fbpx

Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Konsultacija telefonu

8 (5) 2000 999

Lenders partnerių informacija

2016-03-01 Nr. 002
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Neprieštarauju, kad Bendrovė teisėto intereso ir/ar teisinės pareigos vykdymo ir/ar sutarties vykdymo pagrindu tvarkys mano asmens duomenis bent šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo (prieš suteikiant finansinę paslaugą / sudarytos sutarties su Bendrove galiojimo metu), tikslinės paskolos (vartojimo kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, kitų finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sandorių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), Asmens duomenų tikslinimo ir teisingumo patikrinimo, finansinių nuostolių prevencijos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, skolų valdymo ir išieškojimo, asmens veiksnumo patikros, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir/ar siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus (pagal Vartojimo kredito įstatymą). 
Neprieštarauju, kad Bendrovė kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis bei juos tvarkytų numatytais ir teisėtais tikslais:
    • iš VĮ Registrų centro: asmens kodas, vardas, pavardė, pilietybė;
- Gyventojų registro: deklaruota gyvenamoji vieta (valstybė), šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, asmens dokumento būsena, asmens dokumento rūšis ir kt. asmens dokumento duomenys;
- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro: nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto objektų vertė, objekto rūšis, registracijos numeris, registracijos adresas, daiktinių teisių suvaržymai ir apribojimai;
- Turto arešto aktų registro: nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), turto arešto būdas;
- Testamentų registro: palikėjo (skolininko) įpėdiniai;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro: informacija apie asmens veiksnumą / neveiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie ribotą veiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie tai, ar asmuo naudojasi pagalba priimdamas sprendimus (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), įregistravimo data;
    • iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: darbdavio duomenys, darbo santykių pradžios ir pabaigos terminai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai, socialinių išmokų tipai, socialinio draudimo draudėjai, socialinio draudimo periodo (termino) pradžia ir pabaiga;
    • iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos: ne darbo santykių pajamos ir turtas - pajamų ir turto sumos, pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiai, ekonominės veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšys;
    • iš VĮ „Regitra“: asmens kodas, vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuosavybės teise valdomų transporto priemonių techniniai duomenys ir valstybinis numeris, nuosavybės teisės suvaržymai ir apribojimai;
    • iš UAB „Creditinfo Lietuva“: duomenys, esantys šios įmonės tvarkomose duomenų bazėse „INFOBANKAS“ ir „KREDITŲ BIURAS“;
    • iš UAB „Scorify“: GOscore kredito reitingas;
    • iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento būsena;
    • iš Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos: duomenys, esantys šio departamento valdomoje „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro“ centrinėje duomenų bazėje;
    • iš Lietuvos banko: duomenys, esantys Paskolų rizikos duomenų bazėje bei Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS), kurie teikiami/gaunami pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintus teisės aktus;
    • iš kitų asmenų (kredito įstaigos ir kt.): finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo kontrahentas, paraiškų dėl finansavimo duomenys, sandorio rūšis, kredito reitingas, skolos suma (limitas), palūkanų norma, kiti privalomi mokesčiai, uždelstų mokėjimų dydis, vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija ir pan.
Esu informuotas, kad sudarius sandorį, minėti asmens duomenys bus tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio veiksmo, bet ne trumpiau, nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai. Jei bus atliktas kreditingumo vertinimas, tačiau sandoris nebus sudarytas, visi minėti duomenys bus saugomi 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Jei nebus atliktas kreditingumo vertinimas ar bet koks kitas veiksmas, visi mano pateikti duomenys bus saugomi 12 (dvylika) mėnesių. 
Esu informuotas, kad Bendrovė gali perduoti mano asmens duomenis gavėjams, įskaitant: patronuojančiai įmonei Inbank AS; kredito ir finansų įstaigoms, draudimo paslaugų teikėjams ir finansinių paslaugų tarpininkams; auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, Bendrovės įgaliotiems duomenų tvarkytojams; skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą (pvz.: Julianus Inkasso, Gelvora), teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijos, notarams ir bankroto administratoriams; juridiniams asmenims, teikiantiems Bendrovei duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui UAB „Rakrėjus“. Detalesnis duomenų gavėjų sąrašas pateikiamas privatumo politikoje patalpintoje https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/.
Esu informuotas, kad apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas profiliavimas, t.y. bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia asmens duomenų panaudojimu, tikslu įvertinti konkrečius su manimi susijusius asmeninius aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo, kliento pažinimo reikalavimų įgyvendinimo ir pan. Kaip taisyklė, Bendrovė nevykdo tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines pasekmes ar gali daryti didelį poveikį Klientui. Nepaisant to, galiu reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.
Esu informuotas, kad tol, kol Bendrovė tvarko mano asmens duomenis, kaip duomenų subjektas turiu tokias teises: prieigos teisę – teisę reikalauti asmeninės informacijos, kurią Bendrovė turi apie mane, kopiją; teisę ištaisyti – teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei jie netikslūs ar nepilni; teisę būti pamirštam – tam tikromis aplinkybėmis reikalauti Bendrovės ištrinti tvarkomą asmeninę informaciją apie mane; teisę apriboti duomenų tvarkymą – kai atsiranda tam tikros aplinkybės, turiu teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į perkeliamumą – įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti Klientui tiesiogiai arba perduoti Kliento nurodytam duomenų valdytojui; teisę prieštarauti – teisę prieštarauti tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms, pavyzdžiui tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
Esu informuotas, kad pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, bet kada galiu įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises, jei tam yra pagrindas. Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą taip pat galima rasti privatumo politikoje, kuri skelbiama https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/. Esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis elektroniniu paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt, nemokamu telefonu +370 700 55 888 arba pateikti savo prašymą Kareivių g. 11B, 09109 Vilniuje. Taip pat galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt. Jei turiu nusiskundimų, galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. p. ada@ada.lt), tačiau visų pirma, visus klausimus sieksime išspręsti kartu.

Neprieštarauju, kad man delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, bus teikiama informaciją apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams, skolų išieškojimo įmonėms. Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti mano galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodamas Finpass mobilia programėle. Taip pat turiu teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Patvirtinu, kad: 
1. pateikiau AB „Citadele“ bankui (toliau – Bankas) paraišką dėl finansinių paslaugų gavimo;

2. esu informuotas, jog Bankas vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais b – („b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyt sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“, ir c) „tvarkytis duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“) teiks paklausimus ir gaus bei tvarkys mano asmens duomenis, taip pat keisis jais, naudos gautus duomenis tokiais tikslais:
- Banko finansinių paslaugų teikimas;
- Sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
- Rinkodaros priemones klientams pritraukti įgyvendinimas;
- Informacijos apie banko teikiamus produktus esamiems klientams pateikimas;
- Verslo ir administracinės veiklos vykdymas. 

3. esu informuotas, kad Bankas tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti bei atsižvelgdamas į teikiamo produkto / paslaugos savybes ir susijusias rizikas gali rinkti ir tvarkyti duomenis iš žemiau nurodytų registrų:
3.1. visais atvejais iš:
- Ieškomų asmenų registro – duomenis, ar nesu ieškomas;
- Negaliojančių dokumentų registro – duomenis, ar man išduoti asmens dokumentai nėra paskelbti negaliojančiais;
3.2. man pateikus paraišką kreditiniam produktui gauti arba vykdant su manim sudarytą sutartį, pagal kurią man suteiktas kreditas, iš:
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – duomenis apie mano pajamas ir darbovietę;
- Gyventojų registro – duomenis apie deklaruotą ar apskaitytą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių;
- Nekilnojamojo turto registro – duomenis apie man priklausantį turtą;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – informaciją, ar man nėra nustatyti apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus;
- Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų, registrų, kredito/finansų įstaigų bei kitų kreditų biurų – mano turimus finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenis, informaciją;
- Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo – duomenis, ar man nėra taikomi apribojimai sudaryti vartojimo kredito sutartis. 

4. esu informuotas apie savo teisę susipažinti su Banko tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; 

5. man žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises galiu pateikti skundą priežiūros – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt; 

6. esu informuotas apie tai, kad Bankui nesuteikus finansinės paslaugos mano užpildyta paraiška bus sunaikinama ir mano duomenys nebus saugomi, tačiau mano pasirašyta informavimo apie duomenų tvarkymą forma bus saugoma teisės aktų nustatytą laikotarpį; 

7. esu informuotas apie tai, kad su Banko asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti www.citadele.lt skiltyje Asmens duomenų apsauga.

Banko duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
dap@citadele.lt, tel. +370 5 219 3818
K.Kalinausko g. 13, Vilnius
PARAIŠKOS IR DUOMENŲ TVARKYMO PATVIRTINIMAS (PRIVATUMO POLITIKA) 
I. Patvirtinimai
1. Patvirtinu, kad teikiu paraišką dėl Kredito gavimo iš TF Bank AB (publ) (ar ją  teikia mano sutuoktinis, siekdamas gauti kreditą šeimos poreikiams tenkinti, bei sutinku ir neprieštarauju su Kredito iki 5.000 EUR sumos suteikimu mano sutuoktiniui) ir garantuoju, kad visi mano pateikti duomenys yra teisingi. Patvirtinu, kad atskleidžiau visus duomenis ir aplinkybes, kurios gali būti reikšmingos vertinant mano (mano šeimos) finansinę padėtį, galimybes grąžinti kreditą bei priimant sprendimą dėl kredito suteikimo. 
2. Patvirtinu, kad esu veiksnus, turiu visas teises kreiptis dėl kredito suteikimo bei  gauti Kredito davėjo finansines paslaugas, nesu įrašytas į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą ir nėra jokių kitų aplinkybių, galinčių daryti įtaką mano suvokimui dėl priimamų sprendimų ar teisei sudaryti sutartį. 
3. Sutinku, kad savo tapatybės bei kredito paraiškos patvirtinimui turiu atlikti 0,01 Eur  pervedimą Kredito davėjui su paskirtyje nurodytu man pateiktu unikaliu kodu (MD5). Sutinku su šia pervedimo suma ir kitais mano mokėjimo paslaugų teikėjui mokėtinais mokesčiais, kurie nėra kompensuojami ir grąžinami. Pateikdamas paraišką kreditui 
gauti bei kartu su mokėjimo nurodymu pateikdamas man atsiųstą unikalų kodą (MD5)  patvirtinu, kad susipažinau su šia Privatumo politika. 
II. Duomenų valdytojas
4. Jūsų pateikiamų duomenų valdytojas yra TF Bank AB (publ) (kodas 556158-1041,  korespondencijos adresas: PO Box 947, SE-501 10 Borås, Švedija, tel. +46 33 722 35 00, faks: +46 33 12 47 39, el. p.: info@tfbank.se, Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: karin.zandren@tfbank.se, +46 703 15 56 08) (Kredito davėjas). 
5. Patvirtinu, kad esu informuotas (-a), kad TF Bank AB (publ), TFB Service, UAB  ir kiti TF Bank grupei priklausantys subjektai tvarkys mano asmens duomenis tokia  apimtimi, sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta šiame Paraiškos ir duomenų tvarkymo patvirtinime (Privatumo politikoje). 
III. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
6. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys yra renkami ir tvarkomi šiais  tikslais: duomenų patikrinimo ir tapatybės nustatymo; kreditingumo vertinimo; kredito suteikimo ir kredito sutarties administravimo; įsiskolinimų valdymo; statistinės analizės; tiesioginės rinkodaros. 
7. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų tvarkymas minėtais tikslais  yra būtinas siekiant sudaryti ir įvykdyti kredito sutartį, kurios šalimi esate, ir siekiant įvykdyti TF Bank AB (publ) taikomas teisines prievoles. 
8. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų tvarkymas statistinės analizės  ir tiesioginės rinkodaros tikslais yra grindžiamas teisėtais TF Bank interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. 
IV. Tvarkomi duomenys ir jų šaltiniai, duomenų teikimas
9. Duomenų patikrinimo ir tapatybės nustatymo tikslais yra renkami ir tvarkomi šie  Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, rūšis, būsena, gyvenamoji vieta (adresas), informacija apie šeiminę padėtį, sutuoktinio tapatybės duomenys, duomenys apie veiksnumą, duomenys 
apie įrašymą į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti  vartojimo kredito sutarčių, sąrašą. Šiuo tikslu Kredito davėjas ar jo paskirti duomenų tvarkytojai daro Jūsų asmens dokumento fotokopiją ir/ar Jūsų atvaizdo nuotrauką. 
10. Kreditingumo vertinimo, kredito suteikimo ir kredito sutarties administravimo,  įsiskolinimų valdymo, statistinės analizės tikslais yra renkami ir tvarkomi šie Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, rūšis, būsena, vairuotojo pažymėjimo duomenys, gyvenamoji vieta (adresas), informacija apie šeiminę padėtį, sutuoktinio tapatybės duomenys, nepilnamečių vaikų ir kitų išlaikytinių skaičius, informacija apie darbdavį, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamas ir išlaidas, pajamų tipą ir šaltinius, socialinių išmokų tipą, socialinio draudimo draudėją, draudimo laikotarpius, socialinio draudimo periodo (termino) pradžias ir pabaigas, duomenys apie turtą, jo suvaržymus, apribojimus, kito su turtu susiję duomenys, veiksnumas, įrašymas į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą, duomenys apie paskolas, kitus įsipareigojimus, paraiškas paskoloms gauti, kitus su paskolomis bei įsipareigojimais susiję duomenys, kredito reitingas, įsipareigojimų vykdymo istorija, įsiskolinimai, jų dydis, terminai, kiti duomenys, reikalingi įvertinti kreditingumą, suteikti kreditą, administruoti sutartį, valdyti įsiskolinimus. 
11. Tiesioginės rinkodaros tikslais (pasiūlymams, naujienoms siųsti) yra renkami ir
tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens
duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas
apie nesutikimą ar atsisakymą Kredito davėją ar TFB Service, UAB šioje paraiškoje
nurodytais kontaktais arba nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros
tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara,
pareikšdamas iškart.
12. Visi pirmiau nurodytais tikslais surinkti Jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą,
pavardę, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento numerį ir tikslų gyvenamosios  vietos adresą, yra tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą Kredito davėją ar TFB 
Service, UAB. Tačiau TF Bank AB (publ) gali toliau tvarkyti duomenis statistikos  tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 
13. Jūsų duomenys įvairiais tvarkymo tikslais bus tvarkomi ne automatinėmis ir  automatinėmis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Profiliavimas – tai Jūsų duomenų ar duomenų rinkinių automatinis tvarkymas, siekiant įvertinti su Jumis susijusius asmeninius aspektus. Jūsų duomenys bus tvarkomi išimtinai automatizuotomis (be jokio žmogaus įsikišimo) priemonėmis, įskaitant profiliavimą, Jūsų pateiktų duomenų 
ir Jūsų paraiškos patikrinimo, įskaitant duomenų tikrinimą oficialiuose registruose ir kitose sistemose, ir įvertinimo dėl tinkamumo gauti kreditą pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus tikslais. Tokia procedūra Jūsų atžvilgiu yra būtina norint sudaryti ir vykdyti kredito sutartį. Informuojame, kad dėl išimtinai automatinėmis priemonėmis priimto sprendimo turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo (sprendimo dedamųjų, sistemos skaičiavimo procedūros ir gauto rezultato peržiūros), taip pat pareikšti savo poziciją ir ginčyti tokį sprendimą. 
14. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenys duomenų patikrinimo, tapatybės nustatymo, kreditingumo įvertinimo, kredito sutarties administravimo tikslais gali būti renkami iš šių duomenų teikėjų (tiek kartų, kiek yra reikalinga nurodytiems tikslams): Jūsų paties, Jūsų sutuoktinio, duomenys iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro tvarkytojų, VĮ Regitra, darbdavių, Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų Turto areštų registro, Hipotekos registro, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, iš UAB „Creditinfo Lietuva“, kredito bei kitų finansų įstaigų (ar jų padalinių), UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos kreditų biuro informacinės sistemos „Infobankas“ dalyvių, taip pat jos administruojamos sistemos „Kreditų biuras“, Lietuvos banko tvarkomų Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo bei Paskolų rizikos duomenų bazės, Policijos departamento prie VRM, Informatikos ir ryšių deparmento tvarkomų Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės, Ieškomų asmenų duomenų bazės, įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, ir kitų asmenų. 
15. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų gavėjai: Lietuvos bankas, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, finansų įstaigos, advokatai, antstoliai, teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, skambučių centro paslaugas teikiantys tretieji asmenys, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat jos administruojamos kreditų biuro informacinės sistemos „Infobankas“ dalyviai, kiti teisėtą interesą turinys subjektai. Duomenys nėra teikiami į trečiąsias šalis. 
16. Jūsų, taip pat Jūsų sutuoktinio (jei taikoma) duomenų tvarkytojai yra TFB Service, UAB bei kitos TF Bank grupei priklausančios bendrovės. 
17. Patvirtinu, kad man tinkamai neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Kredito davėjui, Kredito davėjas, prieš tai mane raštu ar elektronine forma informavęs teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę teikti mano asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), taip pat kitų jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms. 
V. Duomenų tvarkymo terminai 
18. Duomenys, renkami duomenų patikrinimo ir tapatybės nustatymo, kreditingumo vertinimo, kredito suteikimo ir kredito sutarties administravimo, įsiskolinimų valdymo, statistinės analizės tikslais, yra tvarkomi 10 metų nuo dalykinių santykių su Jumis (ar Jūsų sutuoktiniu) pabaigos. Toks duomenų tvarkymo terminas privalomas pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. 
19. Duomenys, renkami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra tvarkomi 2 metus nuo dalykinių santykių su Jumis pabaigos. VI. Jūsų teisės 
20. Esu informuotas ir man yra žinomos šios mano teisės: 
20.1. turiu teisę susipažinti Kredito davėjo tvarkomais mano asmens duomenimis; 
20.2. jei manau, kad mano tvarkomi duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, tvarkomi neteisėtai, yra nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti, turiu teisę kreiptis į Kredito davėją raštu ir prašyti duomenis ištaisyti arba sustabdyti jų tvarkymą. Kredito davėjo ar jo paskirto tvarkytojo darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą. Kredito davėjas nedelsdamas praneša man apie mano prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą, sustabdymą; 
20.3. turiu teisę prašyti nutraukti mano duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), kai duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba turi būti ištrinti vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Rašytinį reikalavimą dėl asmens duomenų ištrynimo galiu pateikti Kredito davėjui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu mano reikalavimas yra teisiškai pagrįstas, Kredito davėjas nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; 
20.4. Turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara, tikslais; 
20.5. Turiu teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais TF Bank interesais, įskaitant profiliavimą. Kredito davėjo ar jo paskirto tvarkytojo darbuotojai privalo įvertinti mano ir TF Bank interesų, teisių ir laisvių santykį, taip pat, ar duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir motyvuotai raštu informuoti apie priimtą sprendimą dėl tolimesnio duomenų tvarkymo. Tuo laikotarpiu, kai vykdomas mano ir TF Bank teisėtų priežasčių vertinimas, turiu teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų sustabdytas; 
20.6. Turiu teisę pats gauti arba prašyti perduoti kitam subjektui su manimi susijusiu asmens duomenis, kuriuos pateikiau susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir kurių tvarkymas yra grindžiamas šios sutarties vykdymo tikslais arba mano sutikimu bei kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 
20.7. Turiu teisę kreiptis dėl išimtinai automatinėmis priemonėmis priimto sprendimo, reikalaudamas žmogaus įsikišimo (sprendimo dedamųjų, sistemos skaičiavimo procedūros ir gauto rezultato peržiūros), taip pat pareikšdamas savo poziciją ir ginčydamas tokį sprendimą. 
20.8. Dėl savo duomenų tvarkymo turiu teisę kreiptis į priežiūros instituciją (taip pat pateikti jai skundą) – Valstybinę asmens duomenų inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ ada.lt, arba kitą priežiūros instituciją Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, yra mano nuolatinė gyvenamoji vieta arba darbo vieta. 
21. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į duomenų valdytoją ir TFB Service, UAB aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. 
.
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
1. Privatumas
1. Mes, UAB „Blender Lithuania“, juridinio asmens kodas 304230261 (toliau  – Bendrovė), gerbiame jūsų privatumą ir esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, kurie mums bus pateikti kai naudositės mūsų tinklaviete (toliau - Asmens duomenys), taip, kaip nurodyta Bendrovės privatumo taisyklėse (toliau – Privatumo taisyklės). Šiose Privatumo taisyklėse paaiškinama mūsų politika dėl informacijos (toliau – Informacija, įskaitant, bet ne tik, asmens duomenis), kurią surenkame, kai naudojatės Bendrovės tvarkoma svetaine ir unikalia mobiliąja programėle („Svetainė“) bei jose teikiamomis paslaugomis („Paslaugos“), kodėl mes renkame šią informaciją ir kaip ją naudojame. 
2. Naudodamiesi Svetaine ir jos Paslaugomis, jūs sutinkate su bet kokiu
Informacijos, kuri bus surinkta apie jus (įskaitant, bet ne tik, asmens
duomenis), panaudojimu, kaip nustatyta šių Privatumo taisyklių sąlygose.
3. Mes galime periodiškai keisti Privatumo taisykles. Bet kuriuo atveju pakeitę  šias Privatumo taisykles, mes jums pranešime apie šiuos pakeitimus, paskelbdami pakeistas Privatumo taisykles Svetainėje. Todėl patariame jums  nuolat peržiūrėti Privatumo taisykles. 
2. Informacija asmenims
1. Registracijos metu jūsų paprašys pateikti asmens duomenis, kurie taip pat
apima finansinius duomenis. Šie jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo
pagrindu, kurį išreiškiate suvesdami savo duomenis, taip pat ir sutarties
sudarymo ir vykdymo pagrindu.
2. Be informacijos, kuri pateikta registracijos metu, Bendrovė gali tiesiogiai arba
netiesiogiai, arba per grupės narį ar trečiąją šalį rinkti papildomą informaciją,
susijusią su naudotojo, kuris nori gauti vartojimo kreditą, kreditingumu. Šiose
taisyklėse net ši informacija bus apibrėžta kaip „Asmens duomenys“.
3. Be to, Bendrovė rinks informaciją apie Svetainės naudotojo geografinę vietovę
ir informaciją apie jo naršymo Svetainėje įpročius, komunikaciją, skirtą
tyrimams, sprendimų priėmimui ir naudotojo galimybių gerinimui.
4. Kad atsakytumėme į jūsų užklausas el. paštu, apie jus renkame šią
informaciją: vardą, pavardę, temą ir jūsų užklausos tekstą. Šie jūsų asmens
duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami duomenis
kartu su savo užklausa.
5. Jūs atsakote už tai, kad jūsų pateikti asmens duomenys ir kita informacija
būtų teisinga ir tiksli. Paaiškiname, kad neteisingos informacijos pateikimas
yra baudžiamasis nusižengimas ir kad tokiam elgesiui greičiausiai bus taikomos
sankcijos.
6. Bendrovė įsipareigoja, kad visa informacija apie naudotojus būtų tvarkoma
ir apsaugota duomenų bazėje, įregistruotoje pagal Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (toliau - Duomenų apsaugos įstatymas) ir Europos
Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR).
7. Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti savo pateiktą informaciją, ją ištaisyti,
panaikinti ar užblokuoti ir paprieštarauti informacijos tvarkymui. Taikant šį
būdą, naudojami naudotojo vardas ir slaptažodis, kuriais prisijungėte prie
Svetainės, įskaitant ir savo „Facebook“ paskyrą. Siekiant maksimaliai
apsaugoti jūsų privatumą, tam tikros informacijos nebus galima peržiūrėti
elektroniniu būdu.
8. Patariame jums keisti savo slaptažodį šiai paskyrai mažiausiai kartą per
90 dienų, kad išvengtumėte rizikos ir kad jo neįrašytumėte savo kompiuterių
ir (arba) išmaniųjų telefonų naršyklėse.
Galite atnaujinti savo asmens duomenis savarankiškai, susisiekdami su mumis vienu iš šių
būdų: 1) išsiųsdami el. laišką klientų aptarnavimo skyriui (Privacy.lit@blender.loans) ir (arba)  2) pateikdami rašytinį prašymą UAB „Blender Lithuania“ adresu Lukiškių g. 5, kabinetas Nr.  208, Vilnius, LT-01108 Lietuva, jei : 1) norite užtikrinti savo asmens duomenų, kuriuos surinko Bendrovė, tikslumą ir (arba) 2) pageidautumėte atnaujinti informaciją, ir (arba) 3) turite nusiskundimų dėl asmens duomenų naudojimo, ir (arba) 4) norite, kad Bendrovė pašalintų informaciją. Jei gausime prašymą, mes: a) atnaujinsime ir ištaisysime duomenis pagal jūsų pateiktą informaciją, patikrinę šiuos duomenis pagal mūsų reikalavimus, arba b) nustatysime visa informaciją, kuri nebus naudojama rinkodarai. Siekiant išvengti abejonių, šiose Privatumo taisyklėse mums neužkertamas kelias įrašyti jūsų asmens duomenis (įskaitant informaciją, kurią prašote atnaujinti), jei mes turime teisę tai padaryti pagal įstatymą.
Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, gauti savo asmens duomenis  susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų 
perkeliamumą), atšaukti savo sutikimą, kai tai yra duomenų tvarkymo pagrindas. Jeigu manote,
kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant reikalavimus, jūs galite pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. Informacijos naudojimas
1. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi Bendrovės duomenų bazėje (toliau – Saugykla).
2. Duomenų bazėje esanti informacija bus naudojama tuo tikslu, kuriuo ji buvo įsteigta, ir
pagal Privatumo taisykles arba įstatymų nuostatas ir toliau nurodytais tikslais.
3. Mes naudojame apie jus surinktus asmens duomenis tam, kad suteiktume jums
finansines paslaugas, teiktume pagalbą naudotojams, imtumėmės reikiamų
saugos priemonių, atliktume patikrinimą, įgyvendintumėme tam tikrus verslo
tikslus, ir visais kitais tikslais, susijusiais su Paslaugų veikimu.
4. Galite bet kuriuo laiku raštu pareikalauti, kad su jumis susiję asmens duomenys
būtų pašalinti iš duomenų bazės, atsiųsdami el. laišką klientų aptarnavimo skyriui
(adresas: Privacy.lit@blender.loans). Prašymo pašalinti asmens duomenis išsiuntimas
yra tas pats, kas ir prašymas nutraukti finansinių paslaugų teikimą. Siekiant išvengti
abejonių, tai, kas nurodyta prieš tai, netrukdo mums laikyti jūsų asmens duomenis,
kuriuos mes privalome laikyti pagal įstatymą.

4. Slapukai
1. Slapukai – tai asmeninio kompiuterio standžiajame diske esantys failai,
kurie leidžia naudotojui rinkti informaciją apie naudotojo pirmenybes
internete ir jo naudojimo įpročius, pavyzdžiui, svetainių adresus, interesus ir
pan. Galime naudoti failus „Slapukai“, kurie mums leis suderinti Svetainės
turinį ir siūlomas paslaugas su naudotojų pirmenybėmis ir pagerinti
naudojimąsi tinklaviete.
2. Jei nenorite, kad ši Informacija būtų renkama naudojant failus „Slapukai“,
galite pakeisti nuostatas savo naršyklėje, pašalinti iš jos failus „Slapukai“, kad
nebūtų sudarinėjami failai „Slapukai“, arba sukurti parinktį, kad atskleidus kokį
nors failą „Slapukai“, jums bus pateikta parinktis priimti arba atsisakyti to failo
kūrimo ženklo. Pasirinkus nepriimti failų „Slapukai“ ir (arba) atsisakyti priimti
failus „Slapukai“, negalėsite pasinaudoti kai kuriomis mūsų funkcijomis.
Naršydami šioje tinklavietėje, jūs sutinkate su tokiu slapukų naudojimu, koks
čia aprašytas.

5. Duomenų saugumas
1. Mums svarbu apsaugoti jūsų asmens duomenis. Mes suprantame
saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės
reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš jūsų,
praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.
2. Turėtumėte žinoti, kad naršant tinkle iškyla daug tokių pavojų, kaip
patvirtinimo duomenų vagystė (duomenų vagystė), nekoduotos informacijos
atskleidimas, užkrėtimas virusais ir slaptas bendravimo kompiuteriu
pasiklausymas.
3. Įrašius jūsų patvirtinimo duomenis nesaugiai (pavyzdžiui, užrašius juos
ant popieriaus lapelio), jie gali būti atskleisti leidimo neturinčiai šaliai, kuri gali
jais pasinaudoti ir prisijungti prie Svetainės bei atlikti įvairius veiksmus.
4. Naudojant kompiuterį be antivirusinės programos ir neatnaujinant
sistemos, gali iškilti pavojus, kad atsiras virusų ir šnipinėjimo programų,
kurios gali užrašyti jūsų veiksmus kompiuteryje arba sutrikdyti jūsų veiklą.
Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų sistema ir apsauga nuo virusų būtų
atnaujinta.
5. Saugokitės netikrų el. laiškų. Netikri el. laiškai – tai pranešimai, kurie
atrodo tarsi būtų atsiųsti mūsų. Paprastai šiuose pranešimuose būna nuoroda
į puslapį, kuriame jūsų prašoma įvesti savo patvirtinimo duomenis dėl įvairių
priežasčių. Taip bandoma neteisėtai gauti gavėjo asmens duomenis, kad
būtų galima prisijungti prie jo sąskaitų. Neturėtumėte nurodyti savo
patvirtinimo duomenų.

Atkreipkite dėmesį, kad mes niekada nesiunčiame savo klientams el. laiškų, kuriuose  prašome jų atnaujinti savo asmens duomenis arba prisijungti, todėl niekada nevykdykite prašymo atnaujinti savo informaciją per nuorodą, kurią jums atsiuntė el. laišku.

6. Duomenų saugojimo terminas
1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje  politikoje nurodytais tikslais. 
2. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo vartojimo kredito sutarties
pasibaigimo.
7. Duomenų nepateikimo pasekmės
1. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų  pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų. 

8. Informacijos perdavimas už Lietuvos jurisdikcijos ribų
Mes galime perduoti informaciją už Lietuvos ir (arba) Europos Sąjungos jurisdikcijos ribų. Gali  būti, kad informacijos saugumo ir privatumo apsaugos įstatymai jurisdikcijoje, kuriai bus perduodama informacija, nebus to paties lygio, kaip Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Jei bus vykdomas toks perdavimas, imsimės veiksmų užtikrinti panašų asmens duomenų apsaugos lygį.

9. Nuorodos į kitas svetaines
Galite rasti tinklavietės nuorodų į įvairias interneto svetaines (toliau – Nuorodos), kurių  mes netvarkome (toliau - Įvairios svetainės) ir kurių privatumo taisyklės skiriasi. Nors mes  siekiame prijungti tik savo patikimas svetaines, mes neatsakome už privatumo taisykles ar informacijos saugumo ir apsaugos sistemas, taikomas Įvairiose svetainėse, ir mes  neatsakome už skirtingose svetainėse ir (arba) trečiųjų šalių, kurioms netaikomos šios  Privatumo taisyklės, surinktą informaciją. Mes taip pat neprisiimame jokios atsakomybės už  įvairių svetainių ir (arba) tokių trečiųjų šalių taisykles (įskaitant Privatumo taisykles),  praktikas, veiksmus ar neveikimą. Patariame jums patikrinti šių svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo taisykles.

10. Atsisakymas
Mes neatsakome už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti,  kad nebus veikimo klaidų apsaugant jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant jūsų asmens  duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių  prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

11. Informacija kontaktams

Visais klausimais dėl Privatumo taisyklių galite kreiptisšiuo
adresu: UAB „Blender Lithuania“
Lukiškių g. 5, Vilnius, LT01108
Lietuva El. paštas:
Privacy.lit@blender.loans
Telefonas: 8-(5) 2 143 061
.