fbpx

Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

Konsultacija telefonu

8 (5) 2000 999

UAB "LENDERS" PRIVATUMO POLITIKA
Įsigalioja: 2018 m. rugpjūčio 20 d.
Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.
UAB „LENDERS“, juridinio asmens kodas: 302996838, adresas: J. Galvydžio g. 5, Vilnius, el. p. ekspertai@lenders.lt, Tel. 8 (5) 20 00 999 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://www.lenders.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys apie Jus renkami iš Jūsų pateiktos informacijos. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Bendrovė veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė, t. y. yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su finansines paslaugas (vartojimo kredito, išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo, lizingo, finansinės nuomos ir kt.) teikiančiomis įmonėmis (toliau – Kredito davėjai) ir tarpininkauja teikiant Jums tokias paslaugas. Kredito davėjai yra šie asmenys:

 • AB “Citadele” bankas;
 • TF Bank AB;
 • BIGBANK AS filialas;
 • UAB "Mokilizingas";
 • UAB "SB lizingas”;
 • UAB "General Financing";
 • UAB "mogo LT";
 • UAB „Blender Lithuania“;
 • Pro Invest Group;
 • Šeimos kredito unija;
 • Kauno regiono kredito unija.

Bendrovė atlieka Jūsų kreditingumo ir finansinės rizikos vertinimą tiesiogiai konkretaus Kredito davėjo sistemoje. Šiuo tikslu informacija apie Jus Kredito davėjo sistemoje bus gaunama iš kitų šaltinių, t. y. iš trečiųjų asmenų, pvz., VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, VĮ „Regitra“, Negaliojančių dokumentų registro (LR vidaus reikalų ministerija), Ieškomų asmenų registro (Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos), UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, Lietuvos banko ir kitų asmenų (kredito įstaigų ir kt.). Esate informuotas(a), kad vertinant kreditingumą, gali būti vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius.

Iš aukščiau nurodytų trečiųjų asmenų surinkta informacija apie Jus lieka konkretaus Kredito davėjo, kurio sistemoje buvo atliekamas vertinimas, duomenų bazėse.

Kredito davėjai yra Jūsų asmens duomenų valdytojai. Kredito davėjas, kurio sistemoje yra atliekamas vertinimas, Jūsų asmens duomenis tvarko pagal savo veikloje įdiegtas atskiras asmens duomenų saugojimo politikas, su kuriomis susipažįstate prieš pateikdami paraišką per mūsų Svetainę.

Susipažinti su Kredito davėjų informacija apie asmens duomenų tvarkymą visada galite adresu: https://www.lenders.lt/asmens-duomenu-apsauga/.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:
    • Tarpininkavimo tikslais dėl finansinės paslaugos suteikimo (įskaitant kreditingumo ir finansinės rizikos vertinimą) tvarkomi Jūsų paraiškoje pateikti duomenys:
        ◦ vardas, pavardė;
        ◦ asmens kodas;
        ◦ paso arba asmens tapatybės kortelės numeris;
        ◦ informacija apie gaunamas pajamas;
        ◦ vartojimo paskolų ir (ar) būsto paskolų įmokos, taip pat kiti finansiniai įsipareigojimai (jeigu turite papildomų įsipareigojimų finansinėms institucijoms);
        ◦ informacija, ar turite sutuoktinį;
        ◦ informacija, ar Jūs ir/ar Jūsų artimieji šeimos nariai ir/ar artimi pagalbininkai eina ar per pastaruosius 12 mėn. ėjo svarbias viešąsias pareigas LR, ES, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.
    • Sklandžių santykių (komunikacijos) su Jumis palaikymo tikslais tvarkomi Jūsų kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas ir telefono numeris.
    • Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose (BDAR) nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
    • siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums kreipiantis į Bendrovę dėl vartojimo kredito, išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo, lizingo, finansinės nuomos ar kitų paslaugų teikimo sutarčių su Bendrovės atstovaujamais kredito davėjais sudarymo;
    • gavus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai sutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
    • siekis įvykdyti Bendrovei tenkančią teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz., saugant apskaitos dokumentus, atsakant į prašymus/pretenzijas ar kt.
    • siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pvz., darant telefoninių pokalbių įrašus.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami asmens duomenų tvarkymui Bendrovė taip pat turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų.

Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome 5 (penkis) metus nuo sutikimo gavimo dienos.

Jūsų teisės
    • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
    • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
    • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
    • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
    • teisė į duomenų perkeliamumą;
    • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu ekspertai@lenders.lt arba paštu: J. Galvydžio g. 5, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Pakeitimai
Kartas nuo karto galime pakeisti/papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje.

UAB „Lenders“
ekspertai@lenders.lt
8 (5) 20 00 999
.