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. siekiant apsaugoti duomenų valdytojo teises ir teisėtus interesus, pvz., darant telefoninių pokalbių įrašus. Pokalbių įrašai atliekamam teisėtos verslo praktikos metu, siekiant pateikti sandorio, kuris gali sukelti teisinių padarinių, sudarymo ir/ar vykdymo įrodymus. Prieš pradedant įrašymą, klientai yra informuojami apie tokį įrašymą ir jo tikslą. Įrašytų pranešimų turinys ir susiję srauto duomenys saugomi ne ilgesnį laikotarpį, negu tas, per kurį sandorio galiojimas gali būti teisiškai užginčytas.

Mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais Bendrovė, įgyvendindama teisės aktų reikalavimus bei siekdama visapusiškai įvertinti Jūsų galimybes vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, tam tikrą asmeninę informaciją apie Jus gali gauti iš trečiųjų asmenų, t. y. 
 • VĮ Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų - informaciją apie vardą, pavardę, asmens dokumentus, gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, duomenis apie Jums priklausantį turtą, ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą, daiktinių teisių suvaržymus ar apribojimus, duomenys apie sutuoktinį (vardą, pavardę, asmens kodą);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos - duomenis apie Jūsų pajamas ir darbovietę;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyvių, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ sistemoje - informaciją:
  • apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų nevykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija;
  • apie Jums suteiktas ar ketinamas suteikti finansines paslaugas, t. y. kredito paraiškų duomenis, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.
  • apie tai, ar esate užsiregistravęs Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS);
  • apie Jūsų kredito reitingą ir nemokumo tikimybę kreditų biure (“CIP” registras).
 • Lietuvos banko tvarkomos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB) - duomenys, esantys PRDB.
 • Fizinių asmenų bankroto registro - informaciją apie fizinius asmenis, kuriems vykdoma bankroto procedūra arba jau yra pasibaigusi.

Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė taip pat turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tapatybės nustatymą įgyvendinantys paslaugų teikėjai, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Esate informuotas(a), kad tvarkant Jūsų duomenis gali būti vykdomas profiliavimas, t. y. tam tikros formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuomet yra vertinami Jūsų asmeniniai aspektai, kad būtų padarytos atitinkamos prognozės (pvz., dėl kreditingumo). Bendrovė nevykdo tokio profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar daryti didelį poveikį.

Jūsų asmens duomenys asmens tapatybės nustatymo, finansinės paslaugos suteikimo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais Bendrovėje tvarkomi ir saugomi pagal Kredito davėjų nurodymus ir duomenų tvarkymo politikas.

Siekiant tobulinti savo svetainę ir siūlomas paslaugas, naudojamės tam tikromis trečiųjų šalių paslaugomis teikiant reklamą internetine. Tokie renkami duomenys nėra naudojami Jus identifikuoti, o tik analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir pritaikant reklamą vartotojams. Toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrovės teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Vartotojų profiliai kuriami tik kaip anoniminiai ir (arba) pseudonimizuoti profiliai. Jūsų duomenys nėra susiejami su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis.

1.     Šioje svetainėje naudojame skaitmeninės rinkodaros funkciją „Google Ads“, kurią siūlo Google Inc. Slapukų / sekimo technologijų sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perkelta į „Google“ serverį ir pakeista taip, kad šio IP adreso būtų nebeįmanoma aiškiai susieti su asmens duomenimis. Vėliau, trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, įskaitant „Google“, naudodamiesi gauta informacija, talpina reklamos skelbimus, skirtus aplankiusiems mūsų svetainėje. Jeigu nesutinkate su tokia skaitmenine rinkodara, galite pakeisti „Google“ privatumo nustatymus paspaudę čia.

2. Taip pat šioje svetainėje naudojame “Facebook” pakartotinės rinkodaros žymas ir “Pritaikytos auditorijos” (angl. Custom Audience) paslaugą. Kai lankotės mūsų svetainėje, pakartotinės rinkodaros žymos sukurs tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. Tokiu būdu „Facebook“ sužino, kad apsilankėte mūsų svetainėje su savo IP adresu. Tai leis „Facebook“ susieti jūsų apsilankymą mūsų puslapiuose su jūsų vartotojo paskyra. Tokiu būdu gauta informacija gali būti panaudota mūsų skaitmeninės rinkodaros tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad mes negauname jokios informacijos apie „Facebook“ perduodamų duomenų turinį ir jų naudojimą. Remdamiesi gautais duomenimis galime efektyvinti skaitmeninę rinkodarą „Facebook“ platformoje ir reklamuoti skelbiamą turinį mūsų svetainės lankytojams. Tokiu būdu surinkti duomenys bus užšifruoti ir perkelti į „Facebook“ bei mums yra anonimiški, pvz., mes negalime matyti atskirų vartotojų asmeninių duomenų. Jeigu nenorite, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tokiu būdu, galite išjungti šią paslaugą paspausdami čia.

Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) tvarko 5 (penkis) metus po sutikimo davimo dienos. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu reiškia, kad Bendrovė kreipsis, teirausis nuomonės ir teiks informaciją apie siūlomas paslaugas (įskaitant individualių pasiūlymų teikimą).

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui), teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (įskaitant teisę gauti asmens duomenų kopiją), teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis (daugiau informacijos: https://vpb.lrv.lt/).

Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinę teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Prašymai pateikiami el. p. adresu: ekspertai@lenders.lt arba paštu: Savanorių g. 1, Vilnius. Jūsų pateiktus prašymus Bendrovė išnagrinėja ne vėliau kaip 1 mėn. nuo prašymo gavimo dienos.
.